HISINGSCYKLISTER SKA HJÄL­PA HE­LA STAN TA SIG RUNT BYGGFÄLLORNA

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Pers­son

Bro­ar, vägar och bo­stads­om­rå­den väx­er fram i Gö­te­borg och mel­lan upp­gräv­da vat­ten­led­ning­ar och väx­an­de hus­fa­sa­der rör sig cy­klis­ter­na. Nu ska tra­fik­kon­to­ret ta re­da på hur de­ras sä­ker­het kan för­bätt­ras. – Vi ser ju att med den här öka­de bygg­tak­ten i stan så för­änd­ras tra­fik­mönst­ret på många ga­tor. sä­ger Emir Ha­lal­kic, pro­jekt­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret. Idag sätts var- nings­skyl­tar ut i an­slut­ning till en bygg­plats men byg­get kan på­ver­ka tra­fik­mönst­ret fle­ra hund­ra me­ter bort. Nu vill vi lä­ra oss hur vi kan upp­märk­sam­ma tra­fi­kan­ter på det.

Det är på Lind­holmsal­lén som tra­fik­kon­to­ret i sam­ar­be­te med skylt­bran­schen in­om kort kom­mer att bör­ja tes­ta oli­ka kom­bi­na­tio­ner av var­ning­ar för att se hur man på bäs­ta sätt kan skyd­da cy­klis­ter från att kom­ma till ska­da när det byggs i stan.

Längs al­lén, från Lind­hol- men Science Park till Ka­nal­hu­set, finns ett väl eta­ble­rat cy­kel­stråk och så­väl på­gåen­de som pla­ne­ra­de bygg­pro­jekt. Dess­utom finns fem likar­ta­de kors­ning­ar, där oli­ka tra­fik­slag möts längs sträc­kan, vil­ket gör det lätt att jäm­fö­ra hur bra oli­ka in­sat­ser fun­ge­rar.

– Det skul­le kun­na va­ra oli­ka for­mer av skylt­ning, ljus­sätt­ning el­ler för­änd­ring­ar i mar­ken. Vi får se. Just nu vän­tar vi på att skylt­bran­schen ska kom­ma med för­slag som vi kan god­kän­na för att tes­ta i verk­lig­he­ten.

Tes­ter­na kom­mer att på­gå i ett år, i snö, modd, regn och sols­ken, och tra­fi kkon­to­ret kom­mer ock­så att sam­la in feed­back från cy­klis­ter och dem som kör for­don till och från bygg­plat­ser.

– Det mest lyc­ka­de ut­fal­let skul­le va­ra om vi kun­de hit­ta kom­bi­na­tio­ner av var­ning­ar som fun­ge­rar, så att vi kan sät­ta upp rikt­lin­jer för hur bygg­fö­re­ta­gen ska gö­ra för att öka sä­ker­he­ten för cy­klis­ter i när­he­ten av bygg­plat­ser.

FOTO: MOSTPHOTOS

Cy­klis­ter le­ver ibland far­ligt när det byggs run­tom i stan. FULL FART.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.