Klas­sisk pjäs i ny tapp­ning

Kent An­ders­sons klas­sis­ka pjäs tar ut ny rikt­ning

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kai Martin

Två pen­sio­nä­rer, en som ar­betsträ­nar, en ju­rist, en de­på­chef samt en ku­ra­tor. Ser där en sam­ling te­a­te­ren­tu­si­as­ter som till­sam­mans med Tit­ti An­ders­son, dot­ter till skå­de­spe­la­ren Kent An­ders­son, och skå­de­spe­la­ren och re­gis­sö­ren Kim Lantz ska sät­ta upp ”Flot­ten”.

Kent An­ders­sons pjäs från 1967 är den förs­ta i ra­den av tre sam­hälls­kri­tis­ka pjä­ser från hans pen­na, där ”Hem­met” (1968) och ”Sand­lå­dan” (1969) följ­de. Pjä­sen ska­ka­de om svensk te­a­ter då. Nu hop­pas gäng­et att gö­ra sam­ma sak på Bac­ka Kul­tur­hus.

– My Hell­borg och jag vil­le gö­ra nå­got med Kim Lantz och med Kent An­ders­son, för­kla­rar Camilla Nils­son.

– Pjä­sen är rätt an­tal rol­ler för vår te­a­ter­grupp och när vi läs­te den kän­des den fort­fa­ran­de ak­tu­ell.

– Det är den pjä­sen i tri­lo­gin som är bre­dast och mest po­e­tisk. Den in­ne­hål­ler in­te ba­ra ett äm­ne. Men krasst kan man ju sä­ga att sam­häl­let har in­te bli­vit bätt­re se­dan pjä­sen skrevs, sä­ger Kim Lantz.

Prov­fö­re­ställ­ning

De är al­la sam­la­de för re­pe­ti­tio­ner i Folk­te­a­terns lo­ka­ler, som de fått lå­na. Den 17 no­vem­ber är det pre­miär. Men re­dan i vå­ras gjor­des en prov­fö­re­ställ­ning på Folk­te­a­terns lil­la scen. Re­spon­sens blev po­si­tiv.

– Med Kim Lantz som regissör ut­veck­las vi he­la ti­den, som om vi är proffs fast vi in­te är det, sä­ger Camilla Nils­son.

Men att grup­pen in­te har så myc­ket tid till­sam­mans för re­pe­ti­tio­ner ser in­te Kim Lantz som ett pro­blem.

– Pro­cess­ti­den är ju lång i al­la fall. Nu har ju var och en tid att grubb­la hem­ma. Dess­utom är ti­den den bäs­ta re­gis­sö­ren.

De sex ama­tör­skå­de­spe­lar­na kom­mer från bör­jan från Kul­tur­tun­nan, där Sö­ren Jans­son och Bengt Nord­feldt Nils­son är de som va­rit med från star­ten. Grup­pen har bju­dit på te­a­ter på Hi­sing­en ett bra tag och tän­ker fort­sät­ta med det.

– Ja, vi kom över­ens om att fort­sät­ta och se­dan har det rul­lat på, sä­ger Bengt Nord­feldt Nils­son.

Det är den pjä­sen i tri­lo­gin som är bre­dast och mest po­e­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.