I in­du­stri­om­rå­det kan ing­en se hur du kör…

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG - JO­A­KIM FRANS­SON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! jo­a­kim.frans­son @goteborgdirekt.se

Kal­la mig ge­ni om ni vill, för jag har kom­mit på hur man en­kelt ska­par ett re­jält över­skott i den kom­mu­na­la bud­ge­ten sam­ti­digt som man fi­nan­si­e­rar en kraf­tig ut­bygg­nad av po­li­sen. Jag kan rik­tigt hö­ra er; ”I san­ning, han ÄR ett ge­ni! Men hur?” Jo, po­lis­kon­trol­ler och p-över­vak­ning av ga­tu­mark in­om val­fritt in­du­stri­om­rå­de.

Och det här är ing­et skämt. Mi­na iakt­ta­gel­ser byg­ger på två års fält­stu­di­er här ute i Högs­bo in­du­stri­om­rå­de, där Gö­te­borg Di­rekt har sin re­dak­tion.

För det är ju så att det hän­der nå­got med bi­lis­ter så fort de kör in i ett in­du­stri­om­rå­de. Van­li­ga tra­fik­reg­ler upp­hör liksom att gäl­la. Ex­em­pel­vis är det fri fart ut­an­för re­dak­tio­nens föns­ter. Och par­ke­ra kan man ju li­ka gär­na gö­ra i kors­ning­ar, på gräs­mat

tor el­ler mot färd­rikt­ning­en. Det är oklart vad det be­ror på. Kanske är det från­va­ron av sko­lor och da­gis som ska­par il­lu­sio­nen av en tra­fik­mil­jö där ing­en oför­ut­sett spring­er ut i ga­tan. En sak står dock klar. Om man hål­ler has­tig­he­ten och par­ke­rar i en upp­ri­tad ru­ta så är man dum i hu­vu­det. Det har jag fått be­rät­tat för mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.