Sats­ning på el­bus­sar över he­la Hi­sing­en

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Pers­son

Hi­sing­en elekt­ri­fie­ras. Som­ma­ren 2020 kom­mer fy­ra buss­lin­jer på ön att tra­fi­ke­ras av el­bus­sar. Och håll­plat­sen Eke­trä­ga­tan byggs om till ett nav för el­ladd­ning.

Hi­sing­en elekt­ri­fie­ras. Som­ma­ren 2020 kom­mer fy­ra buss­lin­jer på ön att tra­fi­ke­ras av el­bus­sar. Och håll­plat­sen Eke­trä­ga­tan byggs om till ett nav för el­ladd­ning. HI­SING­EN – Det är en myc­ket po­si­tiv sats­ning för Gö­te­bor­gar­na som in­ne­bär bå­de tys­ta­re, re­na­re och be­kvä­ma­re kol­lek­tiv­tra­fik. Vi ar­be­tar myc­ket med att mins­ka kli­ma­t­ut­släp­pen och vill bi­dra till bätt­re mil­jö­er för så­väl re­se­nä­rer­na som in­vå­nar­na, där­för sat­sar vi på el­drift, sä­ger Lars Hol­min (M), Väst­tra­fiks sty­rel­se­ord­fö­ran­de, i ett press­med­de­lan­de.

Väst­tra­fiks sty­rel­se har be­slu­tat att elekt­ri­fi­e­ra buss­lin­jer­na 20, 27, 31 och 32 i Gö­te­borg år 2020. De ut­går al­la från Eke­trä­ga­tan och går till Hjal­mar Bran­tings­plat­sen, Vol­vo Tors­lan­da TK Por­ten och Frölun­da Torg.

De fem­ton el­bus­sar som ska tra­fi­ke­ra lin­jer­na kom­mer att lad­das på Eke­trä­ga­tans håll­plats, som kom­mer att ut­rus­tas med en smart ladd­sta­tion där fy­ra bus­sar kan lad­das sam­ti­digt och elen för­de­las ef­ter bus­sar­nas be­hov för att hål­la kost­na­der­na ne­re.

Idag rul­lar 12 el­bus­sar på Gö­te­borgs ga­tor. När lin­je 60 elekt­ri­fie­ras näs­ta år vän­tas yt­ter­li­ga­re 30 el­bus­sar och året där­på kom­mer allt­så 15 el­bus­sar till.

Idag sker över 95 pro­cent av Väst­tra­fiks resor med för­ny­bar ener­gi. Må­let är att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen men 90 pro­cent till år 2035. För­u­tom mins­ka­de ut­släpp av mil­jös­kad­li­ga äm­nen bull­rar el­bus­sar­na mind­re än van­li­ga bus­sar, nå­got som ger en bätt­re ljud­mil­jö för så­väl pas­sa­ge­ra­re som kring­bo­en­de.

– El­driv­na bus­sar ska­par för­ut­sätt­ning­ar att ut­veck­la håll­ba­ra och at­trak­ti­va stä­der, sä­ger Lars Back­ström, vd på Väst­tra­fik.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Idag rull­lar 12 el­bus­sar på Gö­te­borgs ga­tor. Om två år vän­tas det va­ra 57. ELEKT­RI­FI­E­RING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.