Gym­na­sie­sko­la in­för tre ter­mi­ner

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

I au­gusti näs­ta år öpp­nar Ame­ri­kans­ka gym­na­si­et i cen­tra­la Gö­te­borg. Gym­na­sie­sko­lan blir först i lan­det med att in­fö­ra tre ter­mi­ner i stäl­let för två. GÖ­TE­BORG Det svens­ka skol­sy­ste­met med två ter­mi­ner per läsår sträc­ker sig mer än 100 år till­ba­ka i ti­den. Lo­ven kom till ut­i­från de vux­nas be­hov, in­te bar­nens.

På som­mar­lo­vet, ex­em­pel­vis, skul­le bar­nen kun­na ar­be­ta i för­äld­rar­nas jordbruk. Sport­lo­vet in­för­des av Bräns­le­kom­mis­sio­nen på 1940-ta­let för att spa­ra på upp­värm­ning­en av sko­lor­na.

Ett tre-ter­mins­sy­stem på gym­na­si­et i Sve­ri­ge har dis­ku­te­rats se­dan 1900- ta­lets bör­jan. Det finns re­dan på hög­sko­la och uni­ver­si­tet. Men näs­ta år blir Ame­ri­kans­ka gym­na­si­et först i lan­det på gym­na­si­e­ni­vå.

– För tre år se­dan satt vi oss ner och tit­ta­de på för­ut­sätt­ning­ar för lä­ran­de. Hur man kan ge ele­ver och lä­ra­re de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na. En sak vi lan­da­de i var då att änd­ra ter­mins­sy­ste­met. Två ter­mi­ner är in­te op­ti­malt ut­i­från lä­ran­de. Det blir ex­tremt ore­gel­bun­det med ett jät­te­långt som­mar­lov och kort höst- och sport­lov. sä­ger Peter Hed­de­lin en av tre rek­to­rer på Ame­ri­kans­ka gym­na­si­et.

Om det har dis­ku­te­rats så länge, var­för blir ni först nu 2019?

– Ja frå­gan är var­för det tar 100 år, mist 100 år. Den te­o­rin vi har är att man är fär­gad av sin egen skol­gång. Man är van vid de struk­tu­rer som all­tid har va­rit, sä­ger Peter Hed­de­lin. Är det här in­om den svens­ka skol­la­gen?

– Ja det är det. Skol­hu­vud­män har möj­lig­het att för­läg­ga un­der­vis­ning som man vill, för­u­tom i ju­li. Det blir ett li­te kor­ta­re som­mar­lov men ett läng­re höst­lov och sport­lov. Jul­lo­vet och påsklo­vet blir un­ge­fär sam­ma. In­tres­set från and­ra kom­mu­ner och sko­lor har va­rit jät­testort.

Ame­ri­kans­ka gym­na­si­et star­tar i au­gusti 2019 i ny­re­no­ve­ra­de lo­ka­ler i Går­da. Sko­lan ska ha plats för 140 – 150 ele­ver på fy­ra pro­gram; sam­häll, na­tur, eko­no­mi och teknik. Kopp­ling­en till det ame­ri­kans­ka lig­ger i mer än ba­ra ter­mins­sy­ste­met.

– Vi ser en allt mer in­ter- na­tio­nell ar­bets­mark­nad. Då är språk­kun­ska­per vik­ti­ga för att kun­na eta­ble­ras sig. Där­för är vi två­språ­ki­ga. Först får ele­ver­na ge­nom­gång­en på svens­ka och se­dan på eng­els­ka. Då får de en repetition och utvecklar si­na kun­ska­per in­om bå­da språ­ken med bå­de svens­ka och eng­els­ka be­grepp, sä­ger Peter Hed­de­lin.

Sko­lan har ock­så en fjär­de fri­vil­lig ter­min i ju­li som man kan lä­sa i Los Ang­e­les och New York.

Det finns ju bris­ter även i det ame­ri­kans­ka skol­sy­ste­met. Vad tar ni in­te med er där­i­från?

– Vi tar det po­si­ti­va från den ame­ri­kans­ka och den svens­ka sko­lan. Det finns myc­ket i den svens­ka lä­ro­pla­nen som vi är vik­tigt, som vi ock­så lyf­ter fram, som mänsk­li­ga vär­den och öd­mjuk­het. Sam­ti­digt ska det va­ra okej att tän­ka stort och vå­ga tro på sig själv. Se­dan är kos­ten och id­rott och rö­rel­se vik­tigt. Vi vill in­te ha den ste­re­o­ty­pa Mc Do­nalds-kul­tu­ren, Peter Hed­de­lin.

FO­TO: JO­EL HEGARDT

Peter Hed­de­lin en av tre rek­to­rer på Ame­ri­kans­ka gym­na­si­et som öpp­nar upp NY SKO­LA. näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.