BALETTEN TAR DA­VID UT I VÄRL­DEN

Från förs­ta po­si­tio­nen till värl­dens mest pre­stige­fyll­da ba­let­täv­ling på sex år. Fem­ton­å­ri­ge Hi­sings­bon Da­vid Did­kov­sky Mi­kad­ze spås en ljus fram­tid in­om dan­sen. DANS. Ton­å­ring vi­da­re i pre­stige­fylld täv­ling

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Pers­son li­na.pers­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Dans­lä­ra­ren i klassisk ba­lett, Ro­man Rumy­antsev, nic­kar till ac­kom­pan­ja­tö­ren. Hon bör­jar spe­la på fly­geln i ena än­den av dans­sa­len i Svens­ka Ba­lett­sko­lan på Sel­ma La­ger­löfs torg. Pre­cis som var­je ef­ter­mid­dag har års­kurs nio dans­lek­tio­ner och någ­ra få ord från Ro­man Rumy­antsev får klas­sen att rö­ra sig ko­or­di­ne­rat ge­nom sa­len.

El­va ele­ver i års­kurs nio, i fron­ten Da­vid Did­kov­sky Mi­kad­ze: Sträck­ta vris­ter, sym­met­ris­ka ax­lar och höft­ben, långa nac­kar.

Da­vid Did­kov­sky Mi­kad­ze är en­da svensk, och en­da nor­dis­ka kil­le, som ta­git sig till se­mi­fi­nal i den pre­stige­fyll­da ba­let­täv­ling­en Prix de Lau­san­ne som en av 80 dan­sa­re från he­la värl­den.

– Det är jät­te­kul även om det in­te rik­tigt har träf­fat mig än hur stort det är. Jag tror jag kom­mer lä­ra mig jät­te­myc­ket av al­la and­ra dan­sa­re, sä­ger han och ler.

Da­vid Did­kov­sky Mi­kad­ze är fem­ton år och har dan­sat ba­lett i un­ge­fär sex av dem. Det var hans mam­ma som tyck­te att han skul­le sö­ka till Svens­ka Ba­lett­sko­lan när han skul­le bör­ja fjär­de klass, ef­tersom han gil­la­de att dan­sa, och när han kom in val­de he­la hans fa­milj att flyt­ta från Borås till Hi­sing­en. Nu kan Da­vid in­te tän­ka sig ett liv ut­an baletten.

– Baletten be­ty­der myc­ket

Det är den här obe­skriv­li­ga käns­lan jag får när jag dan­sar, som in­te går att jäm­fö­ra med nå­got an­nat.

för mig. Det är den här obe­skriv­li­ga käns­lan jag får när jag dan­sar, som in­te går att jäm­fö­ra med nå­got an­nat. Det är en kär­lek och jag vill att min fram­tid ska va­ra på sce­nen.

Prix de Lau­san­ne, den täv­ling för dan­sa­re mel­lan 15 och 18 år som hålls i Lau­san­ne i Schweiz var­je år, ökar Da­vids chan­ser att nå sitt fram­tids­mål.

Svens­ka Ba­lett­sko­lan i Gö­te­borg har ba­ra kom­mit till se­mi­fi­nal tre gång­er un­der de snart fem­tio år som Prix de Lau­san­ne har fun­nits. Sko­lans konst­när­li­ge chef, Sebastian Mi­chanek, är en av de ele­ver som gick vi­da­re. Han kom till fi­nal för 17 år se­dan och vitt­nar om hur täv­ling­en öpp­nar dör­rar till den in­ter­na­tio­nel­la ba­lettsce­nen.

– Det öpp­nar hur många dör­rar som helst. Al­la som kom­mer till Lau­san­ne blir ex­po­ne­ra­de för fi­na sko­lor och kom­pa­ni­er. Är man då i ju­nior­klas­sen, som Da­vid, så är al­la gym­na­sie­sko­lor i värl­den där för att hit­ta ele­ver till näs­ta år. Del­ta­gar­na får er- bju­dan­den om att gå på oli­ka sko­lor och det gis­sar jag att han ock­så kom­mer få, sä­ger Sebastian Mi­chanek.

Det var fle­ra år se­dan Svens­ka Ba­lett­sko­lan i Gö­te­borg val­de att del­ta i täv­ling­en sist.

– Vi skic­kar ba­ra de ele­ver som har den tek­nis­ka mog­nad i dan­sen som krävs, sä­ger Sebastian Mi­chanek. Och man ser på Da­vid att han har det.

I dans­sa­len gör Da­vid och hans klass­kom­pi­sar öv­ning­ar vid bar­ren som lö­per längs med sa­lens spe­gel­täck­ta vägg. Snart ska de re­pe­te­ra Nöt­knäp­pa­ren, den helaf­tons­ba­lett som sko­lan sät­ter upp på Lo­rens­bergs­te­a­tern hel­gen in­nan julaf­ton, där Da­vid Did­kov­sky Mi­kad­ze har hu­vud­rol­len.

Da­vids dröm är få gå på The Va­gano­va Aca­de­my of Rus­si­an Bal­let i St Pe­ters­burg. Han hop­pas att sko­lan är i Lau­san­ne och tit­tar när täv­ling­en går av sta­peln i feb­ru­a­ri.

– Jag hop­pas att jag kan få ett er­bju­dan­de från dem, men an­nars får jag sö­ka till and­ra sko­lor, sä­ger han och ryc­ker för­synt på si­na mus­ku­lö­sa ax­lar. Oav­sett så har jag in­te va­rit med om någon­ting så här stort för­ut. Jag för­sö­ker ba­ra job­ba så hårt jag kan och se vart jag kom­mer. Och än så länge har det gått bra i al­la fall.

BA­LETT. Da­vids dröm är få gå på The Va­gano­va Aca­de­my of Rus­si­an Bal­let i St Pe­ters­burg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.