Spar­kra­vet: Nu mås­te tio fri­tids­le­da­re bort

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Pers­son li­na.pers­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

En av fem fri­tids­går­dar får flyt­ta och tio fri­tids­le­da­re och en fäl­tas­si­stent för­svin­ner i Nor­ra Hi­sin- gen. Men kom­mun­po­li­sen Hå­kan Bre­dinge är in­te oro­lig – än så länge.

En av fem fri­tids­går­dar får flyt­ta och tio fri­tids­le­da­re och en fäl­tas­si­stent för­svin­ner. Det är spar­för­sla­get som får bo­en­de i Nor­ra Hi­sing­en att re­a­ge­ra med oro. Men kom­mun­po­li­sen Hå­kan Bre­dinge är in­te oro­lig – än.

– Det finns en del ung­do­mar som be­hö­ver ex­tra stöd och sam­hö­rig­het, fram­för allt på kvälls­tid. Men det är in­te sä­kert att de som stö­kar på tor- gen häng­er på fri­tids­går­dar, sä­ger Hå­kan Bre­dinge som är kom­mun­po­lis i Nor­ra Hi­sing­en.

Fram till 2022 för­vän­tas an­ta­let barn i grund­sko­le­ål­dern bli 600 fler än idag i Nor­ra Hi­sing­en. Än­då fö­reslås att man ska spa­ra en del av de nio mil­jo­ner kro­nor som sek­torn mås­te spa­ra näs­ta år på just de unga.

För Nor­ra Hi­sing­ens unga in­ne­bär för­sla­get att stads­de­len drar ner på per­so­na­len, från 23 fri­tids­le­da­re till 13 och från sju fäl­tas­si­sten­ter till sex.

– Vi kom­mer i stör­re ut­sträck­ning fin­nas på de are­nor där ung­do­mar finns, till ex­em­pel i sko­lan, sä­ger An­na Lifjor­den som är sek­tors­chef Sam­häl­le och kul­tur.

Fri­tids­går­den i Brunns­bo flyt­tar till mö­tes­plats Bac­kaBrunns­bo där det finns möj­lig­he­ter till ge­ne­ra­tions­ö­ver­skri­dan­de verk­sam­het.

Att för­e­na unga och äld­re tror An­na Lifjor­den ska­par en ökad trygg­het och jäm­lik­het i stads­de­len.

Men bo­en­de i om­rå­det minns oro­lig­he­ter­na i stads- de­len för snart tio år se­dan då bi­lar stacks i brand och ut­tryc­ker idag en oro för att be­spa­ring­ar­na kan le­da till att histo­ri­en åter­upp­re­pas.

– Jag kän­ner ing­en akut räds­la och oro idag men vad som hän­der om ett halv­år, det vet jag in­te, sä­ger Hå­kan Bre­dinge.

På tis­dag i näs­ta vec­ka kom­mer Nor­ra Hi­sing­ens stads­dels­nämnd ta ställ­ning till för­sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.