Upp­ma­ning in­för ljus­ti­den

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Näs­tan al­la har en brandvarnare i hem­met. Men att kon­trol­le­ra den med jäm­na mel­lan­rum är in­te li­ka van­ligt.

– Vi be­hö­ver tes­ta brand­var­na­ren, helst en gång i må­na­den, sä­ger An­ders Lund­berg, bran­din­gen­jör på MSB.

Näs­ta vec­ka är det lu­cia, och an­vänd­ning­en av le­van­de ljus når sin års­topp. Men det gäl­ler att va­ra för­sik­tig. Näs­tan var fjär­de bo­stads­brand in­träf­far un­der de­cem­ber och ja­nu­a­ri och många gång­er är ett ljus or­sa­ken.

Se­dan 2011 har Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap, MSB, gjort kart­lägg­ning­ar över all­män­he­tens syn på brand­skydd. Un­der åren har fler och fler sat­sat på brand­skydd. Bland an­nat ha­de 72 pro­cent av de till­frå­ga­de i un­der­sök­ning­en nu till­gång till en hand­brand­släc­ka­re i bo­sta­den, en ök­ning med 12 pro­cent se­dan 2011.

– Det är en väl­digt po­si­tiv ut­veck­ling vi ser och vi vet ock­så att många kla­rar att age­ra. Var­je år star­tar cir­ka 24 000 bo­stads­brän­der och rädd­nings­tjäns­ten be­hö­ver ryc­ka ut till 6 000. Med till­gång till brand­skydds­ut­rust­ning hem­ma så har man möj­lig­het att släc­ka en brand i ett ti­digt ske­de, sä­ger An­ders Lund­berg, bran­din­gen­jör på MSB i ett press­med­de­lan­de.

Trots att många bli­vit bätt­re på att skyd­da sig finns för­bätt­rings­po­ten­ti­al. I årets un­der­sök­ning sva­ra­de 97 pro­cent att de ha­de minst en brandvarnare i bo­sta­den, men ba­ra 35 pro­cent upp­gav att de ald­rig ha­de tes­tat den, och 53 pro­cent att de gör det mer säl­lan en varan­nan må­nad.

– Vi be­hö­ver tes­ta brand­var­na­ren, helst en gång i må­na­den. Brandvarnare kan ge dig den ex­tra mi­nut du be­hö­ver för att räd­da liv, var­na and­ra, lar­ma el­ler släc­ka, sä­ger An­ders Lund­berg.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BRANDVARNARE. Se­dan 2011 har fler sat­sat på släck­ut­rust­ning i bo­stä­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.