Däck­ho­tel­let gick i kon­kurs – hur får jag tag i mi­na däck?

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - CASSANDRA LARS­SON, RÅDGIVARE

Kan jag by­ta fi­ber­le­ve­ran­tör

Frå­ga: För över två år se­dan skrev jag på ett av­tal om fi­ber. Gräv­ning­en har in­te på­bör­jats än och jag har in­te hört nå­got ifrån fö­re­ta­get. Det hän­der ingen­ting och nu vill jag hell­re lå­ta ett an­nat fö­re­tag grä­va ner fi­ber hos mig. Kan jag gö­ra det?

Svar: När du som pri­vat­per­son kö­per en tjänst av ett fö­re­tag gäl­ler kon­su­ment­tjänst­la­gen. Om fö­re­ta­get in­te har av­slu­tat ar­be­tet in­om den tid som ni har kom­mit över­ens om är de i dröjs­mål. Det be­ty­der att fö­re­ta­get är för­se­na­de med sitt ar­be­te. Om du och fö­re­ta­get in­te har kom­mit över­ens om ett da­tum då an­slut­ning­en ska va­ra ut­förd ska det ske in­om ”skä­lig tid”.

Det be­ty­der att fö­re­ta­get ska ut­fö­ra ar­be­tet in­om en rim­lig tids­pe­ri­od. Då ut­går man från vad som är nor­mal tidsåt­gång för just den­na typ av ar­be­te. En­ligt Kon­su­ment­ver­ket bör en an­slut­ning ske in­om två år från att kon­su­men­ten tac­ka­de ja till fi­be­ran­slut­ning­en. Kon­su­ment­ver­ket an­ser ock­så att fö­re­ta­get bör ge in­for­ma­tion om när an­slut­ning­en ska ske in­om 6-9 må­na­der från att kon­su­men­ten tac­ka­de ja till fi­be­ran­slut­ning­en.

Om fö­re­ta­get är för­se­na­de med fi­be­ran­slut­ning­en har du rätt att hål­la in­ne med be­tal­ning­en och krä­va att ar­be­tet ska ut­fö­ras. Om för­se­ning­en är av stor be­ty­del­se för dig kan du ha rätt att hä­va av­ta­let kost­nads­fritt. Då kan du lå­ta ett an­nat fö­re­tag grä­va fi­ber hos dig. Fö­re­ta­get kan även bli skyl­di­ga att be­ta­la ska­de­stånd för even­tu­el­la mer­kost­na­der som för­se­ning­en har in­ne­bu­rit för dig.

För­se­nat kök - hur gör jag?

Frå­ga: Jag har be­ställt ett kök från en le­ve­ran­tör och an­li­tat en hant­ver­ka­re som ska hjäl­pa mig att mon­te­ra det. Kö­ket kom in­te i tid vil­ket gjor­de att jag blev tvung­en att bo­ka om hant­ver­ka­rens be­sök.

Ef­tersom jag av­bo­ka­de hant­ver­ka­ren så nä­ra in­på be­sö­ket har jag nu fått en fak­tu­ra för he­la be­sö­ket. Mås­te jag be­ta­la fak­tu­ran?

Svar: När en pri­vat­per­son kö­per en tjänst av ett fö­re­tag gäl­ler kon­su­ment­tjänst­la­gen. En­ligt la­gen har en kon­su­ment all­tid rätt att av­be­stäl­la en tjänst. Där­e­mot kan du bli skyl­dig att be­ta­la er­sätt­ning till hant­ver­ka­ren om hen har va­rit tvung­en att tac­ka nej till and­ra upp­drag.

Det be­ty­der att hant­ver­ka­ren har rätt att få be­talt för sitt be­sök om hen in­te har kun­nat ta sig an nå­got an­nat ar­be­te istäl­let för ditt pro­jekt. Det kan va­ra bra att kän­na till att fö­re­tag får av­ta­la om en be­stämd er­sätt­ning på för­hand som kon­su­men­ten ska be­ta­la vid en av­be­ställ­ning. Där­e­mot mås­te den er­sätt­ning­en va­ra rim­lig.

Däck­ho­tel­let gick i kon­kurs

Frå­ga: Jag har för­va­rat mi­na vin­ter­däck på ett däck­ho­tell. När jag skul­le åka dit och häm­ta mi­na däck var det stängt och jag fick re­da på att fö­re­ta­get har gått i kon­kurs. Hur ska jag få ut mi­na däck?

Svar: Bör­ja med att kon­tak­ta däck­ho­tel­let skrift­ligt för att krä­va ut di­na däck. Det­ta med­de­lan­de kan du även skic­ka till kon­kurs­för­val­ta­ren. Kon­kurs­för­val­ta­ren är den per­son som ska ta hand om och säl­ja fö­re­ta­gets till­gång­ar. Peng­ar­na som kon­kurs­för­val­ta­ren får in ska se­dan gå till att be­ta­la kon­kurs­för­val­ta­ren och för att be­ta­la fö­re­ta­gets skul­der. För att få re­da på vem som är kon­kurs­för­val­ta­re kan du kon­tak­ta Kro­no­fog­dens kundser­vice.

Jag får in­te by­ta kaf­fe­ko­ka­ren

Frå­ga: Jag fick en kaf­fe­ko­ka­re av en vä­nin­na i Mal­mö. Hon ha­de ty­värr köpt den i fel färg så där­för vil­le jag läm­na till­ba­ka den och kö­pa den i rätt färg i en an­nan bu­tik. Trots att jag ha­de fått kvit­tot från min vä­nin­na fick jag in­te läm­na till­ba­ka kaf­fe­ko­ka­ren. En­ligt bu­ti­ken var peng­ar­na tvung­en att be­ta­las till­ba­ka till sam­ma kort som an­vän­des vid kö­pet. Ska det verk­li­gen va­ra så svårt att läm­na till­ba­ka en va­ra?

Svar: Ut­gångs­punk­ten är att du har rätt att få till­ba­ka peng­ar­na på det sätt som be­tal­ning­en sked­de på. Har du be­ta­lat med kort ska du få peng­ar­na till­ba­ka på kor­tet. Har du be­ta­lat med ett pre­sent­kort har du rätt att få till­ba­ka peng­ar­na i form av ett pre­sent­kort el­ler till­go­dokvit­to. Där­e­mot mås­te bu­ti­ker­na föl­ja kort­le­ve­ran­tö­rer­nas reg­ler som stäl­ler krav på att åter­be­tal­ning­en ska ske till sam­ma kort­num­mer. Där­för har bu­ti­ken rätt att krä­va att peng­ar­na ska be­ta­las till­ba­ka till sam­ma kort­num­mer. Om man ska kö­pa en pre­sent för att ge bort till nå­gon på en an­nan ort kan det fin­nas för­de­lar med att be­ta­la gå­van med kon­tan­ter. Det gör det möj­ligt för mot­ta­ga­ren att läm­na till­ba­ka pre­sen­ten om den in­te skul­le fal­la hen i sma­ken.

Var kö­per jag lek­saks­mä­ta­re?

Frå­ga: Jag har hört att det finns ett hjälp­me­del där man kan tes­ta om sa­ker är för små för att ha i när­he­ten av små barn, stäm­mer det och var kan jag kö­pa dem? Svar: Kon­su­ment­ver­ket har ta­git fram en små­delscy­lin­der med en di­a­me­ter på un­ge­fär tre cen­ti­me­ter. Allt som går ner i cy­lin­dern ris­ke­rar att fast­na i ett li­tet barns hals. Som min kol­le­ga Mat­hi­as skrev i mars skic­kar vi gär­na hem en små­delscy­lin­der kost­nads­fritt. Kon­tak­ta Kon­su­ment Gö­te­borg på 031-368 08 00 el­ler kon­su­ment­fra­[email protected]­te­borg.se och läm­na namn och adress så skic­kar vi hem en små­delscy­lin­der samt in­struk­tions­fol­der på svens­ka till dig. På Kon­su­ment­ver­kets hem­si­da finns in­struk­tions­fol­dern på tio oli­ka språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.