Så fi­rar Gö­te­bor­gar­na jul

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 -

Tom­tar, barn och mat. Å så jul­klap­par för­stås. Det ver­kar va­ra de vik­ti­gas­te in­gre­di­en­ser­na när gö­te­bor­gar­na ska fi­ra jul 2018. Vi fång­a­de någ­ra av jul­fi­rar­na runt om i stan och här ne­dan kan du lä­sa om årets jul­pla­ner. Ta­nia Zaia, 36 och Ant­te­wa­net Zaia 61, Frölun­da

– Vi ska fi­ra med fa­mil­jen. Jul­guds­tjäns­ten och se­dan um­gås och äta gott. Vem ska ni va­ra hos? – Vi ska va­ra hem­ma hos mig (Ta­nia). Vi bor gran­nar men jag bor störst.

Gun-Britt, 77, från Kob­be­går­den

– Mi­na barn och barn­barn kom­mer hem till mig. Det blir nio styc­ken som kom­mer. Ska ni ha jul­klap­par? – Till barn­bar­nen. Till bar­nen blir det ba­ra nå­got li­tet, de tjä­nar ju mer än mig.

El­len We­den­heim, 34 år, vid 421 i Si­sjön

– Jag ska fi­ra med släk­ten i Skå­ne. Skil­jer sig det skåns­ka jul fi­ran­det på nå­got sätt från det tra­di­tio­nel­la? – Nej det tror jag in­te, det är nog gans­ka tra­di­tio­nellt jul­fi­ran­de.

Fred­rik Lind, 40, Högs­bo

– Vi ska åka till funäs­da­len. Min frus sys­ter bor där. Vartan­nat år är vi där. Hur ser snöpro­gno­sen ut? – Där finns det snö! Så vi hop­pas på li­te ski­dåk­ning.

As­bjørn Ha­gen, 22 år, Väst­ra Frölun­da

– Jag ska hem till Nor­ge och fi­ra jul till­sam­mans med min fa­milj. Vad tyc­ker du är den störs­ta skill­na­den mel­lan svensk och norsk jul­tra­fi­tio­nen? – Det är gans­ka li­ka men jul­ka­len­dern på tv är in­te ny var­je år ut­an det är någ­ra gam­la som vi­sas om och om igen.

San­na Ko­tur Pers­son, 49 år, Gam­lesta­den

– Jag ska fi­ra med fa­mil­jen, bar­nen men sys­ter och sys­ter­barn. Bru­kar ni fi­ra så? – Ibland åker vi till Jön­kö­ping till min and­ra sys­ter men of­tast är vi hem­ma.

Er­land Karls­son, 33 år, Berg­sjön.

– Jag ska åka till Finland som min flick­vän kom­mer ifrån och fi­ra jul med hen­nes fa­milj. Är det stor skill­nad mel­lan svensk och finsk jul? – Det är li­te an­norlun­da mat, li­te mer ve­ge­ta­riskt. Och så är det all­tid jul­ba­stu så kly­schan är sann.

Re­bec­ka Sjö­wall, 21 år, Väst­ra Frölun­da

– Jag ska fi­ra lugnt och skönt med min fa­milj i Var­berg. Har ni någ­ra sär­skil­da fa­mil­jetra­di­tio­ner? – Dopp i gry­tan gör vi all­tid till lunch. Det är in­te ens gott men vi gör det än­då.

Lou­i­se Blixt, 19 år, säl­jer gra­nar i Kvil­le

– Jag ska va­ra på Stads­mis­sio­nen och hjäl­pa till där. Jag ska stå vid sill­bor­det och ser­ve­ra sill. Var­för har du gjort det va­let? – Jag vet in­te, jag tyc­ker att ju­len har för myc­ket för­vänt­ning­ar för att hänga med fa­mil­jen. Men det är förs­ta gång­en så jag vet in­te vad som vän­tar.

Ab­di Ali, 34 år, Hi­sing­en

– Jag är mus­lim, men jag har svens­ka vän­ner så jag bru­kar dan­sa runt gra­nen än­då. Och så bru­kar jag la­ga mat med bar­nen. Vad är det bäs­ta med ju­len? – Att jag är le­dig i någ­ra da­gar.

Ste­fan Johansson, 41 år, Jo­han­ne­berg

– Jag ska fi­ra jul i Flo­ri­da. Är det förs­ta gång­en som du med jul ut­om­lands? – Ja. Det känns gott att slip­pa det kal­la rus­ket och julstres­sen. Men det blir nog nå­gon form av jul­lek och li­te jul­mat om vi hit­tar nå­got pas­san­de.

Christop­her Björ­klund, 24 år, från Väst­ra Frölun­da:

– Jag plug­gar i Gö­te­borg mer har släk­ten i Pi­teå så jag åker upp över jul. Har ni nå­got sär­kilt på jul­bor­det? – Vi äter gans­ka myc­ket älg, typ älg­kött­bul­lar.

Hans Si­mons­son, 65 år, Ör­gryte

– Jag ska fi­ra på lan­det, på Dyrön, med min fru och ena dot­ter. Jag har i många år fi­rat med många släk­ting­ar men nu blir vi tre, så det blir li­te an­norlun­da. Vi ska äta ve­gansk mat ock­så, så vi får se hur det blir. Vad ser du mest fram emot? Att få lugn och ro.

She­maa Ali, 30 år, Bac­ka

– Jag ska ha fest med mi­na barn och min sys­ter. Vi ska äta mat ihop, kyck­ling, ris och dol­ma, och gå till kyr­kan. Vad är det vik­ti­gas­te när man fi­rar jul? – Att va­ra till­sam­mans.

Ing­e­gerd Andersson, 66 år, Kvil­le­bäc­ken

– Jag ska fi­ra hem­ma, med min fa­milj. Vi tar det lugnt, äter och de­lar ut jul­klap­par. Hur und­vi­ker man stres­sen? – In­te för myc­ket mat och in­te för myc­ket måsten. Men jul­klap­par är fort­fa­ran­de en stor grej, trots att jag har vux­na barn.

Kajsa Pet­ters­son, 21 år, Gam­lesta­den

– Jag ska fi­ra jul med att sjunga myc­ket i kyr­kan. Bru­kar du gö­ra det? – Ja, och i år ska jag ska åka runt li­te. Hem till Små­land och till Skå­ne och Var­berg.

Niklas Lun­dqvist 39 och bar­nen Fan­ny 5 och Wil­son 2, Askim– Vi ska åka till min halv­bror i Sol­l­ef­teå. Vi bru­kar gö­ra det ung­e­fär vartan­nat år. Hur tar ni er dit? – Vi åker bil. Det är 85 mil så vi räk­nar med 10-11 tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.