Nu be­hö­ver vi mo­di­ga po­li­ti­ker!

GöteborgDirekt – Hisingen - - Tyck Om! - Ani­ka Age­björn

Fak­ta är på bor­det. Larm­rap­por­ter­na dug­gar tätt nu. Kol­di­ox­id­hal­ter­na i at­mo­sfä­ren fort­sät­ter sti­ga, hav­s­ni­vå­er­na ökar snab­ba­re än för­vän­tat, vä­der­ka­ta­stro­fer för­ut­spås, bland an­nat i USA, me­dan tor­kan bre­der ut sig i Afri­ka. Fors­kar­na ger oss tio år att brom­sa kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Se­dan är det för sent. Om vi vill att vå­ra barn­barn och de­ras barn ska ha en i stort be­bo­e­lig pla­net mås­te vi allt­så age­ra nu. An­sva­ret är tungt. Allt­för tungt att läg­ga på en­skil­da män­ni­skor. Nu krävs kraft­ful­la be­slut på na­tio­nell och in­ter­na­tio­nell ni­vå. Någ­ra ex­em­pel: In­för en re­jäl skatt på kol­di­ox­id Låt fly­get bä­ra si­na eg­na kost­na­der – det skul­le gö­ra flyg­re­sor­na bra myc­ket dy­ra­re och få oss att fly­ga mind­re

Fa­sa ut fos­si­la väg- och sjö­trans­por­ter – även han­dels­flot­tor­na mås­te stäl­la om till fos­sil­fritt bräns­le Slu­ta sub­ven­tio­ne­ra kött­in­du­strin Er­sätt den eko­no­mis­ka till­växt­mo­del­len med en som byg­ger på ba­lans och noll­till­växt

Nu be­hö­ver vi mo­di­ga po­li­ti­ker! Och de be­hö­ver oss, stöt­tan­de med­bor­ga­re som vill och vå­gar stäl­la om till ett håll­bart sam­häl­le.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FLY­GET. Det bör bä­ra si­na eg­na kost­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.