De­batt: Slu­ta riv vå­ran stad!

GöteborgDirekt – Hisingen - - Sidan 1 - Mart­hin L

Ef­ter sköv­ling­en av fin gam­mal snic­kargläd­je i Ha­ga un­der främst 60- och 70-ta­len så har riv­nings­hy­ste­rin ba­ra fort­satt att hu­se­ra i vår stad där kul­tur­min­nesvär­da hus och and­ra klas­sis­ka land­mär­ken har fal­lit of­fer för fa­na­tis­ka mo­der­nis­ter som till var­je pris vill ri­va och ra­de­ra bort den gam­la fi­na bygg­nads­hi­sto­ria som un­der år­hund­ra­den har präg­lat vår vack­ra stad.

Det var in­te län­ge­sen man rev gam­la väl­kän­da land­mär­ken som ex­em­pel­vis den 80 år gam­la gas­kloc­kan vid Gull­bergsvass och ef­ter det så var ti­den in­ne för de över 100 år gam­la Ju­vel-si­lo­na på Er­iks­berg att ra­se­ras för att ge plats åt mo­der­nis­tisk ar­ki­tek­tur.

Man var ock­så tvung­en att skym­ta den fi­na gam­la sta­tions­bygg­na­den på Bergs­lags­ga­tan för att pre­cis fram­för smoc­ka upp den ka­rak­tärs­lö­sa skyskra­pan Re­gi­o­nens Hus trots att det fanns and­ra plat­ser att väl­ja på i när­he­ten.

När man lä­ser om att de nu även har för pla­ner att ri­va ett fler­tal av de över 100 år gam­la kul­tur­min­nes­märk­ta bygg­na­der­na på Sahl­grens­ka Sjuk­hu­sets om­rå­de så kan man in­te bli an­nat än re­digt för­ban­nad när man vet vil­ken enorm be­ty­del­se des­sa mag­ni­fi­ka gam­la hus har för gö­te­bor­gar­na!

Kan ing­en stop­pa slak­ten av des­sa fi­na gam­la ståt­li­ga kva­li­tets­bygg­na­der?

Kanske jag ha­de för­lå­tit pla­ner­na på en ny­bygg­na­tion vid Sahl­grens­ka Sjuk­hu­set om det­ta ha­de skett med hän­syn till den bygg­nads­hi­sto­ria som finns på om­rå­det ge­nom att byg­ga de nya hu­sen med sam­ma typ av ”gam­malt” te­gel och i sam­ma stor­slag­na stil som man gjor­de på den ti­den då många av hu­sen bygg­des i slu­tet av 1800-ta­let.

Skall vi in­te ha nå­gon bygg­nads­hi­sto­ria kvar i vår stad el­ler mås­te all in­fra­struk­tur och ar­ki­tek­tur nu en­dast va­ra till för­mån för en stel och likrik­tad mo­der­nism i form av charm­lö­sa glas­ko­los­ser?

Tit­ta ba­ra på ar­ki­tek­tu­rens asym­met­ris­ka miss­fos­ter vid Gam­lestads­tor­get! Hur kan man ba­ra ska­pa nå­got så skräm­man­de fult?

FO­TO: MOSTPHOTOS

RIVNING. Sköv­las Gö­te­borg?

FO­TO: MOSTPHOTOS

DYRT. Kraf­ti­ga re­ak­tio­ner på Gö­te­borg­di­rekts Fa­ce­book­si­da ef­ter ny­he­ten om höj­da pri­ser i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.