Så ska brän­der­na i Tu­ve få ett stopp

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Fle­ra brän­der star­ta­des i en trapp­upp­gång i Tu­ve. Ef­ter oro bland de bo­en­de har Bostads­bo­la­get satt in nya brand­var­na­re och ka­me­raö­ver­vak­ning i den ak­tu­el­la upp­gång­en.

Un­der hös­ten var det nå­gon som tän­de på fle­ra gång­er i en och sam­ma trapp­upp­gång i No­rums­höjd i Tu­ve. Nå­got som väck­te stor oro bland de bo­en­de i om­rå­det. Se­dan Gö­te­bor­gDi­rekt rap­por­te­ra­de om hän­del­ser­na har Bostads­bo­la­get vid­ta­get en rad åt­gär­der. Förs­ta in­sat­sen var att in­stal­le­ra nya brand­var­na­re i den ak­tu­el­la trapp­upp­gång­en.

– Jag pra­ta­de med en hy­res­gäst som tyck­te att det kän­des säk­ra­re ef­ter det. Se­dan sat­te vi upp ett mag­net­bryt­bleck på en­tré­dör­ren. Det har in­te va­rit någ­ra brän­der i trapp­upp­gång­en se­dan dess, som jag vet om, sä­ger Jacob Wess­ner, för­val­ta­re på Bostads­bo­la­get.

Ka­me­ra på plats

Dä­re­mot tog nå­gon sig in i cy­kel­för­rå­det in­till och tän­de eld på en lek­sak el­ler en cy­kel.

– Ing­en märk­te det så brand­kå­ren kom in­te. El­den självsläck­te men det blev sotska­dor. Ef­ter att vi upp­täck­te det har vi satt in ett mag­net­bryt­bläck på den dör­ren ock­så, sä­ger Jacob Wess­ner.

Bostads­bo­la­gets se­nas­te åt­gärd var att sät­ta upp en över­vak­nings­ka­me­ra i trapp­upp­gång­en.

– Det var ett öns­ke­mål från vår och hy­res­gäs­ter­na att få upp en ka­me­ra. Den sit­ter där se­dan veckan in­nan julaf­ton. Det in­te hänt nå­got mer se­dan bran­den i för­rå­det, sä­ger Jacob Wess­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.