DEN HÄR GÅNGEN ÄR JAG MER GRÄNSLÖS OCH SKRUVAD.

Jo­han­nes Ny­holm är till­ba­ka med en ny lång­film ef­ter pri­sa­de ’’Jät­ten’’. På Gö­te­borgs filmfes­ti­val täv­lar han om årets fi­nas­te pris med sin nya ska­pel­se: Ko­ko-di Ko­ko-da.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Gö­te­borgs filmfes­ti­val har pre­miär den 25 ja­nu­a­ri. Då går start­skot­tet för vis­ning­ar av 376 fil­mer från 83 län­der. Bland dem finns Jo­han­nes Ny­holms ”Ko­ko-di Ko­ko­da”, som är hans de­but som lång­films­re­gis­sör på Filmfes­ti­va­len.

– Ja, det stäm­mer. ”Jät­ten” fick in­te vi­sas på Filmfes­ti­va­len ef­tersom den ha­de haft pre­miär året in­nan, sä­ger han.

Jo­han­nes Ny­holm fick sitt sto­ra ge­nom­brott med kort­fil­men ” Las Pal­mas” från 2011 med sin då ett och ett halv­å­ri­ga dot­ter i hu­vud­rol­len. Fil­men fick pri­set Startslad­den på Gö­te­borgs filmfes­ti­val sam­ma år och pri­sa­des av Gud­l­baggeju­ryn för bäs­ta kort­film 2011.

Mer gränslös och skruvad

Fram­gång­ar­na fort­sat­te med lång­films­de­bu­ten ” Jät­ten”, som vann tre guld­bag­gar 2017, bland an­nat för Bäs­ta film.

Nu är det dags för hans nya lång­film, som han har ar­be­tat på un­der en läng­re pe­ri­od.

– Jag bör­ja­de med den in­nan ”Jät­ten” och fick se­dan ta en pa­us in­nan jag fort­sat­te igen. Det är en helt an­nan sorts fi lm än ” Jät- ten” och är helt fi­nan­si­e­rat av mitt eget bo­lag. Det har gjort att jag har den to­ta­la kon­trol­len och har kun­nat skju­ta från höf­ten. Dess­utom har jag kun­nat va­ra mer gränslös och mer skruvad, sä­ger han.

”Ko­ko-di Ko­ko-da” täv­lar in­om ka­te­go­rin Nor­dic com­pe­ti­tion och om Nor­dic Dra­gon Award, mil­jon­pri­set. Den och de nio and­ra fil­mer­na i täv­ling­en täv­lar ock­så om det nya, könsne­utra­la, pri­set Best ac­ting.

Men fil­men som kom­mer vi­sas mest un­der fes­ti­va­len, den står för­ra årets vin­na­re för. Re­gis­sör Gabri­e­la Pichler och fil­ma­ren Jo­han Lund­borg har gjort vin­jett­fil­men, ba­se­rad på årets te­ma Apo­ka­lyp­sen.

FILMARE I FO­KUS. Jo­han­nes Ny­holm är med sin se­nas­te film ”Ko­ko-di Ko­ko-da” en av de som kan vin­na mil­jon­pri­set.VINJETTFILMARE. Re­gis­sör Gabri­e­la Pichler och fil­ma­ren Jo­han Lund­borg har gjort årets vin­jett­film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.