MINNESORD Bos­se Hell­berg

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Bos­se Hell­berg, en ban­bry­ta­re i ral­ly­värl­den, har gått bort 80 år gam­mal. Han sörjs när­mast av so­nen Mi­kael och dot­tern He­le­na med fa­mil­jer. Bo Bos­se Hell­berg kom till Saab i Troll­hät­tan 1962 för att le­da den då­ti­da täv­lings­verk­sam­he­ten som ha­de star­tats av Rolf Mell­de re­dan 1950 i sam­band med att bil­till­verk­ning­en kom igång sam­ma år. Först som ett sätt att hård­tes­ta den nya bi­len i tuf­fa bil­ral­lyn men snart, tack va­re ome­del­ba­ra fram­gång­ar, som ett sätt att ska­pa upp­märk­sam­het kring mär­ket. 1957 KOM ERIK PÅ TA­KET Carls­son till Saab och hans spek­ta­ku­lä­ra fram­gång­ar ibland an­nat i Mon­te Car­lo och RAC ral­lyn, som fick sto­ra ru­bri­ker i mo­tor­värl­den, be­rod­de myc­ket på hans yr­kes­mäs­si­ga in­ställ­ning. Nu blev det Hell­bergs upp­gift att ska­pa ett proff­sigt team inom fö­re­ta­get i sam­ma an­da. Och det gjor­de han med bravur.

Trots be­grän­sa­de re­sur­ser lyc­ka­des Hell­berg snabbt or­ga­ni­se­ra ett täv­lings­stall som un­der när­ma­re två de­cen­ni­er gjor­de Saabs ral­ly­verk­sam­het till en av de mest re­spek­te­ra­de och fram­gångs­ri­ka. Där de sto­ra till­ver­kar­na mönst­ra­de jät­te­li­ka or­ga­ni­sa­tio­ner, kun­de Saab med en hand­full av hän­giv­na me­ka­ni­ker stän­digt va­ra med i top­pen i al­la de sto­ra ral­ly­na run­tom i värl­den, in­led­nings­vis med Erik Carls­son och hust­run Pat Moss. Snart ut­ö­ka­des tea­met med många and­ra som Cal­le Orre­ni­us, Åke och Ove An­ders­son, Tom Tra­na och Si­mo Lam­pi­nen för att näm­na någ­ra namn. PÅ 70-TA­LET FORT­SAT­TE STIG Blomqvist och Per Eklund att skör­da fram­gång­ar fram till bör­jan av 80-ta­let då Saab la­de ned täv­lings­verk­sam­he­ten. Ral­ly­värl­den ha­de änd­rat ka­rak­tär och det blev omöj­ligt att kon­kur­re­ra mot al­la spe­ci­al­byg­gen me­dan Saab höll fast med si­na trim­ma­de stan­dard­bi­lar. Bos­se blev Saab tro­gen och job­ba­de med kva­li­tets­frå­gor fram till sin pen­sio­ne­ring.

Bos­se var en sann ral­ly­en­tu­si­ast som re­dan i unga år ha­de oli­ka upp­drag inom KAK och där han till­hör­de de mer in­no­va­ti­va inom mo­torsport­sek­tio­ner­na. Dess­utom äg­na­de han myc­ket av sin le­di­ga tid i Svens­ka Ral­ly­fö­rar­klub­ben, var en av dess grun­da­re 1962 samt sek­re­te­ra­re 1999-2008.

Bo ha­de sin Mar­got, som gick bort för någ­ra år sen, som lo­jalt ställ­de upp vid hans si­da. De­ras hem i Troll­hät­tan var of­ta sam­lings­plats med ge­ne­röst mot­ta­gan­de av gäs­ter­na. Vi är många som haft gläd­jen att ha Bos­se som hän­gi­ven kol­le­ga.

Pe­ter Sal­zer Bo Swanér och Gun­nar Palm,

för vän­ner­na på Saab och Svens­ka Ral­ly­fö­rar­klub­ben

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.