Psy­ko­lo­ger pri­sas

Göteborgs-Posten - - UTLAND -

Zel­ma Fors Hult­man

och får sti­pen­di­um till Claes Carlstens min­ne 2012. Årets sti­pen­di­a­ter är bå­da psy­ko­lo­ger som så­väl i prak­tiskt ar­be­te som forsk­ning ar­be­tat för att främ­ja barn- och ung­do­mars häl­sa ut­i­från ett brett per­spek­tiv.

Zel­ma Fors får sti­pen­di­et för att hon ökat för­stå­el­sen för och spri­dit kun­skap om de dju­pa­re me­ka­nis­mer­na vid mobb­ning och makt­spel hos barn och unga samt för ar­be­te med ak­tiv och kva­li­ta­tiv ut­vär­de­ring och hand­led­ning till med­ar­be­ta­re på ung­domsmot­tag­ning­ar och i sko­lan.

Ole Hult­mann får sti­pen­di­et för sitt ar­be­te med kart­lägg­ning och kun­skaps­sprid­ning om en­sam­stå­en­de flyk­ting­barns livs­vill­kor och ar­be­tet med att syn­lig­gö­ra be­ty­del­sen av våld i nä­ra re­la­tio­ner och dess på­ver­kan på ung­as häl­sa.

Sti­pen­di­et till Claes Carlstens min­ne in­stif­ta­des i sam­band med Claes Carlstens död 2000 och skall ges till en per­son el­ler ett pro­jekt som främ­jar ar­be­te i Claes Carlstens an­da med in­rikt­ning på barn- och ung­do­mars häl­sa. Claes Carlsten var verk­sam som barn- och ung­domslä­ka­re i Gö­te­borg från 1973 och fram till sin död.

Ole

De finns mitt ibland oss – män­ni­skor­na som bär på en histo­ria värd att be­rät­ta. Sä­kert kän­ner du nå­gon med ett spän­nan­de lev­nads­ö­de. Skriv och tip­sa oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.