MINNESORD Bertil Hans­son

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Som ti­di­ga­re med­de­lats har Bertil Hans­son, Gö­te­borg, av­li­dit. Un­der 20 år var Bertil Hans­son ord­fö­ran­de för ett par­ti­po­li­tiskt ne­utralt kris­tet lä­rar­för­bund i vil­ket även lä­rar­stu­den­ter var väl­kom­na. Det­ta var en tid då lä­ra­rens fri­het att själv tol­ka lä­ro­pla­ner­na blev mer och mer ifrå­ga­sat­ta. Mor­gon­sam­ling­ar­nas ut­form­ning blev till ex­em­pel de­talj­re­gle­ra­de.

Ge­nom sin cen­tra­la po­si­tion i sam­häl­let var Bertil Hans­son he­la ti­den välun­der­rät­tad om vad som var på gång och kun­de hjäl­pa med­lem­mar­na i sitt eku­me­nis­ka för­bund att fin­na rim­li­ga lös­ning­ar i stän­digt nya si­tu­a­tio­ner. UN­DER­VIS­NING­EN I RE­LI­GI­ONS­KUN­SKAP skul­le en­ligt lä­ro­pla­nen ba­se­ras på Bi­beln som käl­la. På det vi­set kom man bort från be­grep­pet kon­fes­sions­lös un­der­vis­ning som tol­ka­des som en ne­u­tral un­der­vis­ning, vil­ket ju var ogör­ligt i ett äm­ne som byg­ger på vär­de­ring­ar. Bertil Hans­son som vid den­na tid ock­så var Bi­bel­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de knöt till sig pe­da­go­gis­ka ex­per­ter som ytt­ra­de sig i språk­frå­gor. Bar­nen mås­te ju mö­ta en språk­dräkt som var för­stå­e­lig för dem, om de skul­le kun­na an­vän­da Bi­beln som en käl­la, me­na­de Bertil Hans­son – med all rätt. En av un­der­teck­nar­na av des­sa minnesord var i den­na roll knu­ten till nyö­ver­sätt­ning­en av Psal­ta­ren. MEN MAN KUN­DE snart kon­sta­te­ra att kyr­kor­nas be­hov av en språk­dräkt som pas­sa­de i li­tur­gis­ka sam­man­hang vann över bar­nens be­hov av en språk­dräkt som de kun­de för­stå. Den in­sats Bertil Hans­son gjor­de i det­ta sam­man­hang är dock ett ex­em­pel på hur han kom­bi­ne­ra­de sitt krist­na en­ga­ge­mang med en för­må­ga att fin­na ju­ri­diskt oan­tast­li­ga ar­gu­ment för att nå de mål han fö­re­sat­te sig.

Bertil Hans­son lev­de så många år ef­ter det att han läm­nat si­na ic­ke obe­tyd­li­ga makt­po­si­tio­ner att verk­lig­he­ten hann be­kräf­ta el­ler ve­der­läg­ga de ställ­nings­ta­gan­den han gjort. Bertil Hans­son var till ex­em­pel emot pri­va­ti­se­ring­ar av skol­vä­sen­det, in­te minst ifrå­ga­sat­te han pri­vat­sko­lor som tog ställ­ning i livs­å­skåd­nings­frå­gor. HAN SLOG I sann li­be­ral an­da vakt om den unga män­ni­skans rätt att själv få sö­ka en livs­å­skåd­ning i de käl­lor sko­lan till­hand­höll. Han för­lo­ra­de i den­na frå­ga kam­pen in­om sitt eget par­ti, Folk­par­ti­et. Nu bör­jar de­bat­ten allt­mer ifrå­ga­sät­ta pri­va­ti­se­ring­ens i stort sett obe­grän­sa­de möj­lig­he­ter att trots mot­stånd från kom­mu­ner­na eta­ble­ra sig var de vill. Vad var det jag sa? kans­ke Bertil Hans­son tänk­te.

Bertil Hans­sons po­li­tis­ka en­ga­ge­mang i ett bor­ger­ligt par­ti vid 33 års ål­der trots sin upp­växt i ar­be­tarmil­jö mo­ti­ve­ra­de han med det obän­di­ga mot­stånd mot na­zis­men som den li­be­ra­la tid­ning­en Göteborgs Han­dels & Sjö­farts­tid­ning stod för i en tid och i en trakt, där na­zis­men var stark, även i sam­man­hang där man minst skul­le trott det. Chefre­dak­tö­ren Torg­ny Se­gersted­ts män­ni­sko­syn sam­man­föll med Bertil Hans­sons och kom att präg­la res­ten av hans liv.

Al­lan Nor­lan­der, Rolf Malm­berg,

Gö­te­borg Lin­kö­ping Bå­da ef­ter­trä­da­re till Bertil Hans­son som ord­fö­ran­de i Krist­na Lä­rar­för­bun­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.