Hård kri­tik mot Gö­te­borg

Ar­bets­mil­jö­ver­ket över­vä­ger gransk­ning

Göteborgs-Posten - - EKONOMI & POLITIK - PÄR DÜSING 031-62 41 66 par.du­[email protected]

AR­BETS­LIV: An­märk­nings­värt! Ar­bets­mil­jö­ver­ket över­vä­ger att på eget ini­ti­a­tiv grans­ka ar­bets­mil­jö­ar­be­tet i Göteborgs Stad. När Kom­mu­nal kri­ti­se­rar bris­ten på ut­red­ning­ar kring ar­bets­ska­dor be­grän­sas in­sy­nen i han­te­ring­en. Ar­bets­mil­jö­ver­ket är myc­ket kri­tiskt till de bris­ter som finns i Göteborgs Stads ar­bets­mil­jö­ar­be­te. Som GP vi­sat är fy­ra av tio an­mäl­ning­ar av ar­bets­ska­dor och till­bud se­dan 2011, to­talt 4 271 an­mäl­ning­ar, än­nu in­te åt­gär­da­de. RO­GER SI­MU, TILL­SYNS­DI­REK­TöR på Ar­bets­mil­jö­ver­ket i Gö­te­borg:

– Det är an­märk­nings­värt att man i Göteborgs Stad in­te han­te­rar de här an­mäl­ning­ar­na på ett mer pro­fes­sio­nellt sätt. Det hand­lar ju om att ta hand om de ar­bets­ska­dor som in­träf­far, ut­re­da des­sa och dra lär­dom av ut­red­ning­ar­na. Det är en grund­bult i ar­bets­mil­jö­ar­be­tet.

– Jag kan tyc­ka att det helt en­kelt hand­lar om ord­ning och re­da och det tycks man in­te ha på det här om­rå­det, sä­ger Ro­ger Si­mu.

– Det här vi­sar att man in­fört ett rap­por­te­rings­sy­stem som man in­te rik­tigt tar på all­var. Det sto­ra an­ta­let an­mäl­ning­ar som in­te åt­gär­dats för­vå­nar mig.

Ro­ger Si­mu sä­ger att Ar­bets­mil­jö­ver­ket av­vak­tar den pro­cess som på­går in­om Göteborgs Stad, se­dan Lä­rar­nas Riks­för­bund gjort en an­mä­lan mot bris­ten på ut­red­ning­ar och åt­gär­der.

Kan det fin­nas skäl för Ar­bets­mil­jö­ver­ket att på eget ini­ti­a­tiv grans­ka ar­bets­mil­jö­ar­be­tet i Göteborgs Stad?

– Jag tyc­ker fak­tiskt det finns skäl för oss att ta en or­dent­lig fun­de­ra­re på om vi ska gå in och grans­ka Göteborgs Stads sys­te­ma­tis­ka ar­bets­mil­jö­ar­be­te och tit­ta på det i ett mer över­gri­pan­de per­spek­tiv.

– De bris­ter som på­ta­lats är väl­digt all­var­li­ga. Per­so­nal- och ar­bets­mark­nads­ut­skot­tet ska få en ge­nom­gång av si­tu­a­tio­nen och en bild över hur vi ska ar­be­ta för att få bort bris­ter­na, sä­ger Mats Pil­hem. HANS HAHN, KOM­MU­NALS ord­fö­ran­de i stads­de­len Askim-Frölun­da-Högs­bo, me­nar att bris­ter­na i ar­bets­mil­jö­ar­be­tet på­ta­lats för ar­bets­gi­va­ren i om­gång­ar. För da­gen finns 347 ej åt­gär­da­de an­mäl­ning­ar i stads­de­len.

– Al­la ser pro­ble­met men ing­en gör någon­ting. Det bor­de va­ra ett driv i den här frå­gan.

– När man som chef in­te kla­rar av att han­te­ra ett sy­stem kring ar­bets­ska­dor och till­bud och in­te får nå­gon re­ak­tion på sig – ”det här mås­te du fixa” – det är för mig häp­nads­väc­kan­de. Jag tyc­ker man ska se över che­fer­nas ar­bets­si­tu­a­tion.

Kom­mu­nals kri­tik mot bris­ter­na i han­te­ring­en av ar­bets­ska­dor och till­bud har vänts emot fac­ket.

– Det som hän­der när vi på­ta­lar bris­ter­na är att vi blir av med be­hö­rig­het att ta del av upp­gif­ter i Li­sa. Det be­grän­sar vå­ra möj­lig­he­ter att föl­ja han­te­ring­en fullt ut, vil­ket var tan­ken från bör­jan. I dag kan vi in­te se hur en an­mä­lan av­slu­tats, sä­ger Hans Hahn, Kom­mu­nal, som be­fa­rar att an­ställ­da i Göteborgs Stad re­sig­ne­rar när de ser hur an­mäl­ning­ar han­te­ras. Mör­ker­ta­let kring ar­bets­ska­dor och till­bud ris­ke­rar att öka.

Li­sa är en för­kort­ning för Lo­kalt In­for­ma­tions­Sy­stem Ar­bets­ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.