Här kom­mer över­bli­ven mat till nyt­ta

Allt fler hand­la­re lå­ter bli att slänga det som blir över

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - ”Du är vad du äter” 0DWELOGHU S§ )DFHERRN YLVDU YHP GX YLOO YDUD www.gp.se KAROLINA VIKINGSSON 031-62 48 44 karolina.vikingsson@gp.se

GÖ­TE­BORG : ”Hell­re ge bort med för­lust, än att slänga ut­an me­ning”. Så re­so­ne­rar allt fler hand­la­re som valt att be­ta­la för att få skän­ka bort mat som bli­vit över.

Det är tors­dag lunch och den vi­ta skåp­bi­len från fö­re­ta­get Allwin har just kört upp ut­an­för godsmot­tag­ning­en vid livs­me­dels­bu­ti­ken i San­ne­går­den. Ica­hand­la­ren Andre­as Gun­rup och hans per­so­nal har re­dan pac­kat da­gens skörd av matsvinn i blå plast­bac­kar som nu står pryd­ligt upp­ställ­da på lag­ret. Det är go­dis där på­sen va­rit då­ligt svet­sad, frukt som hun­nit mog­na mer än kun­der­na öns­kar, går­da­gens bröd och mäng­der av and­ra va­ror som börjar när­ma sig bäst-fö­re.

– Kun­der­na är väl­digt hårt styr­da av det här med da­tum­märk­ning­ar. Ge­ne­rellt är vi liv­räd­da för kort da­tum, sä­ger Andre­as Gun­rup.

VEM SOM HELST skul­le bli be­stört av att se al­la fullt ät­li­ga kött­bi­tar, lim­por och filpa­ket som var­je dag slängs i svens­ka mat­bu­ti­ker. För att in­te ta­la om al­la os­tar, som många gång­er sma­kar bätt­re av att ha le­gat på ”lag­ring” i bu­tik­shyl­lan ett tag.

– Det är fak­tiskt helt sjukt. Vi vill ju slänga så li­te som möj­ligt än­då får vi ex­em­pel­vis in­te säl­ja ägg som har fle­ra da­gar kvar till bäst-fö­re, sä­ger Andre­as Gun­rup och för­kla­rar att just äggre­geln styrs av EU.

För så­väl ser­vice­bu­ti­ker som stor­mark­na­der finns allt­så all­tid va­ror som man in­te kan säl­ja men som fort­fa­ran­de är fullt tjän­li­ga. Myc­ket av det går i sop­bing­en och även om det skic­kas som bio­av­fall och blir till ener­gi så gör bå­de mil­jön och hand­la­ren en stor för­lust.

Det är det man har ta­git fas­ta på i Allwin, som gjort matsvin­net till socialt fö­re­ta­gan­de. Mot en av­gift häm­tar man mat som hand­lar­na skän­ker och ser till att den går till väl­gö­ran­de än­da­mål.

ALLWINS GRUN­DA­RE Si­mon Eis­ner ser hur in­tres­set för verk­sam­he­ten sta­digt väx­er och hur allt fler

”Kun­der­na är väl­digt hårt styr­da av det här med da­tum­märk­ning­ar. Ge­ne­rellt är vi liv­räd­da för kort da­tum.” $1'5($6 *81'583

KDQGHOVPDQ

– hand­la­re och ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner vill sam­ar­be­ta.

– Vi häm­tar nu hos ett tju­go­tal bu­ti­ker var­je dag, det är allt­i­från Se­ven ele­ven till sto­ra bu­ti­ker som Ica och Coop, sä­ger Si­mon Eis­ner.

I and­ra än­den vän­tar ide­el­la kraf­ter som Elisabet Skog på fri­kyr­kan New li­fe i Kor­te­da­la. Hon får var­je vec­ka ta emot en re­jäl mat­le­ve­rans från Allwin som de­las ut till en­sam­stå­en­de mam­mor som har svårt att få peng­ar­na att räc­ka till.

– Det är så fruk­tans­värt upp­skat­tat. Ma­ten vi får in räd­dar de­ras må­nad och gör de­ras tuf­fa var­dag li­te lät­ta­re, sä­ger hon.

I SAN­NE­GÅR­DEN FORT­SÄT­TER Andre­as Gun­rup och hans per­so­nal ar­be­tet med att hål­la ne­re svin­net. Men ge­nom att läm­na det som snart nått bäst-fö­re vi­da­re till Allwin ham­nar ma­ten i al­la fall in­te i sop­tun­nan. Det gör att svin­net in­te känns li­ka me­nings­löst som ti­di­ga­re.

– Det känns väl­digt bra i ma­gen att slip­pa slänga. Nu vet bå­de jag, per­so­na­len och vå­ra kun­der att ma­ten kom­mer nå­gon till gagn, sä­ger Andre­as Gund­rup.

Men sam­ti­digt dep­par han en aning över att det fort­fa­ran­de slängs så myc­ket hem­ma i kö­ken.

– Jag för­sö­ker fak­tiskt und­vi­ka stor­pack så långt det går. Tän­ker man in­tel­lek­tu­ellt på det så är det klart att det ökar svin­net för kon­su­men­ten, sä­ger han.

av skänkt mat från hand­la­re runt om i stan. Si­mon Eis­ner från Allwin hjäl­per till att pac­ka upp.

HÖG­TIDS­STUND. (OLVDEHWK 6NRJ RFK KHQQHV NROOHJRU S§ IULN\UNDQ 1HZ OLIH WDU HPRW YHFNDQV ODGGQLQJ VRP EHVW§U DY P¦QJGHU

KLI­MATS­MART. $QGUHDV *XQUXS GULYHU OLYVPHGHOV­EXWLN L 6DQQHJ§UGHQ RFK ¦U HQJDJHUDG L PLOM¸IU§JRU +DQV EXWLN ¦U PLOM¸P¦UNW RFK KDQ EHWDODU I¸U DWW I§ VN¦QND PDW $OOW I¸U DWW VOLSSD VO¦QJD RFK L VW¦OOHW N¦QQD DWW SULPD YDURU VRP LQWH V¦OMV ¦QG§ NRPPHU WLOO Q\WWD

Bil­der: HEN­RIK BJÖRNSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.