Förs­ta lukt­fria 3D-skri­va­ren

Göteborgs-Posten - - TEKNIK & TRENDER / GP I MORGON... -

Det luk­ta­de väl­digt myc­ket plast om 3D-skri­va­ren. Det tyck­te in­te Mats Moos­berg kän­des bra när han pro­va­de nya tek­nik­lek­sa­ken med sin 3-åri­ge son. Så han upp­fann en ny. Den ser ut som en kors­ning mel­lan skri­va­re och mikrovågsugn. Den KHWHU =<<; ' SULQWHU RFK ¦U Y¦UO­dens förs­ta som in­te luk­tar. Det är ock­så den förs­ta som är kon­stru­e­rad i Sve­ri­ge.

Mats Moos­berg hål­ler till på Chal­mers In­no­va­tion i Lan­da­la. Skri­va­ren till­ver­kas i Ki­na och ska nu bör­ja säl­jas till kon­su­men­ter. 3ULVHW ¦U b NURQRU YHUNRP­ligt för in­tres­se­ra­de pri­vat­per­so­ner, allt­så. Vad har man den till då?

ZYYX gör fö­re­mål av oli­ka sorWHUV SODVW HIWHU HQ ' ULWQLQJ L HQ da­ta­fil.

Ûb'X NDQ ODGGD QHG I¦UGLJD ULW­ning­ar från nä­tet, el­ler gö­ra själv i HWW ' SURJUDP L GDWRUQ I¸UNODUDU Mats Moos­berg.

Jag ber ho­nom gö­ra en plast­p­lopp som tril­lat av från ett ben på mitt ka­me­ras­ta­tiv och det kla­rar ZYYX ga­lant. Men det går in­te snabbt. Vi hin­ner äta lunch me­dan plast­pry­len byggs upp. Plas­ten kom­mer som tråd på rul­le, ma­tas in, het­tas upp och spru­tas ut XQJHI¦U VRP XU HQ OLPSLVWRO L ' skri­va­ren. En fläkt med kol­fil­ter ser till att inga far­li­ga ga­ser kom­mer ut i rum­met.

Är du ny­fi­ken så de­mon­stre­ras ZYYX på Hi­sing­en i dag och i mor­gon när Si­ba på Bac­ka­plan fi­rar ju­bi­le­um. Du kan ock­så kol­la på www.zyyx­3dprin­ter.com/

PÅ RUL­LE. 0DWV 0RRVEHUJ OHWDU IUDP HQ UXOOH PHG VYDUW SODVW WLOO PLQ WDSSDGH VWDWLYIRW (Q UXOOH PHG NLOR SODVW NRVWDU NURQRU $WW VNULYD XW SU\ODU VM¦OY O¸QDU VLJ RP GHW ¦U VP§ VHULHU VRP VND WLOOYHUNDV 6NLIWQ\FN­lar­na är ex­em­pel på vad som går att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.