Fo­kus på Pa­les­ti­na i an­ti­ra­sis­tis­ka fil­mer

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE -

FI L M: Oscarsvin­nan­de stor­fil­men Twel­ve ye­ars a sla­ve och pa­les­tins­ka Gi­raf­fa­da finns bland årets fil­mer un­der An­ti­ra­sis­tis­ka film­da­gar som på­går i G¸te­borg den­na vec­ka med film­vis­ning­ar, teater, f¸re­läs­ning­ar och sam­tal på te­mat mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

'agf¸re­ställ­ning­ar­na vän­der sig främst till skolung­do­mar me­dan kvälls­vis­ning­ar­na är ¸pp­na f¸r all­män­he­ten.

– Film är det per­fek­ta sät­tet att nå käns­lan hos män­ni­skor och ex­tra bra när det gäl­ler att nå ung­do­mar f¸r att se­dan kun­na dis­ku­te­ra fak­ta, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Ka­rin Fren­ne­mo.

Film­da­gar­na har ti­di­ga­re bes¸kt Kungälv, Ud­de­val­la och Mel­le­rud. I Alingsås blir det en film­vis­ning 14 no­vem­ber. Bland de fil­mer som Ka­rin Fren­ne­mo vill lyf­ta fram är den pa­les­tins­ka Gi­raf­fa­da om ett zoo på Väst­ban­ken.

– 'en hand­lar om Is­ra­el-Pa­les­ti­na­kon­flik­ten på ett an­norlun­da sätt, den är all­var­lig men sam­ti­digt lek­full och varm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.