To­mas Eriks­son

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Lä­ka­ren och do­cen­ten i far­ma­ko­lo­gi To­mas Eriks­son, Gö­te­borg, har som ti­di­ga­re med­de­lats av­li­dit i en ål­der av 65 år. När­mast an­hö­ri­ga är hust­run Ka­rin och dött­rar­na Margareta och An­ni­ka med fa­mil­jer. I To­mas säll­skap var li­vet en fest. Sam­ma dag som en plöts­lig sjuk­dom än­da­de hans liv, skul­le vi be­fun­nit oss i Kö­pen­hamn för en rik­tig To­mas-lunch. Där­med av­ses över­flöd av allt, smör­re­bröd, snap­sar och öl, men fram­för allt långa sam­tal om så­dant vi fann vik­tigt, psy­ki­a­tri och hjärn­forsk­ning, Winston Chur­chill och Her­bert Tings­ten, men ock­så lämp­ligt upp­trä­dan­de på herr­klub­bar i Lon­don el­ler den op­ti­ma­la russ­in­för­del­ning­en i muf­fins. Det he­la skul­le gar­ne­rats av To­mas ena­stå­en­de ver­ba­la be­gåv­ning och go­da hu­mör. Men det blev en dag ut­an To­mas. VI TRÄF­FA­DES SOM gym­na­sis­ter på en in­ter­nat­sko­la där To­mas ut­märk­te sig ge­nom att of­ta gå sin egen väg. Han lyc­ka­des på okla­ra grun­der be­fria sig från gym­nasti­ken och en skol­kam­rat som van­triv­des på sko­lan fick To­mas hjälp att dis­kret av­flyt­ta till Sy­da­me­ri­ka. Sko­lan var i öv­rigt så långtrå­kig att To­mas gick upp i sär­skild pröv­ning i samt­li­ga äm­nen un­der den sista hös­ten och kun­de på­bör­ja lä­kar­ut­bild­ning i Gö­te­borg föl­jan­de vår.

Där blev han se­na­re lä­ra­re i far­ma­ko­lo­gi och fors­ka­re un­der Ar­vid Carls­son. Han blev ock­så psy­ki­a­ter och kom att ut­veck­la helt ny hor­mo­nell be­hand­ling vid vis­sa svå­ra psy­ki­a­tris­ka till­stånd. Fle­ra pa­ti­en­ter, även ut­om­lands, ti­di­ga­re in­låsta med per­son­lig as­si­stent dyg­net runt, bor nu i eg­na lä­gen­he­ter med nor­ma­la liv.

To­mas ver­ba­la bril­jans och hu­mor gjor­de ho­nom till en le­gen­da­risk fö­re­lä­sa­re men han ha­de fle­ra all­var­li­ga si­dor, bland an­nat en ovan­lig in­tegri­tet, och del­tog of­ta i sam­hälls­de­bat­ten, sär­skilt när hans egen upp­fatt­ning av­vek från den kon­ven­tio­nel­la. Han sa­de all­tid sin me­ning ut­an att ett ögon­blick sneg­la på de otrev­li­ga kon­se­kven­ser det­ta ibland fick för ho­nom själv. TO­MAS VAR EN kär­leks­full fa­mil­je­far men ock­så ex­tremt lo­jal med si­na vän­ner. När hans nä­ra vän Eb­be Carls­son satt i rätts­sa­len fanns To­mas tro­get där, stöt­tan­de och hjäl­pan­de, dag ef­ter dag. Ota­li­ga män­ni­skor ring­de ho­nom fle­ra gång­er i vec­kan för råd och hjälp och många är de pa­ti­en­ter som be­trak­ta­de ho­nom som en liv­li­na – an­svars­ta­gan­de och nog­grann i det me­di­cins­ka hant­ver­ket och en klok och trös­tan­de råd­gi­va­re i sam­ta­len – den form av psy­ko­te­ra­pi som han an­såg va­ra cen­tral i sin roll som dok­tor.

Det var en fan­tas­tisk män­ni­ska som läm­na­de oss den där da­gen, men vi kom­mer länge att kun­na gläd­ja oss åt att ha va­rit i hans när­het och bris­ta ut i skratt när vi er­in­rar oss epi­so­der ur vå­ra ge­men­sam­ma liv.

Ger­mund Hess­low Chal­mers­fors­ka­ren Sa­bi­ne Re­in­feldt och Ma­lin Jo­hans­son vid pahl­grens­ka aka­de­min p• dö­te­borgs uni­ver­si­tet f•r en mil­jon var­de­ra när eas­sel­blads­stif­tel­sen de­lar ut forsk­nings­an­slag till kvinn­li­ga na­tur­ve­ta­re.

pa­bi­ne oe­in­feldt fors­kar p• helt ny typ av hör­se­limplan­tat som kan an­vän­das av per­so­ner som drab­bats av kro­nis­ka öro­nin­flam­ma­tio­ner, ben­sjuk­do­mar el­ler har miss­bild­ning­ar som för­säm­rar hör­seln. aen nya tek­ni­ken är en vi­da­re­ut­veck­ling av den hö­r­ap­pa­rat som togs fram re­dan i slu­tet av T0-ta­let. eö­r­ap­pa­ra­ten fästs i skall­be­net med hjälp av en ti­tan­skruv och man hör ge­nom vib­ra­tio­ner som fort­plan­tas ge­nom skall­be­net. fngrep­pet in­ne­bär att ett im­plan­tat med en li­ten hög­ta­la­re och en mag­net pla­ce­ras un­der hu­den strax ba­kom örat. kär hu­den har läkt kan en ytt­re del med en li­ten och tunn ljud­mot­ta­ga­re fäs­tas med hjälp av en mag­net.

ja­lin go­hans­son, fors­ka­re p• av­del­ning­en för me­di­cinsk ke­mi och cell­bi­o­lo­gi vid dö­te­borgs rni­ver­si­tet f•r eas­sel­blads­stif­tel­sens an­slag för att fort­sät­ta be­dri­va sin forsk­ning om hur tar­men skyd­das fr•n bak­te­ri­er som finns i tar­men av ett s• kal­lat mu­kusla­ger, ett oge­nom­träng­ligt slemskikt i tjock­tar­men.

Al­la män­ni­skor har mer än ett ki­lo bak­te­ri­er i tjock­tar­men. plemskik­tet bi­drar till att vi kan han­te­ra den sto­ra mäng­den bak­te­ri­er ut­an att bli sju­ka. ja­lin go­hans­sons forsk­ning vi­sar att möss som sak­nar ett mu­kusla­ger ex­po­ne­ras för tarm­bak­te­ri­er som ger upp­hov till in­flam­ma­tio­ner som lik­nar sjuk­do­mar som ul­cerös ko­lit, vil­ket i sin tur kan le­da till tjock­tarmscan­cer. j•let är att ut­veck­la bätt­re di­a­gnostik och be­hand­lings­me­to­der för tarmin­flam­ma­tio­ner.

Mil­jo­nanslag till kvinn­li­ga na­tur­ve­ta­re

ja­lin go­hans­son Et v) och pa­bi­ne oe­in­feldt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.