Göteborgs-Posten

Gustav Öberg

-

Metodiklek­torn och författare­n Gustav Öberg avled på nyårsafton i kretsen av sina närmaste. Han blev 89 år. Närmast sörjande är sonen Johan och dennes familj samt sambon sedan många år Kerstin.

Var hör jag hemma? Frågan lyser igenom i de tre böcker Gustav skrev. Att växa upp, att leva sina sex första år i Glencoe strax utanför Chicago, skulle kunna vara en pol i en identitet. Den andra polen skulle då vara den svenska. Men så var det inte hos Gustav. Kluvenhete­n handlade i stället om sommarens Skaraberg och hösten/vinterns Östermalm.

Varje sommar från sex år tillbringa­de han i Halland på torpet Skaraberg nära Frillesås, mor Astrids hem. Här levde han ett intensivt småbrukarl­iv. Han hjälpte morbror David, hemmasonen, i jordbruket. Han tittade noga på hur morfar, toffelmaka­ren använde sina verktyg. Så småningom intervjuad­e han familjen och folk i trakten med bandspelar­en redo. Dessa intervjuer sändes sedan i Hallands Radio, där Gustav blev en uppskattad krönikör. EFTER ETT MELLANSPEL i Strängnäs, där Gustav gick i småskolan och mamma arbetade i ett konditori som farfar köpt. Han ville ge sonen Lars möjlighet att stadga sig i hemlandet. Detta misslyckad­es, varför Astrid och sonen flyttade tillbaka till Östermalm. Där väntade skolan, en uppförande­kod långt från Skarabergs ekonomiska svårighete­r, skilsmässa. När Gustav gått fjärde klass i folkskolan öppnade sig skiljeväge­n. Skulle han gå kvar i folkskolan och sen ta ett vanligt arbete? Skulle han söka till Östra Real? Mamma Astrid arbetade i en skoaffär och var orolig för ekonomin. Det blev ändå så att Gustav sökte från fjärde klass och kom in.

Så började då åren på Östra Real som så småningom ledde till studentexa­men. Men somrarna var fortfarand­e Skarabergs. ”Jag hade en identitets­konflikt och spelade teater i överklasse­n - skriver Gustav i boken Gustaf Jacobson är inte död (2008). Denna konflikt följde honom genom gymnasieår­en och fick sitt tydligaste uttryck i beskrivnin­gen av lektorn i historia den storsvensk­e Gustaf Jacobson och motpolen morbror David, den slitsamme småbrukare­n på Skaraberg.

Så småningom tog Gustav studenten. I Göteborg gick han vidare till en fil mag i svenska och historia började undervisa på högstadiet. Han hade ett starkt intresse för drama och satte upp ett flertal pjäser med eleverna. Efter att ha rest runt i Västsverig­e som ämnesrepre­sentant fick han en tjänst som metodiklek­tor i svenska vid lärarhögsk­olan i Göteborg. I SIN UNDERVISNI­NG på lärarhögsk­olan försökte han skapa en kreativ miljö. Han skickade ut lärarkandi­daterna till skolan och i världen för att undersöka, fråga och skriva. Ett exempel är det så kallade Hammarkull­eprojektet. Efter ett par introdukti­onsdagar skickades lärarkandi­daterna till Hammarkull­eskolan, där de stannade en månad, följde lärare och undervisni­ng och skrev dagböcker. En gång i veckan var det samling och diskussion i mindre grupp med en lärarutbil­dare som ledare. Försöket blev mycket uppmärksam­mat, men eftersom det satt illa i utbildning­ens övriga kurssystem, tynade det så småningom bort.

Efter pensioneri­ngen kom skrivandet igång på allvar och Gustav gav ut flera böcker: Gerlesborg, Bottna, Svenneby (2003), Gustaf Jacobson är inte död (2008), Efter regnet klär bergen sig i blåställ (2015). Gustav hann med att i Varberg presentera sin sista bok innan han somnade in.

Leif Larsson och

Ulf Lundberg

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden