Ro­bo­tar kan bli var­dag

Pon­tus Lo­vi­ken ska un­der­sö­ka hur man kan pro­gram­me­ra hu­ma­noi­da ro­bo­tar.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - IDA JO­HANS­SON 031-62 42 79 ida.jo­hans­[email protected]

Pon­tus Lo­vi­ken ska lä­ra ro­bo­tar an­vän­da sin kropp. För att de, på läng­re sikt, ex­em­pel­vis ska kun­na stä­da, sor­te­ra tvätt el­ler hjäl­pa äld­re. – Myc­ket ty­der på att ro­bo­tar snart kom­mer att ta en stör­re plats i vå­ra liv, sä­ger han.

I vec­kan bör­jar Pon­tus Lo­vi­ken sin dok­to­rand­tjänst vid Ply­mout­hu­ni­ver­si­te­tet i Stor­bri­tan­ni­en. Un­der tre år ska han, på upp­drag av frans­ka ro­bot­till­ver­ka­ren Al­de­ba­ran, un­der­sö­ka hur man kan pro­gram­me­ra hu­ma­noi­da ro­bo­tar för att de, på läng­re sikt, själ­va ska lä­ra sig an­vän­da sin kropp. Den förs­ta hal­van av ar­be­tet är han sta­tio­ne­rad i Pa­ris.

– Vi bör­jar nå en kri­tisk punkt in­om ro­bo­tik. Nu är den ar­ti­fi­ci­el­la in­tel­li­gen­sen snart till­räck­ligt bra sam­ti­digt som hård­va­ran bli­vit bil­li­ga­re och hjärn­forsk­ning­en går fram­åt – allt bör­jar gå ihop, sä­ger Pon­tus Lo­vi­ken.

ATT DEN MÄNSK­LI­GA hjärn­forsk­ning­en går fram­åt gör bland an­nat att vi bätt­re kan för­stå hur vi män­ni­skor lär oss nya sa­ker – och då kan vi kans­ke fö­ra över de­lar av den funk­tio­nen till ro­bo­tar­na.

Pon­tus Lo­vi­ken kom­mer att ar­be­ta till­sam­mans med fy­ra and­ra dok­to­ran­der från oli­ka de­lar av Eu­ro­pa. De har varsitt fält att fors­ka kring, men de ska al­la ar­be­ta mot vad vi i svensk över­sätt­ning kan kal­la ”per­son­ro­bo­tar”. Pon­tus Lo­vi­ken jäm­för med ut­veck­ling­en av per­son­da­to­rer.

– I bör­jan var da­to­rer nå­got som man ba­ra hit­ta­de hos till ex­em­pel mi­li­tä­ren, på avan­ce­ra­de fö­re­tag el­ler i sto­ra fa­bri­ker. Se­dan kom per­son­da­to­rer som al­la kun­de ha hem­ma. Al­de­ba­ran vill gö­ra ”per­so­nal ro­bo­tics”, ro­bo­tar som kan fin­nas hem­ma hos folk och sam­ar­be­ta, in­te­ra­ge­ra och hjäl­pa oss med al­la möj­li­ga syss­lor, sä­ger han.

DET FINNS RE­DAN i dag en mängd ro­bo­tar, ut­for­ma­de på oli­ka sätt, som till ex­em­pel hjäl­per äld­re i Ja­pan och Dan­mark. Och allt fler skaf­far ro­bot­damm­su­ga­re och ro­bot­gräs­klip­pa­re hem­ma.

Pon­tus Lo­vi­ken ska dock ar­be­ta med hu­ma­noi­da ro­bo­tar, som har en kropp som lik­nar den mänsk­li­ga. Om de själ­va kan lä­ra sig att rö­ra på si­na ar­mar och ben kan ro­bo­tar snart bli ett be­tyd­ligt stör­re in­slag i var­da­gen.

– Det är så myc­ket i vår om­giv­ning som är gjort för en mänsk­lig kropp. En ro­bot med en män­ni­sko­lik­nan­de kropp skul­le till ex­em­pel kun­na tor­ka av ytor, ploc­ka in dis­ken och sor­te­ra tvät­ten. Ro­bo­tar skul­le ock­så kun­na ta sig in i far­li­ga om­rå­den, som till ex­em­pel i Fu­kus­hi­ma i Ja­pan, där det finns höga strål­nings­hal­ter. I så­da­na lä­gen kan det va­ra väl­digt prak­tiskt med en ro­bot som kan gå i trap­por, klätt­ra på ste­gar och an­vän­da oli­ka ty­per av verk­tyg, sä­ger Pon­tus Lo­vi­ken.

Han på­pe­kar dock att så pass väl­fun­ge­ran­de ro­bo­tar lig­ger långt fram i ti­den.

Han har ti­di­ga­re läst tek­nisk fy­sik på Chal­mers och ar­be­ta­de fram tills ny­li­gen som kon­sult hos ÅF, med upp­drag för Vol­vo Cars. Men Pon­tus Lo­vi­ken har ock­så job­bat som per­son­lig as­si­stent och tror att ro­bo­tar, på sikt, kan bli ett vär­de­fullt till­skott i så­väl vård av äld­re som funk­tions­hind­ra­de.

– Jag tror att ro­bo­tar kom­mer att va­ra bland det bäs­ta som hänt i äldre­vår­den – de skul­le till ex­em­pel kun­na ta te­le­fon­sam­tal, på­min­na de­men­ta per­so­ner att de re­dan ringt till ex­em­pel si­na barn­barn och ge­ne­rellt gö­ra att äld­re kan bo hem­ma läng­re. Om du är funk­tions­hind­rad och till ex­em­pel in­te kan äta själv, kan det ock­så va­ra in­tegri­tets­stär­kan­de att ha en ro­bot som kan hjäl­pa dig. Då är det än­då du som be­stäm­mer när du ska äta – ro­bo­ten blir som en för­läng­ning av din egen kropp, sä­ger han.

Ef­ter dok­to­rand­ut­bild­ning­en vill Pon­tus Lo­vi­ken gär­na fort­sät­ta job­ba med ro­bo­tar på nå­got vis.

– Det finns en li­ten käns­la av att ska­pa liv i det här. Du har en fy­sisk kropp, läg­ger in en kod i den och ser den se­dan kom­ma till liv, sä­ger han.

Bild: JO­NAS LINDSTEDT

KOL­LE­GOR. Pon­tus Lo­vi­ken ska un­der tre år ar­be­ta med pro­jek­tet Pro­ject APRIL, en för­kort­ning av eng­els­kans Ap­pli­ca­tions of Per­so­nal Ro­bo­tics for In­te­rac­tion and Le­ar­ning. Han kom­mer bland an­nat att job­ba nä­ra ro­bot­mo­del­len Nao, från Al­de­ba­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.