LE­DER RUSTAS UPP I NATURRESER­VAT

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - MAR­TIN BJÖR­KLUND 031-86 84 28 mar­tin.bjorklund@gp.se

Ge­nom en mil­jon­sats­ning ska de ef­ter­sat­ta le­der­na i Sand­sjö­bac­ka naturreser­vat åt­gär­das. Re­cep­tet ly­der nya späng­er, tyd­li­ga skyl­tar och en re­jäl upp­röj­ning.

Få­gel­kvit­ter, en vär­man­de sol, höga träd som ger skug­ga.

– Säm­re ar­bets­plats kan man ha. Det räc­ker att vi tar med oss hand­verk­tyg och mat­säck. Mat­säc­ken är det vik­ti­gas­te av allt, sä­ger Ro­ger Stål sam­ti­digt som hans pap­pa Sven-Åke av­bry­ter kol­tras­tens sång.

En borr, kraf­tig nog att skä­ra ge­nom bo­hus­gra­nit, är nå­got av det som be­hövs för upp­rust­ning­en av de många spå­ren och le­der­na i Sand­sjö­bac­ka naturreser­vat. I det här fal­let för att kun­na fäs­ta en ny spång vid en bå­de vat­ten­sjuk och sten­blocks­fylld stig. I TRE VEC­KOR har far och son Stål byggt nya halk­säk­ra­de späng­er och trap­por i den del av re­ser­va­tet som åter­finns i Kungs­bac­ka kom­mun. Där kom­mer de att fort­sät­ta ett bra tag fram­ö­ver in­nan de i höst flyt­tar till re­ser­va­tets norra de­lar, i när­he­ten av Si­sjön i Gö­te­borg och Möln­dal för att job­ba sö­derut mot Tor­re­kul­la och Lin­do­me.

– Vi ska gö­ra det li­te go­a­re att gå, så att fler kan ta sig ut.

Bak­grun­den är att Väst­kust­stif­tel­sen, som har i upp­drag att för­val­ta när­ma­re 200 naturreser­vat i Väst­ra Gö­ta­land, på grund av brist på peng­ar tving­ats till hår­da pri­o­ri­te­ring­ar de se­nas­te åren.

– Un­der­hål­let i Sand­sjö­bac­ka har va­rit väl­digt ef­ter­satt. Le­der­na bygg­des på 80-ta­let och vi har in­te haft peng­ar el­ler tid att åt­gär­da för­rän nu, sä­ger Väst­kust­stif­tel­sens kansli­chef Lars Strand­berg.

För he­la Gö­te­borgs­om­rå­det mot­tog Väst­kust­stif­tel­sen ny­li­gen 1,5 mil­jo­ner kro­nor från sta­ten. Mer­par­ten av des­sa ska läg­gas på upp­rust­ning­en i Sand­sjö­bac­ka.

– Sam­man­lagt kom­mer vi väl läg­ga ett par mil­jo­ner som vi fått från oli­ka håll. Om vi får li­ka myc­ket stat­li­ga peng­ar näs­ta år kom­mer vi bli kla­ra med le­der­na i he­la re­ser­va­tet 2017, sä­ger Lars Strand­berg men på­pe­kar sam­ti­digt att han hop­pas på hjälp från kom­mu­ner­na Gö­te­borg och Möln­dal som an­sva­rar för vis­sa av le­der­na i norr. FRAM­FÖR ALLT ÄR det nya, bre­da­re och läng­re späng­er som ska byg­gas för att de som rör sig i om­rå­det ska slip­pa tram­pa i de mest vat­ten­sju­ka pas­sa­ger­na. På många håll har ock­så skylt­ning­en bli­vit brist­fäl­lig och be­hö­ver åt­gär­das, dess­utom ska bus­kar och snår längs le­der­na rö­jas.

– Jag hop­pas det kan gö­ra så att vi får fler be­sö­ka­re. Det kom­mer att bli mer lät­till­gäng­ligt och se trev­li­ga­re ut, sä­ger Lars Strand­berg.

– Jag var med och sat­te upp späng­er här för 35 år sen. Nu får jag som pen­sio­när hjäl­pa till med att ploc­ka bort dem och sät­ta upp nya, sä­ger Sven-Åke Stål.

Bild: MAR­TIN BJÖR­KLUND

NATURARBET­ARE. Ro­ger Stål och Sven-Åke Stål har un­der många år ar­be­tat med att för­bätt­ra le­der­na i Gö­te­borgs­re­gi­o­nens naturreser­vat

Bild: MAR­TIN BJÖR­KLUND

FÖR­BÄTT­RING. Med tyd­li­ga­re skylt­ning samt nya och bre­da­re späng­er ska nu Sand­sjö­bac­ka naturreser­vat gö­ras mer lät­till­gäng­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.