Norr­man gri­pen för dåd i Lon­don

Göteborgs-Posten - - VÄRLDEN - TT

STOR­BRI­TAN­NI­EN En 19-årig norsk med­bor­ga­re miss­tänks för kniv­mor­det i Lon­don sent i ons­dags kväll. Den ame­ri­kans­ka tu­rist han högg ihjäl var ma­ka till en pro­fes­sor i Flo­ri­da. Ing­et har fram­kom­mit som ty­der på att 19-åring­en ha­de po­li­tis­ka mo­tiv.

Den mör­da­de 60-åri­ga kvin­nans ma­ke ar­be­tar vid Flo­ri­da Sta­te Uni­ver­si­ty, med­de­lar hans ar­bets­gi­va­re i USA. Han är pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi och var i Lon­don för att un­der­vi­sa un­der som­ma­ren. FEM TU­RIS­TER SKA­DA­DES i at­ten­ta­tet. De hör hem­ma i Spanien, Is­ra­el, Austra­li­en och Stor­bri­tan­ni­en, med­de­la­de po­lis­kom­mis­sa­rie Mark Row­ley.

– Vi tror att det var en spon­tan at­tack, och att off­ren val­des ut slump­mäs­sigt, sä­ger Row­ley.

Kloc­kan var halv el­va i MARK ROW­LEY, po­lis­kom­mis­sa­rie ons­dags kväll när Lon­don­po­li­sen tog emot det förs­ta lar­met om en man som ska­da­de män­ni­skor med kniv, skri­ver BBC. Sex mi­nu­ter se­na­re kun­de en man gri­pas, se­dan po­li­sen an­vänt el­pi­stol för att oskad­lig­gö­ra ho­nom.

Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen vår­da­des in­led­nings­vis på sjuk­hus för ska­dor som han ådrog sig un­der po­lisin­sat­sen. Han har gri­pits.

”Vi tror att det var en spon­tan at­tack, och att off­ren val­des ut slump­mäs­sigt”

MARK ROW­LEY UPP­GER en­ligt Reu­ters att den tro­li­ga an­led­ning­en till att 19-åring­en ge­nom­för­de at­tac­ken är psy­kisk ohäl­sa.

– Än så länge har vi in­te hit­tat någ­ra be­vis för att man­nen ra­di­ka­li­se­rats, som skul­le pe­ka på att man­nen i vårt för­var på nå­got sätt har haft ter­ror­mo­tiv, sä­ger Row­ley.

19-åring­en är av so­ma­lisk här­komst, men han är i Nor­ge re­gi­stre­rad som ut­vand­rad där­i­från re­dan som barn, 2002. Ida Dahl Nils­sen, press­chef vid nors­ka kri­mi­nal­po­li­sen, sä­ger till ny­hets­by­rån NTB att nors­ka myn­dig­he­ter KNIVDÅD. bi­står de brit­tis­ka i ut­red­ning­en.

Lon­dons borg­mäs­ta­re Sa­diq Khan upp­ma­nar in­vå­nar­na i den brit­tis­ka hu­vud­sta­den till lugn, men ock­så till vak­sam­het.

– Rap­por­te­ra allt miss­tänkt till po­li­sen. Vi har al­la en vik­tig roll att spe­la som po­li­sens och sä­ker­hets­tjäns­tens ögon och öron, för att skyd­da Lon­don, sä­ger Khan. KNIV­DÅ­DET IN­TRÄF­FA­DE ba­ra tim­mar ef­ter att myn­dig­he­ter­na med­de­lat att an­ta­let be­väp­na­de po­li­ser i Lon­don ska öka till följd av den se­nas­te ti­dens vålds­dåd och at­ten­tat i eu­ro­pe­is­ka län­der.

Rus­sell Squa­re, där över­fal­let in­träf­fa­de, lig­ger i cen­tra­la Lon­don, nä­ra Uni­ver­si­ty of Lon­dons hu­vud­bygg­na­der och The Bri­tish Mu­se­um.

Bild: FRANK AUGSTEIN

En ame­ri­kansk kvin­na dö­da­des och fem per­so­ner från Spanien, Is­ra­el, Austra­li­en och Stor­bri­tan­ni­en ska­da­des när den 19-åri­ge norr­man­nen gick till at­tack med kniv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.