Lant­lig idyll re­do för än fler chal­me­ris­ter Fak­ta: Kår­hus på lan­det

Göteborgs-Posten - - NYHETER - STE­FAN BJARNEFORS

FULLT BLÅS. HÄRRYDA Se­dan näs­tan 70 år till­ba­ka har Chal­mers stu­den­ter kun­nat ta sin till­flykt till Sand­sjön i Härryda. Ef­ter om­fat­tan­de re­no­ve­ring och ut­bygg­nad är frista­den nu åter­in­vigd – och re­do för minst 70 år till.

Det har ta­git fem år – el­ler näs­tan en ci­vilin­gen­jörsex­a­men – men nu står Chal­mers nya lant­li­ga kår­hus klart. De 30 mil­jo­ner kro­nor som all­ting har kostat syns all­ra tyd­li­gast i form av den nya Stor­stu­gan – en röd­tjä­rad, 500 kvadrat­me­ter stor, lad­lik­nan­de bygg­nad.

Ar­ki­tekt­fir­man Ino­bi, med ti­di­ga­re Chal­mers­stu­den­ten Andre­as Eklöf i spet­sen, lig­ger bakom pro­jek­tet som är sär­skilt de­sig­nat för att kla­ra stu­den­ter­nas om­ta­la­de fest­liv.

– Det är tå­ligt, håll­bart, en­kelt att stä­da och en­kelt att re­pa­re­ra. Om nå­gon rå­kar backa in med en bil är det ba­ra att by­ta en brä­da och tjä­ra på. Man kan en­kelt re­pa­re­ra även in­u­ti, sä­ger han. FÖR FI­NAN­SIE­RING­EN STÅR stu­dent­kå­ren själv för om­kring el­va mil­jo­ner kro­nor. Re­s­te­ran­de be­lopp har sam­lats ihop med hjälp av do­na­tio­ner.

En av de mer pro­fi­le­ra­de bi­drags- FY­RA GENERATIONER. gi­var­na är Ru­ne An­ders­son som bi­drar med fy­ra mil­jo­ner kro­nor. Ge­nom åren har han skänkt en bit över 25 mil­jo­ner till den sko­la han tog ex­a­men från i slu­tet på 60-ta­let. Peng­ar­na har där­ef­ter ta­git form av sti­pen­di­er och den sto­ra hör­sa­len RunAn.

– Jag tror att al­la vi äld­re som va­rit med och spons­rat vill ge till­ba­ka li­te. Man har ju fått så myc­ket här­i­från, sä­ger han och minns hur plat­sen spe­la­de en stor roll även i hans eget stu­dent­liv:

– Vi var ute och ha­de myc­ket fes­ter i Sport­stu­gan som blev klar 1967. Det är li­te spe­ci­ellt här. Man so­ver trångt i spe­ci­el­la vå­nings­säng­ar. Då lär man verk­li­gen kän­na varand­ra. Det ska­par sam­hö­rig­het, sä­ger han och fort­sät­ter:

– På nå­got vis har man kon­takt li­vet ut. Om någ­ra vec­kor ska jag träf­fa min förs­ta fad­der­grupp igen. Det är in­te så många lä­ro­sä­ten där det är så. OM GAM­LA STU­DEN­TER har skänkt peng­ar har nu­va­ran­de stu­den­ter främst skänkt tid. To­talt har mer än 3 500 fri­vil­li­ga ar­betstim­mar an­vänts till att ri­va, bä­ra och byg­ga på om­rå­det. Nu­va­ran­de kå­rord­fö­ran­de Carl von Ro­sen Jo­hans­son är mer än nöjd med re­sul­ta­tet.

– Jag tyc­ker att det känns fan­tas­tiskt och jag har även tu­ren att få va­ra med och in­vi­ga det. Det här om­rå­det som vi har sat­sat jät­te­myc­ket på kom­mer att sli­tas med häl­san för många generationer chal­me­ris­ter.

– Det känns bra för mig att kun­na kom­ma till­ba­ka hit gång ef­ter gång – och om fem­tio år kans­ke jag är en av de nya do­na­to­rer­na.

Bild: STE­FAN BJARNEFORS

Chal­mers egen Al­li­an­ce­or­chest­ret un­der­höll på in­vig­ning­en. Hu­set i bak­grun­den är den nya Stor­stu­gan.

Bild: STE­FAN BJARNEFORS

Ru­ne An­ders­son, rek­tor Ste­fan Bengts­son, Carl von Ro­sen Jo­hans­son samt Andre­as Eklöf är al­la chal­me­ris­ter av oli­ka år­gång­ar.Fri­tids­om­rå­det i Härryda köp­tes av Chal­mers stu­dent­kår 1937. Plat­sen an­vänds som re­kre­a­tions­om­rå­de. Samt­li­ga stu­den­ter får möj­lig­het att kom­ma på be­sök till plat­sen un­der si­na förs­ta vec­kor på sko­lan.Om­rå­det be­står av 5 000 kvadrat­me­ter mark och 9 000 kvadrat­me­ter sjö.Med ti­den har det byggts ut vid fle­ra till­fäl­len och om­fat­tar nu tre hus och två ba­stur. Sam­man­lagt finns när­ma­re 50 sov­plat­ser.Nya och gam­la med­lem­mar av Chal­mers stu­dent­kår nytt­jar om­rå­det gra­tis. Även ic­ke-chal­me­ris­ter är väl­kom­na men får då hy­ra in sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.