16 fick Ad­ler­berts­ka konst­sti­pen­di­er

Göteborgs-Posten - - NAMN -

2016 års Ad­ler­berts­ka konst­sti­pen­di­er har de­lats ut av Säll­ska­pet Gnis­tan. I år fick föl­jan­de 16 sti­pen­di­a­ter mot­ta di­plom och 50 000 kro­nor var­de­ra:

Da­ni­el Berg är ma­rim­ba­so­list, kam­mar­mu­si­ker och pe­da­gog som un­der­vi­sar i klas­siskt slag­verk och kam­mar­mu­sik. Ka­rin Bir­gers­son är pi­a­nist och går nu sitt sista år på Royal Aca­de­my of Mu­sic i Lon­don. Dan Tom­mi Hildén är skulp­tör och ljud­konst­när, en all­konst­när som in­spi­re­rar. So­le­dad Ho­we är dan­sa­re, danspe­da­gog och ko­re­o­graf. Hon är bland an­nat ut­bil­dad på Kul­tur­verk­stan.

Mo­ni­ca Englund Jo­hans­son är fo­to­graf och konst­när som un­der det se­nas­te året ställt ut på Mo­der­na mu­se­et, Abe­ci­ta och Gal­le­ri Tho­mas­sen. Jo­a­kim En­vik Karls­son är dan­sa­re och fil­ma­re. Med tek­nisk bril­jans på högs­ta ni­vå är han en av Västsve­ri­ges främs­ta man­li­ga dan­sa­re idag. Kristi­na Lind­gård är cel­list. Al­la som re­gel­bun­det lyss­nar på kam­mar­mu­sik i oli­ka kon­stel­la­tio­ner i Västsve­ri­ge har mött hen­ne. Jo­han Lin­ton är ovan­lig som konst­när med ex­a­men som ar­ki­tekt, ci­vilin­gen­jör i tek­nisk fy­sik och tek­no­lo­gie dok­tor i ar­ki­tek­tu­rens te­o­ri och histo­ria.

Khashay­ar Na­de­re­hvan­di är för­fat­ta­re och po­et. Hans ly­rik står fri från tren­der och tri­vi­a­li­te­ter och be­ri­kar vår sam­tidslit­te­ra­tur. Anet­te Poo­ja är dan­sa­re, ko­re­o­graf och skå­de­spe­la­re som med skick­lig­het för­e­nar klas­sisk in­disk dans med nu­ti­da sce­nis­ka ut­tryck. Ber­til Qui­rin är för­fat­ta­re och do­ku­men­tär­fo­to­graf. Han har pub­li­ce­rat en rad böc­ker om 1900-ta­lets Bo­hus­län. Ma­rie Sjö­lan­der har haft se­pa­ra­tut­ställ­ning i Ste­na­sa­len, Gö­te­borgs konst­mu­se­um och på Gal­le­ri Kons­te­pi­de­min och nu se­nast en ut­ställ­ning på Gal­le­ri PS i Gö­te­borg 2016.

Stefan Sporsén är mu­si­ker, kom­po­si­tör och ka­pell­mäs­ta­re. Han spe­lar trum­pet och pi­a­no. Kän­ne­teck­nan­de är hans mu­si­ka­lis­ka bredd och mångsidig­het. Jes­si­ca Zan­dén är en skå­de­spe­la­re med för­må­ga att troll­bin­da en publik. Un­der se­na­re år har hon lyft fram be­rät­tel­sen om sin mor­mor och hen­nes för­hål­lan­de till ton­sät­ta­ren Gös­ta Ny­ström. Jo­han Zet­terquist är ut­bil­dad på Konst­hög­sko­lan Va­land. Han an­vän­der sig av hu­mor och iro­ni i sin konst, po­li­tisk men ald­rig po­li­tiskt kor­rekt, stän­digt ifrå­ga­sät­tan­de det själv­kla­ra. Fred­rik Åkum är må­la­re med Ma­gis­terex­a­men i fri konst från Konst­hög­sko­lan Va­land. Han har haft si­na se­nas­te se­pa­ra­tut­ställ­ning­ar i år på Gal­le­ri Tho­mas­sen i Gö­te­borg och Gal­le­ri Ste­in­s­land Ber­li­ner i Stock­holm.

Gni­stans nämnd­le­da­mö­ter: Jonas An­der­son (ord­fö­ran­de), Ma­rie Are­hag, Per Ar­nell, Lou­i­se Bro­din, Gu­nil­la Flinck, Chris­ter Flo­din, Hå­kan Griss­ler, Ol­le Gyl­len­haal, Ma­rie Holm­gren, Jör­gen Ky­le, An­ders Lars­son, Gun Lund, Ro­ger Pal­mqvist, Li­na Räfte­gård och wMar­ga­re­ta Wil­li­am-Ols­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.