Skriv­upp­drag: fler kvin­nor till Wi­ki­pe­dia

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE - ELEONOR EKSTRöM-FRISK eleonor.ek­strom-frisk@gp.se 031-62 42 36

PRO­JEKT­LE­DA­RE.

Var­je tis­dag träf­fas ett gäng skrivgla­da per­so­ner i Gö­te­borgs Lit­te­ra­tur­hus i La­ger­hu­set. Un­der nam­net Kvinn­li­ga hu­vud­per­so­ner skri­ver de på Wi­ki­pe­dia. Al­la som har lust är väl­kom­na att va­ra med.

– Men ef­tersom det finns ett un­der­skott av kvin­nor som skri­ver på Wi­ki­pe­dia och att det sak­nas ar­tik­lar om kvin­nor och lit­te­ra­tur så är en bra tum­re­gel att ”män skri­ver om kvin­nor och/el­ler lit­te­ra­tur me­dan kvin­nor kan skri­va om vad de vill”, be­rät­tar Per An­ders­son, som till­sam­mans med Lennart Guld­brands­son och So­fie Jansson pro­jekt­le­der skriv­grup­pen Kvinn­li­ga hu­vud­per­so­ner. NÄR GP HÄL­SAR på en tis­dag ef­ter­mid­dag sit­ter grup­pen sam­lad med si­na da­to­rer kring ett stort bord. I dag är det fem per­so­ner, näs­ta gång kan det va­ra tio styc­ken.

– Vi skri­ver, kor­rek­tur­lä­ser, över­sät­ter och läg­ger in bil­der. Vi hjälps åt och det finns en stor po­äng med det, vi är bra på oli­ka sa­ker, sä­ger Gu­nil­la An­ders­son, en av deltagarna.

Hon sit­ter och re­di­ge­rar en över­satt ar­ti­kel om Ro­bin Hobb, en ame­ri­kansk fan­ta­sy­för­fat­ta­re.

– Jag för­tyd­li­gar och snyg­gar till svens­kan, för­kla­rar Gu­nil­la, som har en bak­grund som so­ci­o­nom och upp­skat­tar tis­dags­träf­far­na.

– Det är lä­ro­rikt och vi har så in­tres­san­ta och trev­li­ga dis­kus­sio­ner. LI­TE LÄNG­RE BORT vid bor­det sit­ter Lis­beth Karls­son. Hon är lä­ka­re och se­dan någ­ra vec­kor pen­sio­när.

– Jag sak­nar en del kvinn­li­ga po­e­ter och ly­ri­ker på Wi­ki­pe­dia så jag gick till min egen bok­hyl­la och hit­ta­de bland and­ra den nu­me­ra bort­gång­na po­e­ten Bar­bro Dah­lins bok Att byg­ga en lin­ba­na. Så nu skri­ver jag om hen­ne.

I mars 2014 ha­de grup­pen sin förs­ta skriv­stu­ga. Se­dan dess har många hund­ra ar­tik­lar ska­pats el­ler byggts ut. De se­nas­te vec­kor­na har ar­tik­lar­na bland an­nat hand­lat om den ka­ta­lans­ka dags­tid­ning­en Ara och den ita­li­ens­ka för­fat­ta­ren Iris Ori­go.

– Vi har långa öns­ke­lis­tor, bland an­nat en med över tu­sen kvinn­li­ga för­fat­tar­por­trätt som vän­tar på att över­sät­tas till svens­ka. Det finns myc­ket att gö­ra. Men det är vägen som är må­let, kon­sta­te­rar Per An­ders­son. WI­KI­PE­DIA ÄR EN en­cyk­lo­pe­di med öp­pet och fritt in­ne­håll, som ut­veck­las av fri­vil­li­ga bi­drags­gi­va­re från he­la värl­den. Vem som helst kan skri­va på Wi­ki­pe­dia. De som gör det kan kal­las wi­ki­pe­di­a­ner och är vo­lon­tä­rer. Men det finns na­tur­ligt­vis reg­ler och re­le­van­skri­te­ri­er. För att ex­em­pel­vis en för­fat­ta­re ska kom­ma i frå­ga är kra­vet två ut­giv­na böc­ker på eta­ble­rat för­lag.

– Klot­ter fö­re­kom­mer men vi har bra ”vakt­hun­dar”. Främst är det ele­ver i hög­sta­di­e­ål­dern som sko­jar och skri­ver om si­na vän­ner. Det kryl­lar av ”Linda B är snyg­gast i klas­sen” el­ler ”vår id­rotts­lä­ra­re är hel­kass”. Men så­dant åker bort in­om ett par mi­nu­ter, be­rät­tar So­fie Jansson.

Med hjälp av fil­ter upp­täcks svor­do­mar och fu­la ord, så att de kan ren­sas bort.

– En bra Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel ska va­ra kor­rekt, väl­skri­ven, fylld av käl­lor och kom­plet­te­rad med bil­der som täc­ker he­la äm­net. Den ska ock­så va­ra skri­ven ur ett ne­utralt per­spek­tiv, inga jag el­ler vi, för­kla­rar Lennart Guld­brands­son. STRAX EF­TER KLOC­KAN 15 är det hög tid för den vik­ti­ga fi­kastun­den. Fram du­kas kaf­fe, the, oli­ka sor­ters bröd, smör och ost. Stäm­ning­en är fa­mil­jär.

– Den so­ci­a­la de­len, skrat­ten och snac­ket runt fi­ka­bor­det är en höjd­punkt, sä­ger Lennart Guld­brands­son.

Bild: JO­NAS LINDSTEDT

Lennart Guld­brands­son, So­fie Jansson och Per An­ders­son skri­ver ar­tik­lar till WI­ki­pe­dia. Just nu fo­ku­se­rar de på kvinn­li­ga för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.