Dok­tor Glas sätts upp på Gathen­hi­elms­ka

Göteborgs-Posten - - Kultur & Nöje - Je­an SI­be­li­us.

TEATER: Dok­tor Glas mö­ter sam­ti­dens ton­sät­ta­re – så he­ter den mu­sik­te­a­ter ba­se­rad på Hjal­mar Sö­der­bergs dag­boks­ro­man som på sön­dag sätts upp i Gathen­hi­elms­ka hu­set vid Stig­bergstor­get.

Te­no­ren Kal­le Le­an­der spe­lar bå­de dok­tor Glas och pas­tor Gre­go­ri­us. För re­gin står Isa­bel La­gos, vars för­e­ning Opera Estrad i april fick till­stånd att i sam­ar­be­te med hy­res­gäs­ten Wän­skaps­för­bun­det an­vän­da det kul­tur­min­nes­märk­ta hu­set som lo­kal för si­na eve­ne­mang. I fö­re­ställ­ning­en hörs mu­sik från bland and­ra Wil­helm Sten­ham­mar, Tu­re Rang­ström och

Tolk­ning­en häm­tar även in­spi­ra­tion från Bengt Ols­sons bok Gre­go­ri­us, en ro­man som åter­be­rät­tar Dok­tor Glas ur an­nat per­spek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.