Pär­la­de för en god sak

Nyheter: Ele­ver­na på Ania­ra­gym­na­si­et vill hjäl­pa hem­lö­sa barn.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - JULES ATTAR jules.attar@gp.se 031-62 40 90

I Gö­te­borg finns 683 hem­lö­sa barn, och nu gör ele­ver­na på Ania­ra­gym­na­si­et en in­sats. – Al­la för­tjä­nar en fin jul, sä­ger sista­år­se­le­ven Lol­lo Fat­hal­la. På Ania­ra­gym­na­si­et i cen­tra­la Gö­te­borg pyss­las det för fullt. Små tur­ko­sa pär­lor lig­ger ut­sprid­da i klass­rum­met. Till­sam­mans med or­det barn och siff­ran 683, för an­ta­let hem­lö­sa barn i Gö­te­borg, sätts pär­lor­na ihop till ett arm­band. Ele­ver­na Lol­lo Fat­hal­la, Omar Atwe, Lin­néa Matts­son, Nel­lie An­ders­son och Jo­han­na Hae­ger sit­ter vid bor­det och ar­be­tar kon­cen­tre­rat med att trä pär­lor på snö­ren.

– Det är väl­digt kul att gö­ra nå­got vet­tigt för bar­nen, och man blir väl­digt en­ga­ge­rad un­der pro­jek­tets gång, sä­ger Lin­néa Matts­son. Hur fick ni idén?

– Vi kän­de att vi vil­le tes­ta på att dri­va en af­färsmo­dell, men även att kun­na hjäl­pa ut­sat­ta män­ni­skor. Ju­len kan va­ra en tuff tid i li­vet för många i sam­häl­let. Vi har som mål att säl­ja minst 100 arm­band och sam­la in 10 000 kro­nor, sä­ger Omar Atwe. JIMMY PERVIK ÄR lä­ra­re i ma­te­ma­tik och fö­re­tags­äm­nen, och en av tre hand­le­da­re un­der kur­sen ent­re­pre­nör­skap, som pro­jek­tet är en del av.

– Årets fokus med pro­jek­tet var bar­nen och att få till en bätt­re jul för dem. Tre klas­ser del­tar och de har de­lat in sig i grup­per. Till ex­em­pel säl­jer en grupp ka­kor, en an­nan ska ha lop­pis och en tred­je ska ha barn­di­sco. Förutom att lyf­ta frå­gan om bar­nens si­tu­a­tion kom­mer vi från sko­lans si­da kun­na bi­dra till en bätt­re jul för många av dem, Till­sam­mans kan samt­li­ga pro­jekt sam­la sä­kert sam­la in upp mot 100 000 kro­nor, sä­ger han. Vad har ni fått för re­ak­tio­ner?

– Ele­ver­na är väl­digt driv­na och många har dröm­mar om att ska­pa fö­re­tag och af­färsmo­del­ler i fram­ti­den. Det här är ett bra steg på vägen och det är dess­utom för en bra sak. För­hopp­nings­vis kan Stads­mis­sio­nen dri­va det­ta vi­da­re även ef­ter att pro­jek­tet ta­git slut den 14 de­cem­ber.

Från Stads­mis­sio­nens si­da upp­skat­tar man den fi­na ges­ten.

– Ele­ver­na är grymt duk­ti­ga. De hör­de av sig och vil­le sam­ar­be­ta med oss, jag var där på de­ras sko­la och be­rät­ta­de hur vi job­bar. De fick kom­ma på idéer och val­de att pär­la arm­band. Det är all­tid jät­te­ro­ligt när ung­do­mar en­ga­ge­rar sig för and­ra unga, sä­ger Fri­da Lund­mark, kom­mu­ni­ka­tör på Gö­te­borgs Stads­mis­sion.

På stads­mis­sio­nen.org/ge-stod/ go­te­borgs­ga­van/ kan du kö­pa ett arm­band för 100 kro­nor och bi­dra till in­sat­sen.

Bil­der: JO­NAS LINDSTEDT

PÄR­LOR. Omar Atwe häl­ler ut al­la pär­lor­na på bor­det så att de kan hit­ta bok­stä­ver­na och siff­ror­na de be­hö­ver. Lol­lo Fat­hal­la, Lin­néa Matts­son och Nel­lie An­ders­son sam­lar ihop pär­lor­na.

KON­TROLL. Omar Atwe är nog­grann, grup­pen hit­ta­de pre­cis ett arm­band med fel siff­ror. Allt mås­te kon­trol­le­ras.

VAC­KERT. Ele­ver­na på Ania­ra­gym­na­si­et gör arm­band som de ska säl­ja åt Stads­mis­sio­nen som ska hjäl­pa hem­lö­sa barn i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.