Låt fi­lo­so­fen gui­da dig i di­na livsval

Låt fi­lo­so­fen gui­da dig i di­na livsval! Be­sök en fi­lo­so­fi­bar el­ler pra­ta ex­i­sten­ti­ell häl­sa på bib­li­o­te­ket! Fi­lo­so­fin är på väg att ta ste­get till­ba­ka från fin­rum­men ut till fol­ket.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

Bort med frå­gor som: Hur gam­mal är du? Vad gör du nuförtiden? Vad job­bar du med? In med fun­de­ring­ar som: Var­för är jag här? Hur vill jag le­va mitt liv? Hur på­ver­kar mitt val and­ra?

I Gö­te­borgs­om­rå­det, lik­som på and­ra stäl­len i lan­det, pop­par fi­lo­so­fis­ka ar­range­mang upp. Här kan man del­ta i ex­i­sten­ti­el­la sam­tals­grup­per på bib­li­o­tek, gå på fi­lo­so­fi­bar på Stads­mu­se­et och fi­lo­so­fiskt café på Frölun­da Kul­tur­hus, och till och med åka på fi­lo­so­fisk retre­at. Från att ha va­rit en frå­ga främst för aka­de­mi­ker tycks fi­lo­so­fin va­ra på väg till­ba­ka till fol­ket, så som den en gång var i and­ra ti­der och kul­tu­rer – an­ti­ka Grekland och gam­la Ki­na. MA­RIA AN­DERS­SON ÄR

Ut­i­från spe­ci­el­la sam­tals­kort re­flek­te­rar kurs­del­ta­gar­na över äm­nen som ”för­und­ran”, ”tillit”, ”me­ning­en med li­vet” el­ler ”käns­la av sam­man­hang”. De får pra­ta i två mi­nu­ter var ut­an att nå­gon av­bry­ter, dö­mer el­ler kom­men­te­rar. Må­let är att bli med­ve­ten om sitt för­håll­nings­sätt och hit­ta nya vägar i li­vet.

– Det har va­rit ett fan­tas­tiskt stort in­tres­se, det är så tyd­ligt att det finns ett ex­i­sten­ti­ellt tom­rum i dag. In­te för­rän vi är i kris el­ler sor­gear­be­te kom­mer vi i kon­takt med de sto­ra frå­gor­na. Här kan man hit­ta ett språk som man kan ta med sig i sin var­dag och bli mer ly­hörd för si­na eg­na käns­lor, sä­ger Ma­ria An­ders­son. EX­I­STEN­TI­EL­LA SAM­TAL SKA in­te för­väx­las med terapi, även om fi­lo­so­fisk prax­is ibland kal­las för ”the­ra­py for the sa­ne”. Själ­va frå­gan står all­tid i cent­rum och du får inga and­ra svar än de som du själv for­mu­le­rar. Dä­re­mot kan en fi­lo­so­fisk prak­ti­ker i ett för­ut­sätt­nings­löst sam­tal hjäl­pa dig att lö­sa upp tan­ke­knu­tar och kanske hjäl­pa dig att upp­täc­ka al­ter­na­ti­va livs­vä­gar.

Den ide­el­la för­e­ning­en Svens­ka Säll­ska­pet för Fi­lo­so­fisk Prax­is bil­da­des för snart sju år se­dan. Ida Hall­gren är en av de an­slut­na fi­lo­so­fis­ka prak­ti­ker­na i Gö­te­borg. Hon er­bju­der bland an­nat en­skil­da sam­tal och på Stads­bib­li­o­te­ket hål­ler hon i en av Häl­so­lots ex­i­sten­ti­el­la sam­tals­grup­per.

– Ut­i­från äm­net får vi di­rekt väl­digt vik­ti­ga sam­tal om all­män­mänsk­li­ga frå­gor. Man be­hö­ver in­te för­be­re­da sig el­ler kun­na nå­got om fi­lo­so­fi. Vi träf­fas helt en­kelt i en och en halv tim­me och tar upp det som är vik­tigt i stun­den, sä­ger Ida Hall­gren. I EN STAD i Ita­li­en, be­rät­tar hon, finns en fi­lo­sof an­ställd som kon­sult åt in­vå­nar­na. I Austra­li­en är Phi­losphy for Child­ren en in­te­gre­rad del av grund­sko­lan och vis­sa sjuk­hus i Hol­land har en fi­lo­sof an­ställd.

– Man har in­te fär­re ex­i­sten­ti­el­la frå­gor för att man är se­ku­lär. Sna­ra­re tvärtom, sä­ger Ida Hall­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.