Castro ny pro­fes­sor i spans­ka

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Andrea Castro har be­ford­rats till pro­fes­sor i spans­ka med lit­te­ra­tur­ve­ten­skap­lig in­rikt­ning.

– Gö­te­borgs uni­ver­si­tet har ald­rig haft en kvinn­lig pro­fes­sor i spans­ka, el­ler en pro­fes­sor i spans­ka som är född och upp­vux­en i ett spansk­ta­lan­de land, så det är in­te så dumt att det ock­så finns plats för en kun­skaps­auk­to­ri­tet med spansk­k­ling­an­de namn och spansk­fär­gad svens­ka, sä­ger hon.

Castro har ti­di­ga­re bland an­nat fors­kat om ar­gen­tins­ka nu­ti­da po­e­ten María Ne­gro­ni, och ro­man­för­fat­ta­ren Em­ma de la Bar­ra som skrev un­der pseu­do­ny­men Cé­sar Du­ay­en i bör­jan på 1900ta­let. Nu hål­ler hon på att ut­veck­la ett pro­jekt om kon­ser­va­ti­va sin­nen i 1800-ta­lets lit­te­ra­tur i den spansk­ta­lan­de värl­den, ihop med ett nät­verk av fors­ka­re från uni­ver­si­tet runt om i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.