En världs­u­nik an­lägg­ning

Gi­gan­tisk test­kam­ma­re in­vigd – världs­u­nik an­lägg­ning i Borås

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - FORDONSTEK­NIK ALEXANDER PIAUGER alexander.piauger@gp.se 031-62 41 51

EKONOMI: I går öpp­na­des den gi­gan­tis­ka stål­dör­ren när test­kam­ma­ren Awi­tar i Borås in­vig­des. An­lägg­ning­en har kostat hund­ra mil­jo­ner att byg­ga. Här ska man bland an­nat tes­ta om strål­ning, från ex­em­pel­vis mo­bil­mas­ter, kan slå ut själv­kö­ran­de bi­lar.

Kom­mer mo­bil­mas­ter och an­nan strål­ning att kun­na stö­ra tek­ni­ken i fram­ti­dens själv­kö­ran­de bi­lar? En ny test­kam­ma­re i hund­ra­mil­jo­ners­klas­sen ska se till att det inte blir så.

– Det här är en världs­u­nik an­lägg­ning, sä­ger Pet­her Wal­lin, di­vi­sions­chef för Ri­se.

Un­der de se­nas­te de­cen­ni­er­na har de fles­ta bil­till­ver­ka­re byggt in allt­mer elekt­ro­nik i si­na for­don. Det har va­rit en vik­tig för­ut­sätt­ning för att kun­na ut­veck­la nya funk­tio­ner i bi­lar­na – där slut­ste­get är helt själv­kö­ran­de for­don. Men mer elekt­ro­nik in­ne­bär ock­så nya ris­ker. UT­AN­FÖR BORÅS IN­VIG­DES på ons­da­gen den helt nya test­kam­ma­ren Awi­tar (för­kort­ning för Au­to­mo­ti­ve Wi­re­less Test and Re­se­arch Fa­ci­li­ty). An­lägg­ning­en har kostat hund­ra mil­jo­ner att byg­ga – och det är stat­ligt äg­da forsk­nings­in­sti­tu­tet Ri­se som står för no­tan.

– Här in­ne kom­mer vi att tes­ta så att strål­ning inte slår ut oli­ka funk­tio­ner hos for­don. Men ock­så att for­do­nen inte på­ver­kar sin om­giv­ning, för­kla­rar Pet­her Wal­lin.

Un­der in­vig­ningsce­re­mo­nin öpp­na­des kam­ma­rens gi­gan­tis­ka stål­dörr, tung som fy­ra per­son­bi­lar, in­för ett hund­ra­tal åskå­da­re. In­nan­för den en gi­gan­tisk kam­ma­re, täckt med iso­le­ran­de trat­tar av fri­go­lit på väg­gar­na. En för­ut­sätt­ning för att kun­na be­dri­va tes­ter är att ing­en strål­ning läc­ker va­re sig in el­ler ut ur rum­met.

– Vi har an­vänt sam­ma be­tong som bru­kar an­vän­das till kärn­kraft­verk. De fick skic­ka upp re­cep­tet från Tyskland, sä­ger Christer Karls­son, pro­jekt­le­da­re för Awi­tar. DEN SOM VILL kan hy­ra in sig i testan­lägg­ning­en – och för att fi­nan­si­e­ra pro­jek­tet har Ri­se gjort upp med for­dons­till­ver­kar­na. Vol­vo Cars, AB Vol­vo, Sca­nia och Nevs har bo­kat upp tid i test­lo­ka­len un­der de kom­man­de åren, en för­ut­sätt­ning för att byg­get skul­le kun­na bli verk­lig­het.

– Det här är of­fent­ligt privat sam­ar­be­te när det är som all­ra bäst, sä­ger Wal­lin. IN­NE I KAMMAREN finns bå­de en ro­ta­tions­brä­da och så kal­la­de rul­lar. Det gör att bi­lar­na kan tes­tas un­der sam­ma för­ut­sätt­ning­ar som när de är ute och kör. Men den allt­mer avan­ce­ra­de tek­ni­ken i da­gens bi­lar stäl­ler ock­så allt hög­re krav på tes­ter­na.

– En el­bil har till ex­em­pel fler mo­des än en ben­sin­bil. För en ben­sin­bil finns två lä­gen, an­ting­en kör den el­ler så står den still. Men för ny­a­re bi­lar finns fle­ra möj­lig­he­ter. En el­bil kan till ex­em­pel stå och lad­da, allt så­dant mås­te ock­så tes­tas, sä­ger Christer Karls­son.

”För en ben­sin­bil finns två lä­gen, an­ting­en kör den el­ler så står den still. Men för ny­a­re bi­lar finns fle­ra möj­lig­he­ter.” CHRISTER KARLS­SON, pro­jekt­le­da­re Awi­tar

INVIGNING.

Bil­der: AN­DERS YLANDER

En gi­gan­tisk stål­dörr le­der in till test­kam­ma­ren. For­do­net som ska tes­tas rul­las in i kammaren, som se­dan är helt slu­ten un­der själ­va testet. Christer Karls­son har va­rit pro­jekt­le­da­re för byg­get av Awi­tar. Di­vi­sions­che­fen Pet­her Wal­lin är stolt över...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.