FLIC­KA GIFTES BORT – MA­KEN FÅR BAR­NEN

GP GRANS­KAR: Hon blev bort­gift som 12-åring och se­dan gra­vid ef­ter att ha våld­ta­gits av sin man. Nu vill han kom­ma till Sve­ri­ge – och Stock­holms tings­rätt har gett ho­nom vård­na­den om pa­rets barn.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - MI­CHAEL VERDICCHIO 031-62 41 94 mi­chael.verdicchio@gp.se

– Jag kan in­te för­kla­ra hur fruk­tans­värt det här känns. He­la mitt liv har svens­ka myn­dig­he­ter spot­tat på mig. Det är som att dom­sto­len ta­git det sista jag har kvar, sä­ger Ali­cia till GP.

Do­men med­de­la­des ny­li­gen i Stock­holms tings­rätt ef­ter att Ali­ci­as våld­täkts­man an­sökt om vård­na­den för de­ras nu 10-åri­ga tvil­ling­barn. Syf­tet med vård­nads­an­sö­kan är att man­nen själv vill kun­na kom­ma till Sve­ri­ge. Nå­got som för­svå­rats av att han hit­tills in­te va­rit re­gi­stre­rad som vård­nads­ha­va­re i Sve­ri­ge och har svårt att er­hål­la vi­sum och up­pe­hålls­till­stånd.

En­ligt dom­sto­lens be­slut ska man­nen nu få en­sam vård­nad, trots att han un­der för­hand­ling­en er­känt att han gift sig och gjort Ali­cia gra­vid när hon ba­ra var 13 år. I rät­ten ska han ha häv­dat att han in­te kän­de till hen­nes ål­der för­rän ef­ter gif­ter­må­let. GP KUN­DE FÖR­RA året be­rät­ta om Ali­cia från Gö­te­borg, som 12 år gam­mal för­des ut ur Sve­ri­ge mot sin vil­ja för att gif­tas bort med en ku­sin i 25-års­ål­dern i Irak. Ef­ter bröl­lo­pet våld­togs hon se­dan av man­nen, in­nan hon slut­li­gen res­te till­ba­ka till Sve­ri­ge för att fö­da man­nens barn som 13-åring.

– Han sa att ’Du är min pre­sent. Din pap­pa gav dig till mig. Och jag kan gö­ra vad jag vill med mi­na pre­sen­ter’, be­rät­ta­de Ali­cia som även be­skrev hur hon fick blo­di­ga ska­dor i un­der­li­vet ef­ter ma­kens över­grepp.

GP kun­de bland an­nat av­slö­ja hur svens­ka myn­dig­he­ter svi­kit Ali­cia gång på gång un­der he­la hen­nes upp­växt. Ut­red­ning­ar om bå­de barn­miss­han­del och barn­våld­täkt

”De ryck­te bar­nen ur min famn, tryck­te in dem i en bil och åk­te där­i­från. ” ALI­CIA

la­des ner, trots tyd­li­ga var­nings­sig­na­ler om att hon for il­la.

Ef­ter att Ang­e­reds so­ci­al­tjänst i sin ut­red­ning år 2008 be­skri­vit Ali­ci­as fa­milj som ”ett fö­re­dö­me” skic­ka­des Ali­cia åter­i­gen till Irak med si­na barn för att le­va med våld­täkts­man­nen. Ef­ter hög­ljud­da pro­tes­ter från Ali­cia gick så små­ning­om pa­rets släkt med på att lå­ta dem skil­ja sig. Pri­set var dock att bar­nen skul­le va­ra kvar hos man­nen i Irak.

– Ef­ter skils­mäs­san kom min ex­mans fa­milj fram till mig. De ryck­te bar­nen ur min famn, tryck­te in dem i en bil och åk­te där­i­från. Jag ba­ra grät och skrek, sä­ger Ali­cia.

Ali­cia, som idag är 24 år och åter­vänt till Sve­ri­ge, har fort­fa­ran­de in­te gett upp hop­pet om att få åter­se si­na barn. Fram tills i dag har hon ock­så stått som en­sam vård­nads­ha­va­re till si­na barn i Sve­ri­ge, trots att de i prak­ti­ken be­fun­nit sig hos pap­pan i Irak. EN­LIGT STOCK­HOLMS TINGS­RÄTT ta­lar myc­ket för att Ali­ci­as be­rät­tel­se stäm­mer. Man skri­ver att man in­te tror att hon läm­nat ifrån sig bar­nen av egen vil­ja. Det fak­tum att bar­nen fort­fa­ran­de be­fin­ner sig i Irak är dock till­räck­ligt för att istäl­let ge vård­na­den till pap­pan.

”Oav­sett an­led­ning­en till att (bar­nen) kom att stan­na kvar med (pap­pan) i Irak är det än­då så att de, med un­dan­tag för si­na förs­ta två år, bott he­la si­na liv med ho­nom där” skri­ver dom­sto­len och fort­sät­ter:

”Det­ta ta­lar starkt för att det är (pap­pan) som ska an­för­tros även den ju­ri­dis­ka vård­na­den om bar­nen.”

Vil­ka bakom­lig­gan­de syf­ten pap­pan haft med att an­sö­ka om vård­na­den i Sve­ri­ge på­ver­kar in­te hel­ler be­slu­tet en­ligt dom­sto­len.

– Bå­da par­ter har fått be­rät­ta vad som sked­de i in­led­ning­en av de­ras för­hål­lan­de. Och vår be­döm­ning fram­går av do­men, sä­ger An­na Zil­la, tings­fi­skal på Stock­holms tings­rätt som un­der­teck­nat be­slu­tet.

Ni nämner ing­en­stans i do­men att fal­let grun­dar sig i en barn­våld­täkt. Bor­de in­te det finns med i be­döm­ning­en?

– Som sagt, jag får hän­vi­sa till det som står i do­men. Det är de sva­ren du får från mig, sä­ger An­na Zil­la. ÄVEN MAN­NENS AD­VO­KAT är nöjd med be­slu­tet.

– Tings­rät­ten har ta­git helt rätt be­slut ut­i­från da­gens si­tu­a­tion och bar­nens bäs­ta. De har bott hos ho­nom he­la sitt liv. När det gäl­ler frå­gan om en even­tu­ell våld­täkt, som in­te prö­va­des här, så sak­nas upp­såt ef­tersom han in­te kän­de till flic­kans ål­der, sä­ger ad­vo­ka­ten Na­dim Al-Kha­mi­e­si och tilläg­ger att hans kli­ent in­te vill kom­men­te­ra do­men yt­ter­li­ga­re.

Ali­cia väg­rar dock ge upp hop­pet. Hon har nu över­kla­gat tings­rät­tens dom till Svea hov­rätt.

– Jag kän­ner mig helt tom. Ha­de jag va­rit en svensk blond tjej ha­de jag ald­rig bli­vit be­hand­lad så här, sä­ger Ali­cia.

Fot­not: Ali­cia he­ter egent­li­gen nå­got an­nat.

Bild: STE­FAN BERG och MA­RIA KRISTOFERS­SON

BORTFÖRD. Tio år ef­ter tvångsäk­ten­ska­pet be­rät­ta­de hon i GP för förs­ta gång­en vad hon va­rit med om.

GP 4 JU­NI 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.