Sven Hans­bo

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Pro­fes­sor Sven Hans­bo, Stocksund, har av­li­dit i en ål­der av 93 år. Hans när­mast an­hö­ri­ga är sö­ner­na Pe­ter och Jo­nas med fa­mil­jer. Sven läm­nar ett stort tom­rum hos ett stort an­tal kol­le­gor och vän­ner i Sve­ri­ge och ut­om­lands.

Pro­fes­sor Sven Hans­bo var en portal­fi­gur in­om svensk geo­tek­nik och byg­gan­de. Han var en osed­van­ligt mångsidig och upp­skat­tad kol­le­ga och vän. Han var en bril­jant fors­ka­re och ve­ten­skaps­man, ny­ska­pan­de och djärv som kon­sult och idégi­va­re, all­tid po­si­tiv och upp­munt­ran­de som kol­le­ga och vän. Där­till ha­de Sven ett stort in­tres­se och be­gåv­ning för kul­tur och lit­te­ra­tur, och var myc­ket upp­skat­tad i um­gäng­es­li­vet.

Sven var den förs­te in­ne­ha­va­ren av pro­fes­su­ren i geo­tek­nik med grund­lägg­ning vid Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la. I sin roll som pro­fes­sor och ve­ten­skap­lig le­da­re på geo­tek­ni­kav­del­ning­en var Sven en­tu­si­as­tisk men sam­ti­digt ef­ter­tänk­sam, in­no­va­tiv och full av idéer. Han tog sig all­tid tid för si­na dok­to­ran­der, som al­la nog minns ho­nom som po­si­tiv och upp­munt­ran­de. Sven var of­ta ne­re i la­bo­ra­to­ri­et och följ­de verk­sam­he­ten, all­tid full av frå­gor och kom­men­ta­rer.

In­om sitt spe­ci­al­om­rå­de till­hör­de han de främs­ta i värl­den och Sven ha­de ett brett in­ter­na­tio­nellt kon­takt­nät, som han gär­na de­la­de med si­na kol­le­gor på in­sti­tu­tio­nen. Ett ak­tivt en­ga­ge­mang i ar­be­tet med gemensamma stan­dar­der, var ett av de verk­tyg Sven an­vän­de för att sä­ker­stäl­la att svensk geo­tek­nisk kom­pe­tens fick in­ter­na­tio­nell sprid­ning. Han har va­rit ak­tiv en lång tid ef­ter pen­sio­ne­ring­en, med­ver­ka­de som ex­pert i fle­ra sto­ra bygg­pro­jekt och an­li­ta­des som upp­skat­tad fö­re­lä­sa­re.

Sven ha­de ett stort pa­tos för att ut­veck­la och le­da bygg­bran­schen och var ord­fö­ran­de i SGF (Svens­ka Ge­o­tek­nis­ka För­e­ning­en) un­der åt­ta år, vice ord­fö­ran­de och ord­fö­ran­de i SVR (Svens­ka Väg- och Vat­ten­byg­ga­res Riks­för­bund) i fem år. Han var ock­så ord­fö­ran­de i or­ga­ni­sa­tions­kom­mit­tén för den myc­ket lyc­ka­de in­ter­na­tio­nel­la ge­o­tek­nis­ka kon­fe­ren­sen som hölls i Stock­holm 1981.

Sven Hans­bo fick Stock­holms Bygg­nads­för­e­nings he­ders­pris för Nytän­kan­de vid ut­veck­ling av kom­pen­sa­tions­me­to­den vid grund­lägg­ning av frik­tionspål­ning 1973, SGF:s he­ders­pris 1974, the Gol­den Award of Me­rits’ of the Aca­de­mic Se­na­te of the Warsaw Agricul­tural Uni­ver­si­ty 1986, Po­ly­te­ch­ni­ca Gdans­ka Me­dal for pro­moting the sci­en­ti­fic coo­pe­ra­tion between Chal­mers Uni­ver­si­ty of Te­ch­no­lo­gy and Po­ly­te­ch­ni­ca Gdans­ka 1995 och Ke­vin Nash Gold Me­dal från the In­ter­na­tio­nal So­ci­e­ty of Soil Me­cha­nics and Ge­o­te­ch­ni­cal Engi­ne­e­ring (ISSMGE) 2009.

I sam­band med Svens 90-års­dag in­stif­ta­de SGF ”Sven Hans­bos pris”, som år­li­gen de­las ut till en per­son som i Svens an­da ifrå­ga­sät­ter te­o­ri­er­na och gör de prak­tis­ka lös­ning­ar­na till­gäng­li­ga för geo­tek­ni­ker­na. Pri­set är en sym­bol för den på­ver­kan som Sven haft på ut­veck­ling­en och hur hans min­ne även kom­mer att på­ver­ka kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner av geo­tek­ni­ker. Vi är många som kom­mer att sak­na Sven, in­te minst vid den år­li­ga Grund­lägg­nings­da­gen. SGF:s ord­fö­ran­de

Gu­nil­la Fran­zén,

Rai­ner Mas­sarsch Gö­ran Säll­fors

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.