Po­li­sens fäl­la: Spe­la­de tig­ga­re

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - PE­TER LINNÉ pe­ter.lin­ne@gp.se

NYHETER: Den 74-åri­ge man­nen tving­a­des tig­ga tio tim­mar per dag ut­an att få be­hål­la nå­got. För att fånga upp­drags­gi­var­na kläd­de två po­lis­män ut sig till tig­ga­re.

Den nyo­pe­re­ra­de 74-åri­ge man­nen tving­a­des tig­ga un­der tio tim­mar per dag i åt­ta må­na­der – ut­an att själv tjä­na en en­das­te kro­na.

För att av­slö­ja upp­drags­gi­var­na kläd­de två po­lis­män ut sig till tig­ga­re och de­ras kol­le­gor plan­te­ra­de ut märk­ta peng­ar.

För en dryg må­nad se­dan be­rät­ta­de GP om ett sam­man­slut­ning av ös­teu­ro­pe­is­ka med­bor­ga­re som har för­mo­dats ad­mi­ni­stre­ra sto­ra de­lar av tig­ge­ri­bran­schen i Västsve­ri­ge.

En­ligt av­lyss­na­de mo­bil­sam­tal ska des­sa in­di­vi­der ha dis­ku­te­rat möj­lig­he­ter­na att sinse­mel­lan kö­pa, säl­ja och by­ta fat­ti­ga – och in­te säl­lan funk­tions­hind­ra­de – lands­män med varand­ra.

Den 17 ja­nu­a­ri döm­des en av des­sa män till tre och ett halvt års fäng­el­se, och tio års ut­vis­ning, för män­ni­sko­han­del. JUST NU PÅ­GÅR yt­ter­li­ga­re en dom­stols­för­hand­ling i Gö­te­borg på ex­akt sam­ma te­ma, där en 31-årig man och en 40-årig kvin­na står in­för rät­ta.

De har, en­ligt för­un­der­sök­ning­en, in­gått i sam­ma bul­ga­ris­ka nät­verk.

Av ut­red­ning­en fram­går ock­så vil­ka om­fat­tan­de re­sur­ser som re­gi­onpo­li­sens traf­fic­king­grupp lagt ner för att ge­nom­skå­da den kri­mi­nel­la verk­sam­he­ten. DET 74-ÅRI­GA OFFRET loc­ka­des till Sve­ri­ge med löf­ten om att han skul­le få be­hål­la det han lyc­ka­des tig­ga ihop.

Han var så över­ty­gad att han gav släk­ting­ar till de miss­tänk­ta en full­makt att lyf­ta ut och dis­po­ne­ra­de hans blyg­sam­ma pen­sion.

Allt den gam­le man­nen er­bjöds var dock en en­kel mål­tid om da­gen och en madrass på gol­vet i en över­full lä­gen­het i Berg­sjön. POLISEN UPP­TÄCK­TE ho­nom ut­an­för köp­cent­ret Al­lum i Par­til­le.

En spa­na­re, med de rät­ta språk­kun­ska­per­na, när­ma­de sig och bör­ja­de pra­ta. Sak­ta bygg­des ett för­tro­en­de upp och 74-åring­en över­ta­la­des se­der­me­ra att sam­ar­be­ta.

Man­nen ploc­ka­des bort från ga­tan. I stäl­let pla­ce­ra­de polisen ut för­klädd per­so­nal på hans tig­ge­riplat­ser – för att med film och ljud do­ku­men­te­ra hur män­ni­sko­hand­lar­na re­a­ge­ra­de. DET BE­SLU­TA­DES ÄVEN att läm­na en märkt se­del i en av tig­gar­nas mugg.

Av­sik­ten var att sö­ka den­na vid ett fram­ti­da till­slag, för att få be­kräf­tat vem som då var in­ne­ha­va­re av se­deln.

I det tred­je för­hö­ret öpp­na­de sig 74-åring­en och ta­la­de in­te läng­re om att han var sin egen chef.

– Jag mår bra nu. Jag vill tac­ka er för att ni hjälp­te mig. Jag ha­de dött där ute. Det var en kil­le här som tog mig till so­ci­a­len. Han såg till att jag fick peng­ar och ci­ga­ret­ter, sä­ger han till för­hörs­le­da­ren.

Är det skönt att slip­pa sit­ta och tig­ga?

– Ja, själv­klart. Jag blev lu­rad. XY (den 31-åri­ge man­nen) sa he­la ti­den ”kom till Sve­ri­ge så du ser du hur män­ni­skor­na le­ver”, sva­rar 74-åring­en.

Var­för val­de du att åka till hit?

– Jag har ald­rig läm­nat Bul­ga­ri­en. Jag tänk­te det var dags att se ett an­nat land in­nan jag dör. Be­folk­ning­en här är jät­tesnäll.

En­ligt egen be­räk­ning har 74-åring­en sam­lat in 75 000 kro­nor vid köp­cent­ret. Upp­drags­gi­var­na tog alltihop.

Tog XY allt du tigg­de ihop?

– Ja, allt. EN­DA SÄT­TET att göm­ma un­dan någ­ra kro­nor för egen del var, en­ligt 74-åring­ens ver­sion, att pan­ta de bur­kar som folk gett ho­nom och se­dan snabbt kö­pa to­bak som han rök­te upp.

– Jag kan sä­ga så här – jag åk­te fri­vil­ligt till Sve­ri­ge. Men jag har va­rit en fånge hos dem här, jag har va­rit de­ras fånge.

En­ligt egen be­räk­ning har den äld­re man­nen sam­lat in 75 000 kro­nor un­der sin tid i Gö­te­borgs­om­rå­det.

När kost­na­der för mat och hy­ra dra­gits av, upp­skat­tar åkla­ga­re Tho­mas Ahlstrand att den 31-åri­ge man­nen och den 40-åri­ga kvin­nan gjort minst 60 000 kro­nor i net­to­vinst på 74-åring­ens ar­be­te. DE TVÅ ÅTA­LA­DE för­ne­kar ut­nytt­jan­det och häv­dar att de sam­ar­be­tat med den gam­le man­nen.

De me­nar att de­ras ge­men­sam­ma mål­sätt­ning var att skra­pa ihop en till­räck­lig sum­ma för att till­sam­mans kun­na kö­pa ett hus hem­ma i Bul­ga­ri­en.

Bil­der: POLISEN

UTNYTTJAD. Tio tim­mar om da­gen i åt­ta må­na­der tving­a­des en äld­re man (sto­ra bil­den) tig­ga ut­an­för köp­cent­ret Al­lum i Par­til­le. Ef­ter var­je ”ar­bets­dag” sum­me­ra­de hans upp­drags­gi­va­re nkoms­ter­na. Nu står de in­för rät­ta. En av dem har er­känt att han köpt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.