Disco på hjul loc­ka­de roo­ki­es och proffs

Till to­ner­na av Disco in­fer­no, Hot stuff och Funky town rul­lar de runt: sto­ra och små, ny­bör­ja­re och ve­te­ra­ner. Al­la är li­ka väl­kom­na till Gö­te­borgs förs­ta rol­ler disco.

Göteborgs-Posten - - KULTUR - MA­RIA DOMELLÖF-WIK

PROFFSTRIO. DANS:

Kön ring­lar lång un­der Lång­fre­da­gen in på Ang­e­reds are­na. Där tar Leo Fe­liz, Hai­dar Al Amir Ta­ha och de and­ra funk­tio­nä­rer­na i Stre­et ga­mes emot be­sö­kar­na och de­lar ut arm­band till to­ner­na av De­vos låt Whip it good från 1980.

I den ned­släck­ta hal­len flö­dar di­sco­lju­set. Åkar­na sam­sas på gol­vet till giv­na hits som You’re the one that I want ur mu­si­ka­len Gre­a­se och Vil­lage Pe­oples klas­si­ker YMCA. Be­sö­ka­re som in­te har si­na eg­na får pro­va ut gra­tis quadska­tes.

En trio i far­ten, som kan sin konst, är syst­rar­na San­ne och Bil­le Rustad. De rul­lar till­sam­mans med San­nes 6-åri­ga dot­ter Mil­la Lönn och gör al­la tum­men upp för ar­range­mang­et.

– Det är skön mu­sik, ing­et allt­för het­sigt och jät­te­bra upp­styrt, tyc­ker Bil­le Rustad som till var­dags åker rol­ler der­by med Dock ci­ty rol­lers un­der sitt ali­as ”Bil­le Butt Her”.

– Rol­ler der­by som sport blir ba­ra stör­re och stör­re. Gö­te­borg har tre för­e­ning­ar och vi skul­le jät­te­gär­na vil­ja ha en egen hall som den de byggt i Mal­mö, sä­ger hon.

San­ne och Mil­la är på be­sök från Borås, där San­ne i van­li­ga fall är en av åkar­na i Väs­terås rol­ler der­by, där hon lyst­rar till bad ass-nam­net ”Su­sie Se­al­basher”. Även 6-åri­ga Mil­la är en van rullskrid­sko­å­ka­re – trots att hon just i dag pas­sar på att håll mam­ma och mos­ter i han­den. ISA­BEL SA­LA­ZAR SOM är åt­ta år loc­ka­des med i rol­ler der­by-grup­pen Rull­tår­tor­na i vint­ras.

– Jag tyc­ker att det är jät­te­kul att åka och lä­ra sig oli­ka stopp, sä­ger hon och vi­sar oss hur det går till att gö­ra en ”cocacola­flas­ka” på hjul.

Mam­ma Karin Hans­son är hel­nöjd även hon:

–Det här discot var verk­li­gen bra ord­nat. Du be­hö­ver in­te ha nå­gon ut­rust­ning alls med dig, så det är verk­li­gen öp­pet för al­la.

19-åri­ga Lin­nea Högrell från Borås har ald­rig i sitt liv för­ut stått på ett par rullskrid­skor. Nu är hon här, i sil­ver­glitt­rig pal­jett­klän­ning och hjälm.

– Jag loc­ka­des hit av min kom­pis som är proff­set, hon ska lä­ra mig åka, sä­ger hon och pe­kar.

Saskia Jeut­he, 25 år, från Gö­te­borg pro­te­ste­rar.

– Nej nej, jag är verk­li­gen in­te proffs! Har ba­ra åkt in­li­nes för­ut. Rol­ler disco är förs­ta gång­en för mig med.

Snart stapp­lar de bå­da ut i di­sco­lju­set till den ryt­mis­ka bas­gång­en i Bo­ney M:s me­ga­hit Dad­dy cool.

Ari Amin från Väst­ra Gö­ta­lands Var: Ang­e­reds are­na När: Lång­fre­dag kl 16-21 Hur: Med quadska­tes i mör­ker, i di­sco­ku­lans våld till 70- och 80-tals­hits. Glitt­rigt, proff­sigt, ving­ligt. Al­la sti­lar skå­da­des på ”dans­gol­vet”. id­rotts­för­bund är super­nöjd med da­gen hit­tills, att den loc­kat så många hund­ra be­sö­ka­re.

– Vi har köpt in all ut­rust­ning så tan­ken är att vi ska ord­na fler Rol­ler di­scon i sam­ar­be­te med Väst­svens­ka rol­ler der­by säll­ska­pet och Stre­et ga­mes här i Ang­e­red.

Pet­ter Nils­son från Väst­svens­ka rol­ler der­by säll­ska­pet åker med rol­ler der­by-la­get Sal­ty Sea­men från Gö­te­borg. Där kal­lar han sig Ja­da Ja­da, och snart åker han och la­get till Bar­ce­lo­na för att täv­la i VM.

– Rol­ler der­by är en väl­digt fy­sisk sport men med li­te and­ra nor­mer. Här är det inga klas­sis­ka mas­ku­li­na rol­ler, ef­tersom spor­ten från bör­jan star­ta­de på kvin­nor­nas vill­kor.

Själv har han trä­nat i Ang­e­red se­dan star­ten 2013.

– Vi vill in­te va­ra ba­se­ra­de i cent­rum ut­an trä­na här, ef­tersom rol­ler der­by an­nars är li­te av en me­del­klassport och det vill vi mot­ver­ka.

Bild: AN­DERS YLANDER

Syst­rar­na San­ne och Bil­le Rustad med lil­la Mil­la Lönn, 6 år, triv­des på Gö­te­borgs förs­ta rol­ler disco i Ang­e­reds are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.