INGA RESERVDELAR TILL BIG GLENN

Göteborgs-Posten - - SIDAN - Ce­ci­lia Er­da­len press­an­sva­rig Gö­te­borg Ener­gi

till MD, 12/4

I sin in­sän­da­re om vind­kraft­ver­ken i Gö­te­borgs ham­nin­lopp skri­ver sig­na­tu­ren MD att kom­mu­na­la me­del in­te ska an­vän­das till ut­veck­ling av oprö­vad tek­nik. Det är själv­klart en re­le­vant dis­kus­sion att fö­ra. Vad gäl­ler vå­ra oli­ka pro­jekt och in­ve­ste­ring­ar age­rar vi ut­i­från den in­rikt­ning och de be­slut som fat­tas av vår led­ning/ sty­rel­se och po­li­ti­ken i sta­den.

I fal­let med vind­kraft­ver­ket ”Big Glenn” upp­för­des det­ta som en pro­to­typ för havs­ba­se­ra­de vind­kraft­verk som då pla­ne­ra­des i Ha­ke Fjord (Vind­plats Gö­te­borg), ett pro­jekt som av­slu­ta­des ef­ter pröv­ning i Mark- och mil­jö­dom­sto­len.

Big Glenn har un­der sin livs­tid pro­du­ce­rat 45 581 MWh el, vil­ket mot­sva­rar års­för­bruk­ning­en för 9000 vil­lor. Ver­ket har ock­så haft be­ty­del­se för den vind­krafts­forsk­ning som be­drivs på Chal­mers. Nu kan ver­ket in­te läng­re för­ses med reservdelar/ ser­vice och vi har därför i di­a­log med le­ve­ran­tö­ren (Ge­ne­ral Electrics) valt att mon­te­ra ner det, vil­ket sker un­der året.

Att vi tar ner och in­te er­sät­ter Big Glenn och öv­ri­ga mind­re vind­kraft­verk i ham­nin­lop­pet be­ror på mar­k­rät­tig­he­ter­na. Gö­te­borg Ener­gi har fram till nu ar­ren­de­rat mar­ken men kom­mer in­te att kun­na gö­ra det fram­gent då mar­kä­ga­ren pla­ne­rar an­nan verk­sam­het i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.