Göteborgs-Posten

Gö­te­borgs egen vårsalong be­hö­ver mer mod

Sara Ar­vids­son ser en ut­ställ­ning med höga am­bi­tio­ner och me­nar att ini­ti­a­ti­vet är bra men kun­de va­ra mind­re kon­ven­tio­nellt.

- Sara Ar­vids­son Konst­skri­bent Asian Art · Arts · Art Styles · Stockholm · Emmett Till · It · Lars Lerin · Kathleen Hanna · Facebook · Albert Guðmundsson · JavaScript · Jonna Tervomaa

Lil­je­val­chs vårsalong i Stock­holm är po­pu­lär och har fun­nits i snart hund­ra år. Till den­na har så­väl pro­fes­sio­nel­la konst­nä­rer som ama­tö­rer möj­lig­het att läm­na in pro­ver som se­na­re be­döms av en ex­per­tju­ry. Nu öpp­nar Gal­le­ri Backlund en vårsalong och den mark­nads­förs som en gö­te­borgsk va­ri­ant av den kän­da sa­long­en. Den he­ter kort och gott Vårsalong och in­ne­hål­ler ar­be­ten av sjut­tio­sju konst­nä­rer, ak­ti­va in­om oli­ka verk­sam­hets­om­rå­den. In­tres­set har va­rit stort och gal­le­ri­et har fått in över fem­hund­ra bi­drag. Ett kri­te­ri­um var att ing­en av konst­nä­rer­na skul­le ha ställt ut på gal­le­ri­et för­ut. En ju­ry be­stå­en­de av bland and­ra Håkan Wett­re, ti­di­ga­re in­ten­dent vid Gö­te­borgs konst­mu­se­um, och Ida Gud­munds­son, konst­när och konst­pe­da­gog, har sov­rat bland de in­läm­na­de ver­ken.

I press­med­de­lan­det står det att de ut­ställ­da bi­dra­gen upp­vi­sar en fan­tas­tisk va­ri­a­tion. Det stäm­mer ba­ra del­vis. En tyd­lig tråd i många av ver­ken är Lars Le­rin. Un­der mitt be­sök på gal­le­ri­et mis­ter jag snart räk­ning­en på hur många av ak­va­rel­ler­na som ser ut som ängs­li­ga, men mesta­dels vack­ra, imi­ta­tio­ner av den­ne folk­kä­re konst­närs mål­ning­ar. Det är ing­et fel på Lars Lerins konst men det är trist när ett manér blir så pass eta­ble­rat att det fun­ge­rar som ett rät­te­snö­re. ÖVER­LAG ÄR DET myc­ket land­skaps­må­le­ri i ski­ra ku­lö­rer som vi­sas. Anna Afze­li­us-Alms iö­gon­fal­lan­de ol­je­mål­ning Sca­ry, beau­ti­ful truth – Was­te Car­pet som har in­spi­re­rats av mil­jö­för­stö­rel­sen i ha­ven, är dock li­te an­norlun­da. Hon har in­te spa­rat på de star­ka fär­ger­na. Ver­ket är ab­strakt men fär­gen har lagts på i fla­gi­ga skikt, vil­ket bi­drar till att mo­ti­vet kom­mer att på­min­na om ett regn­bågs­fär­gat hav el­ler en flam­mig tras­mat­ta. En an­nan mål­ning som är värd att näm­na i sam­man­hang­et är Han­na Her­ders akryl, vil­ken är häm­tad ur se­ri­en So­ci­a­la klas­si­ker. Hon har ap­pro­pri­e­rat so­ci­e­tets­por­trätt av bland and­ra 1800-tals­konst­nä­ren JS Sar­gent och län­kat sam­man dem med vår di­gi­ta­li­se­ra­de sam­tid. Det är må­hän­da in­te det mest raf­fi­ne­ra­de må­le­ri jag har sett men in­fal­let att ad­de­ra en Fa­ce­book-upp­da­te­ring i ver­kets hög­ra hörn är upp­fin­nings­rikt. Ge­nom den­na de­talj har hon ve­lat ge den av­bildan­de kvin­nan en egen röst. Jag slås dock av att för­hål­lan­de­na in­te har för­änd­rats så myc­ket un­der de se­nas­te sek­len och att män­ni­skor – in­te en­bart kvin­nor – mer än nå­gon­sin har kom­mit att fram­stå som låsta ob­jekt på skär­mar. Her­ders är ett av få verk som har nå­gon form av kopp­ling till den ti­den vi le­ver i nu, mer­par­ten av den öv­ri­ga kons­ten kun­de li­ka gär­na ha ska­pats på 1950-ta­let.

Att öpp­na ett gö­te­borgskt svar på Lil­je­val­chs sa­long är sä­ker­li­gen en ef­ter­frå­gad idé. På Gal­le­ri Backlund er­bjuds emel­ler­tid in­te sam­ma bredd som i den kän­da­re sa­long­en och de fles­ta av konst­nä­rer­na är täm­li­gen oe­ta­ble­ra­de. Ef­tersom det är väl­digt svårt att slå sig in i gal­le­ri­bran­schen om man är au­to­di­dakt, kan det­ta va­ra ett väl­be­höv­ligt till­skott. Men de ut­val­da ver­ken sak­nar över­lag en över­ras­kan­de udd och de är för­vå­nans­värt likrik­ta­de. Då konst­nä­rer­na i många fall ald­rig har ställt ut ti­di­ga­re, ha­de jag för­vän­tat mig att mö­ta en mind­re kon­ven­tio­nell sam­ling konst som in­te på­min­ner om det man van­li­gen ser i gal­le­ri­sam­man­hang. Si­mo­na Enc­kells mur­ri­ga ol­ja av ett troll och en varg är dock gans­ka ud­da. Den får mig att tän­ka på JRR Tol­ki­ens böc­ker och and­ra fan­ta­sy­be­rät­tel­ser och den tycks be­fin­na sig

Backlunds vårsalong är pre­cis i start­gro­par­na och vi får hop­pas att den i upp­föl­jan­de års ver­sio­ner blir me­ra mångsidig och vå­gad.

i en helt an­nan värld än de öv­ri­ga mål­ning­ar­na. I ALL­MÄN­HET ÄR det de mer hant­verkspräg­la­de ver­ken av konst­nä­rer med de­sign­bak­grund som är mest se­vär­da. Yl­va Dahl­berg Hol­méns skulp­tur När jag tän­ker på dö­den tän­ker jag på fåg­lar med små pa­stell­fär­ga­de un­du­la­ter i blåst glas är ett ex­em­pel på det­ta. De är pla­ce­ra­de i en gul bur vars hår­da me­tall ef­fekt­fullt bry­ter av mot skir­he­ten i gla­set. Skulp­tu­ren är ett sor­gear­be­te och kom till i dy­ning­ar­na ef­ter att en för­äl­der ha­de dött. Matz Eng­dahl har ska­pat en dop­funt som är bå­de sakral och lek­full, och har en kon­tras­te­ran­de ma­te­ri­alkäns­la med sitt sta­bi­la trä och sin krac­ke­le­ra­de jes­mo­ni­te. Den är en av ut­ställ­ning­ens höjd­punk­ter. Jon­na Pe­ters­sons blå scre­en­tryck på si­den­chif­fong för tan­kar­na till ja­pansk es­te­tik och Ho­ku­sa­is iko­nis­ka våg. Hon har hängt upp trans­pa­ren­ta tex­tili­er i skik­ta­de la­ger och till­sam­mans ska­par de en sorts me­ta­for över tid och rum men även över sjä­lens in­ners­ta skryms­len.

Backlunds vårsalong är pre­cis i start­gro­par­na och vi får hop­pas att den i upp­föl­jan­de års ver­sio­ner blir me­ra mångsidig och vå­gad. Ut­ställ­nings­plat­ser som den­na be­hövs, men det vo­re in­tres­sant att se fler verk som bry­ter mot den gängse nor­men av hur konst bör se ut. En konst som väl­jer si­na eg­na vägar.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? Bild: HAN­NA HERDER ?? LADY AGNEW OF LOCHNAW. Akryl på MDF. Mål­ning­en in­går i se­ri­en So­ci­a­la klas­si­ker som tar av­stamp i so­ci­e­tets­por­trätt.
Bild: HAN­NA HERDER LADY AGNEW OF LOCHNAW. Akryl på MDF. Mål­ning­en in­går i se­ri­en So­ci­a­la klas­si­ker som tar av­stamp i so­ci­e­tets­por­trätt.
 ??  ?? VÅRSALONG 2018. Längst upp till väns­ter: Gali­na Da­vyd­t­chen­ko, In­du­stri. Ol­ja på duk. Längst ned till väns­ter: Re­la­tions III, di­gi­talt foto av Lex Eli­ot Ro­se. I mit­ten: Funt, av Matz Eng­dahl. Längst till hö­ger: I lju­set, ol­ja på duk. Av Ka­rin Giss­berg.
VÅRSALONG 2018. Längst upp till väns­ter: Gali­na Da­vyd­t­chen­ko, In­du­stri. Ol­ja på duk. Längst ned till väns­ter: Re­la­tions III, di­gi­talt foto av Lex Eli­ot Ro­se. I mit­ten: Funt, av Matz Eng­dahl. Längst till hö­ger: I lju­set, ol­ja på duk. Av Ka­rin Giss­berg.
 ?? Bild: GALI­NA DA­VYD­T­CHEN­KO, LEX ELI­OT ROSEBILD MATZ ENG­DAHL, KA­RIN GISS­BERG. ??
Bild: GALI­NA DA­VYD­T­CHEN­KO, LEX ELI­OT ROSEBILD MATZ ENG­DAHL, KA­RIN GISS­BERG.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden