SÄ­GER JA TILL SLÖJKONTRO­LL

I RE­LI­GI­O­NENS NAMN:

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - MI­CHAEL VERDICCHIO

27 av 40 kom­mu­na­la för­sko­lor i ut­sat­ta om­rå­den i Sve­ri­ges tre störs­ta stä­der kan tän­ka sig att kon­trol­le­ra och tvinga barn att bä­ra slö­ja – trots att det kan bry­ta mot lagen.

Rek­to­rer och skol­per­so­nal vitt­nar om hur re­li­giös mobb­ning bli­vit allt van­li­ga­re på svens­ka sko­lor. Sam­ti­digt kom­mer många för­äld­rar med krav om att sko­lan ska an­pas­sa sig till de­ras re­li­gi­on.

GP rund­ring­ning till sko­lor och myn­dig­he­ter vi­sar att många sko­lan­ställ­da kän­ner sig osäk­ra över hur långt man ska till­mö­tes­gå re­li­giö­sa på­tryck­ning­ar. Många har valt att an­pas­sa sig till för­äld­rar­nas krav.

På en för­sko­la i Gö­te­borg täcks en­skil­da barn med hand­du­kar av lä­rar­na i sam­band med om­byte in­för sim­sko­la, för att de in­te ska sy­nas el­ler kun­na se and­ra nak­na barn. På en an­nan svensk för­sko­la har per­so­nal gått med på att fil­ma en flic­ka med Fa­ce­ti­me, för att för­äld­rar­na ska kun­na kon­trol­le­ra att dot­tern ald­rig tar av sig slö­jan.

Trots att Skol­ver­ket me­nar att barn in­te ska tving­as på en viss kläd­sel mot sin vil­ja av sko­lan, är just slöj­tvång ett åter­kom­man­de fe­no­men som många sko­lor tar upp. En del sko­lor sä­ger att de i dag tving­ar på en­skil­da barn slö­ja ef­ter på­tryck­ning­ar från för­äld­rar. GP BE­STÄM­DE SIG för att ringa till 40 kom­mu­na­la för­sko­lor i Gö­te­borg, Mal­mö och Stock­holm. Sam­ma sko­lor som på si­na hem­si­dor skri­ver att de vär­nar bar­nens eg­na in­tres­sen, vil­jor och själv­be­stäm­man­de.

Samt­li­ga för­sko­lor är slump­mäs- sigt ut­val­da, men lig­ger i sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den där re­li­giös ex­tre­mism är van­ligt fö­re­kom­man­de en­ligt po­li­sen.

GP ut­gav sig för att va­ra en för­äl­der med en femå­rig dot­ter och frå­ga­de för­sko­le­per­so­na­len om de kun­de tän­ka sig att ut­fö­ra re­li­giös kon­troll av bar­net un­der skol­tid.

Vi frå­ga­de bland an­nat om per­so­na­len kun­de tän­ka sig att ak­tivt kon­trol­le­ra att bar­net in­te tar av sig slö­jan och ifall det hän­der, till­rätta­vi­sa och tvinga på bar­net den igen. 27 AV 40 för­sko­lor sva­ra­de att de kun­de tän­ka sig att kon­trol­le­ra och tvinga på bar­net slö­ja. Öv­ri­ga sa an­ting­en nej el­ler var tvek­sam­ma.

– Så får vi in­te gö­ra en­ligt skol­la­gen. Bar­net får gär­na ha slö­ja på sig här. Men tar hon av sig den kom­mer vi in­te tvinga på den igen, sva­rar en för­sko­la i Gö­te­borg.

En an­nan för­s­kol­lä­ra­re sä­ger att hon är mus­lim från Iran där kvin­nor tving­as bä­ra slö­ja. Hon sä­ger att hon tog av sig slö­jan när hon kom till Sve­ri­ge och för­sö­ker sen över­ty­ga oss om att tvång är fel.

– Tänk på vad du gör mot din dot­ter, sä­ger hon.

De all­ra fles­ta för­sko­le­an­ställ­da går dock med på kra­vet. Mer än hälf­ten av sko­lor­na i Gö­te­borg, Stock­holm och Mal­mö sä­ger ja ut­an att tve­ka.

– Ja, det är inga pro­blem. Det är ni för­äld­rar som be­stäm­mer, sä­ger en an­ställd på en för­sko­la i Biskops­går­den när GP ring­er.

– Ja, ab­so­lut. Det finns and­ra barn här som ock­så har slö­ja. Och hon är ju fem år och stor, hon är in­te li­ten, sä­ger en an­nan.

– Ja ja, om ni in­te vill att hon tar av sig sin hi­jab så får vi tvinga hen­ne. Vi pri­o­ri­te­rar all­tid för­äld­rar­nas öns­ke­mål. Ab­so­lut, sä­ger en för­sko­la. PÅ EN FÖR­SKO­LA blir per­so­na­len osä­ker när vi frå­gar om slö­jan, och räc­ker istäl­let över te­le­fo­nen till che­fen. Ef­ter en stund sä­ger che­fen att det in­te är någ­ra pro­blem att kon­trol­le­ra dot­tern un­der skol­tid. Hon sä­ger ja till vårt öns­ke­mål om slöj­tvång.

– Det är ni som be­stäm­mer, sä­ger för­sko­le­che­fen.

Kort där­ef­ter frå­gar hon, näs­tan vis­kan­de, om vi pra­tar nå­got an­nat språk än svens­ka. Che­fen sä­ger att hon vill pra­ta på sitt hem­språk och ger oss sen sitt pri­va­ta te­le­fon­num­mer.

– Ni kan all­tid ringa mig. Jag stäl­ler upp, sä­ger för­sko­le­che­fen.

När vi se­na­re ring­er upp che­fen och be­rät­tar att vi är från GP, för­sva­rar hon del­vis si­na svar.

– Som jag re­so­ne­rar, så är det för­äld­rar­nas an­svar att upp­fost­ra sin dot­ter som de vill. Och som per­so­nal är jag en del av det. Men det hand­lar in­te om tvång.

Men i sam­ta­let er­bju­der du dig att ak­tivt kon­trol­le­ra så att dot­tern in­te tar av sig slö­jan un­der skol­tid?

– Jag vet. Det­ta är jät­tesvårt. Men jag tän­ker att om en flic­ka är fem, då kan hon ut­tryc­ka sig. Om hon in­te vill ha slö­jan, då tar hon det med si­na för­äld­rar. Det gäl­ler att ha en öp­pen di­a­log med för­äld­rar­na.

And­ra GP ringt sä­ger att de ång- rar sig ef­teråt. En an­ställd sä­ger att hon vil­le va­ra till­mö­tes­gå­en­de gente­mot för­äl­dern. ATT SOM SKOLANSTÄL­LD ak­tivt gå in och kon­trol­le­ra samt tvinga på barn re­li­giös kläd­sel, är dock in­te kor­rekt ut­i­från skol­la­gen.

– Det sak­nas stöd för ett så­dant age­ran­de i lä­ro­pla­nen och skol­la­gen. Barn­kon­ven­tio­nen, som ock­så är vik­tig i sam­man­hang­et, ta­lar om barns in­tegri­tet, fria ut­tryck och själv­be­stäm­man­de. När bar­net in­te själv vill bä­ra slö­ja till ex­em­pel, skul­le jag va­ra väl­digt för­sik­tig, sä­ger An­na Westerholm, till­för­ord­nad rätts­chef på Skol­ver­ket.

Skol­ver­ket har ti­di­ga­re ut­rett frå­gan om att tvinga på barn kläd­sel, men då ut­i­från sko­lor som in­fört skol­u­ni­form och kläd­ko­der. I den

”Som jag re­so­ne­rar, så är det för­äld­rar­nas an­svar att upp­fost­ra sin dot­ter som de vill”

”Det sak­nas stöd för ett så­dant age­ran­de i lä­ro­pla­nen och skol­la­gen. FÖRSKOLECH­EF

AN­NA WESTERHOLM Till­för­ord­nad rätts­chef på Skol­ver­ket frå­gan har Skol­ver­ket sagt blankt nej, ef­tersom det bry­ter mot ele­vers in­di­vi­du­el­la ut­tryck. En­ligt An­na Westerholm har frå­gan om slöjkontro­ll i sko­lan ald­rig prö­vats. SAM­TI­DIGT SKA­PAR barn­kon­ven­tio­nen viss för­vir­ring. En­ligt den har barn au­to­no­ma rät­tig­he­ter i för­hål­lan­de till si­na vård­nads­ha­va­re, nå­got som ger dem rätt till and­ra upp­fatt­ning­ar om sa­ker som rör till ex­em­pel kon­fes­sio­nel­la in­slag.

Sam­ma barn­kon­ven­tion slår ock­så fast att bar­net har rätt till sin re­li­gi­on samt att vård­nads­ha­va­re har det främs­ta an­sva­ret för ett barns upp­fost­ran. Nå­got som gör skil­je­lin­jer­na svå­ra att dra i fall som rör re­li­giö­sa för­äld­rakrav.

Just nu på­går en stat­lig ut­red­ning som ska ut­re­da för- och nack­de­lar med kon­fes­sio­nel­la in­slag ur ett barn­rätts­per­spek­tiv i för­sko­la, grund­sko­la och gym­na­sie­sko­la. Utred­ning­en ska va­ra klar 31 de­cem­ber 2018.

– Vi väl­kom­nar en så­dan ut­red­ning. Den här frå­gan är ex­tremt kom­plex, sä­ger An­na Westerholm.

Bild: MI­CHAEL PROBST

Så sva­ra­de för­sko­lor­na på frå­gan om de kan hjäl­pa till att kon­trol­le­ra att bar­net har på sig sin slö­ja. VÄC­KER KRI­TIK. GP:s gransk­ning mö­ter star­ka re­ak­tio­ner från fle­ra po­li­ti­ker. JA NEJ Gö­te­borg 8 4 12 6 Stock­holm Mal­mö 1 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.