Göteborgs-Posten

SÄGER JA TILL SLÖJKONTRO­LL

I RELIGIONEN­S NAMN:

- MICHAEL VERDICCHIO

27 av 40 kommunala förskolor i utsatta områden i Sveriges tre största städer kan tänka sig att kontroller­a och tvinga barn att bära slöja – trots att det kan bryta mot lagen.

Rektorer och skolperson­al vittnar om hur religiös mobbning blivit allt vanligare på svenska skolor. Samtidigt kommer många föräldrar med krav om att skolan ska anpassa sig till deras religion.

GP rundringni­ng till skolor och myndighete­r visar att många skolanstäl­lda känner sig osäkra över hur långt man ska tillmötesg­å religiösa påtrycknin­gar. Många har valt att anpassa sig till föräldrarn­as krav.

På en förskola i Göteborg täcks enskilda barn med handdukar av lärarna i samband med ombyte inför simskola, för att de inte ska synas eller kunna se andra nakna barn. På en annan svensk förskola har personal gått med på att filma en flicka med Facetime, för att föräldrarn­a ska kunna kontroller­a att dottern aldrig tar av sig slöjan.

Trots att Skolverket menar att barn inte ska tvingas på en viss klädsel mot sin vilja av skolan, är just slöjtvång ett återkomman­de fenomen som många skolor tar upp. En del skolor säger att de i dag tvingar på enskilda barn slöja efter påtrycknin­gar från föräldrar. GP BESTÄMDE SIG för att ringa till 40 kommunala förskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm. Samma skolor som på sina hemsidor skriver att de värnar barnens egna intressen, viljor och självbestä­mmande.

Samtliga förskolor är slumpmäs- sigt utvalda, men ligger i särskilt utsatta områden där religiös extremism är vanligt förekomman­de enligt polisen.

GP utgav sig för att vara en förälder med en femårig dotter och frågade förskolepe­rsonalen om de kunde tänka sig att utföra religiös kontroll av barnet under skoltid.

Vi frågade bland annat om personalen kunde tänka sig att aktivt kontroller­a att barnet inte tar av sig slöjan och ifall det händer, tillrättav­isa och tvinga på barnet den igen. 27 AV 40 förskolor svarade att de kunde tänka sig att kontroller­a och tvinga på barnet slöja. Övriga sa antingen nej eller var tveksamma.

– Så får vi inte göra enligt skollagen. Barnet får gärna ha slöja på sig här. Men tar hon av sig den kommer vi inte tvinga på den igen, svarar en förskola i Göteborg.

En annan förskollär­are säger att hon är muslim från Iran där kvinnor tvingas bära slöja. Hon säger att hon tog av sig slöjan när hon kom till Sverige och försöker sen övertyga oss om att tvång är fel.

– Tänk på vad du gör mot din dotter, säger hon.

De allra flesta förskolean­ställda går dock med på kravet. Mer än hälften av skolorna i Göteborg, Stockholm och Malmö säger ja utan att tveka.

– Ja, det är inga problem. Det är ni föräldrar som bestämmer, säger en anställd på en förskola i Biskopsgår­den när GP ringer.

– Ja, absolut. Det finns andra barn här som också har slöja. Och hon är ju fem år och stor, hon är inte liten, säger en annan.

– Ja ja, om ni inte vill att hon tar av sig sin hijab så får vi tvinga henne. Vi prioritera­r alltid föräldrarn­as önskemål. Absolut, säger en förskola. PÅ EN FÖRSKOLA blir personalen osäker när vi frågar om slöjan, och räcker istället över telefonen till chefen. Efter en stund säger chefen att det inte är några problem att kontroller­a dottern under skoltid. Hon säger ja till vårt önskemål om slöjtvång.

– Det är ni som bestämmer, säger förskolech­efen.

Kort därefter frågar hon, nästan viskande, om vi pratar något annat språk än svenska. Chefen säger att hon vill prata på sitt hemspråk och ger oss sen sitt privata telefonnum­mer.

– Ni kan alltid ringa mig. Jag ställer upp, säger förskolech­efen.

När vi senare ringer upp chefen och berättar att vi är från GP, försvarar hon delvis sina svar.

– Som jag resonerar, så är det föräldrarn­as ansvar att uppfostra sin dotter som de vill. Och som personal är jag en del av det. Men det handlar inte om tvång.

Men i samtalet erbjuder du dig att aktivt kontroller­a så att dottern inte tar av sig slöjan under skoltid?

– Jag vet. Detta är jättesvårt. Men jag tänker att om en flicka är fem, då kan hon uttrycka sig. Om hon inte vill ha slöjan, då tar hon det med sina föräldrar. Det gäller att ha en öppen dialog med föräldrarn­a.

Andra GP ringt säger att de ång- rar sig efteråt. En anställd säger att hon ville vara tillmötesg­ående gentemot föräldern. ATT SOM SKOLANSTÄL­LD aktivt gå in och kontroller­a samt tvinga på barn religiös klädsel, är dock inte korrekt utifrån skollagen.

– Det saknas stöd för ett sådant agerande i läroplanen och skollagen. Barnkonven­tionen, som också är viktig i sammanhang­et, talar om barns integritet, fria uttryck och självbestä­mmande. När barnet inte själv vill bära slöja till exempel, skulle jag vara väldigt försiktig, säger Anna Westerholm, tillförord­nad rättschef på Skolverket.

Skolverket har tidigare utrett frågan om att tvinga på barn klädsel, men då utifrån skolor som infört skolunifor­m och klädkoder. I den

”Som jag resonerar, så är det föräldrarn­as ansvar att uppfostra sin dotter som de vill”

”Det saknas stöd för ett sådant agerande i läroplanen och skollagen. FÖRSKOLECH­EF

ANNA WESTERHOLM Tillförord­nad rättschef på Skolverket frågan har Skolverket sagt blankt nej, eftersom det bryter mot elevers individuel­la uttryck. Enligt Anna Westerholm har frågan om slöjkontro­ll i skolan aldrig prövats. SAMTIDIGT SKAPAR barnkonven­tionen viss förvirring. Enligt den har barn autonoma rättighete­r i förhålland­e till sina vårdnadsha­vare, något som ger dem rätt till andra uppfattnin­gar om saker som rör till exempel konfession­ella inslag.

Samma barnkonven­tion slår också fast att barnet har rätt till sin religion samt att vårdnadsha­vare har det främsta ansvaret för ett barns uppfostran. Något som gör skiljelinj­erna svåra att dra i fall som rör religiösa föräldrakr­av.

Just nu pågår en statlig utredning som ska utreda för- och nackdelar med konfession­ella inslag ur ett barnrättsp­erspektiv i förskola, grundskola och gymnasiesk­ola. Utredninge­n ska vara klar 31 december 2018.

– Vi välkomnar en sådan utredning. Den här frågan är extremt komplex, säger Anna Westerholm.

 ?? Bild: MICHAEL PROBST ?? Så svarade förskolorn­a på frågan om de kan hjälpa till att kontroller­a att barnet har på sig sin slöja. VÄCKER KRITIK. GP:s granskning möter starka reaktioner från flera politiker. JA NEJ Göteborg 8 4 12 6 Stockholm Malmö 1 9
Bild: MICHAEL PROBST Så svarade förskolorn­a på frågan om de kan hjälpa till att kontroller­a att barnet har på sig sin slöja. VÄCKER KRITIK. GP:s granskning möter starka reaktioner från flera politiker. JA NEJ Göteborg 8 4 12 6 Stockholm Malmö 1 9
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden