”Från Ast­ra Ze­neca har man gjort be­räk­ning­ar om att brex­it kom­mer kos­ta fö­re­ta­get 300 mil­jo­ner kro­nor per år. Man kan få mag­sår för mind­re”

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - Ma­rie Kennedy

2010-ta­let har in­te va­rit en höj­da­re i Ast­ra Ze­necas histo­ria, med pa­tent som gått ut, forsk­nings­bak­slag och fi­ent­li­ga upp­köps­för­sök. Med en rad nya god­kän­da lä­ke­me­del hop­pas man på nya fram­gång­ar.

Ana­ly­ti­ker ta­lar om att Ast­ra Ze­neca nu kan va­ra på väg ut ur si­na sju svå­ra år med vi­kan­de för­sälj­ning och en rad lä­ke­me­dels­kan­di­da­ter som in­te bli­vit god­kän­da, för­dröj­da el­ler skro­ta­de. Att ta fram nya lä­ke­me­del är en ohygg­ligt dyr verk­sam­het.

Ba­ra i Sve­ri­ge sat­sar Ast­ra Ze­neca 15 mil­jar­der år­li­gen på forsk­ning och ut­veck­ling, varav forsk­nings­an­lägg­ning­en i Gö­te­borg/ Mölndal är en av fö­re­ta­gets störs­ta.

Då vill det till att man får en hit el­ler två, för det går in­te att le­va på gam­la seg­rar som Lo­sec och Nexi­um när pa­ten­ten går ut och pri­ser­na går ner.

År 2016 ex­por­te­ra­de den svens­ka de­len av Ast­ra Ze­neca för 40 mil­jar­der kro­nor.

Men man ska in­te un­derskat­ta de här mag­me­di­ci­ner­nas be­ty­del­se – de är två av Sve­ri­ges störs­ta ex­portsuc­cé­er ge­nom ti­der­na och har sålt för mer än 1 000 mil­jar­der kro­nor. 1996 stod Lo­sec för 45 pro­cent av he­la då­va­ran­de Ast­ras om­sätt­ning.

NU VITTRAR LÄKEMEDELS­FÖRETAGET

möj­li­ga nya fram­gång­ar ef­ter att ha fått fem pro­duk­ter god­kän­da un­der 2017, varav två har nått me­ga­brand sta­tus, det vill sä­ga att de säl­jer för mer än en mil­jard dol­lar per år.

Och ef­ter en lång tid med mins­ka­de in­täk­ter hop­pas Ast­ra Ze­neca på att vän­da tren­den un­der 2017-2018.

”Det här är ba­ra bör­jan på vår re­sa till­ba­ka upp­åt”, sa­de svens­ka vd:n Jan-Olof Jac­ke i en GP-in­ter­vju i bör­jan på året.

Fram­ö­ver kom­mer Jan-Olof Jac­ke in­te att va­ra en del av den re­san, han tac­ka­de ny­li­gen ja till att bli vd för Svenskt Nä­rings­liv.

Det Ast­ra Ze­neca hop­pas på nu är sin nya god­kän­da ast­ma­me­di­cin och fle­ra lung­can­cer­läke­me­del.

I MÖLNDAL AR­BE­TAR

man fram­för allt med att ta fram nya lä­ke­me­del i and­nings­vä­gar­na, mag- och tarm­s­juk­do­mar och hjär­ta/ kärl där må­let är att ta fram ett ti­o­tal nya lä­ke­me­del in­om des­sa om­rå­den fram till 2020. I Stor­bri­tan­ni­en har man fo­kus på lä­ke­me­del mot lung­can­cer.

Det är in­te ba­ra Jan-Olof Jac­ke som ser ljust på Ast­ra Ze­necas fram­tid. Bransch­fö­re­ta­get Idea Phar­ma kon­sta­te­rar att lan­se­ring­en av fem nya lä­ke­me­del på ett år är ”en an­märk­nings­värd be­drift” och Ast­ra Ze­neca klätt­rar från 15 till förs­ta plats över in­no­va­ti­va lä­ke­me­dels­fö­re­tag i värl­den.

En­ligt Randstads fö­re­tags­rank­ning är lä­ke­me­dels­bo­la­get den fem­te mest at­trak­ti­va ar­bets­plat­sen i lan­det.

Av Ast­ra Ze­necas tio mest sål­da me­di­ci­ner har fy­ra ut­veck­lats i Sve­ri­ge, tre i Stor­bri­tan­ni­en, två i USA och ett i Ja­pan.

Om lä­ke­me­dels­forsk­ning­en i Sve­ri­ge fort­fa­ran­de kom­mer att va­ra en drivande

Från Ast­ra Ze­neca har man gjort be­räk­ning­ar om att brex­it kom­mer att kos­ta fö­re­ta­get 300 mil­jo­ner kro­nor per år

fram­gångs­mo­tor el­ler om den kom­mer att bör­ja att hac­ka, må va­ra osagt.

Som en del i ett stort spar­pa­ket la­de kon­cer­nen ner forsk­ning­en i Lund 2010 och för­stärk­te i stäl­let verk­sam­he­ten i Mölndal, som ex­pan­de­ra­de och blev ett nytt glo­balt forsk­nings­cent­ra in­om bo­la­get.

Sö­der­täl­je fick be­hål­la sin verk­sam­het och forsk­ning om nerv­sy­ste­mets sjuk­do­mar och smär­ta. 2012 la­des den forsk­nings­en­he­ten ock­så ner och 1 200 fors­ka­re för­lo­ra­de job­bet.

Som tröst i kam­pen om li­fe sci­ence-job­ben stor­sat­sa­de Ast­ra Ze­neca i stäl­let på en värl­dens störs­ta och mest ef­fek­ti­va ta­blett­fa­bri­ker för bi­o­lo­gis­ka lä­ke­me­del i Sö­der­täl­je.

Det­ta är ba­ra någ­ra av de svå­rig­he­ter som bo­la­get brot­tats med de se­nas­te sju-åt­ta åren.

Lä­ke­me­delsjät­ten Pfi­zer för­sök­te sig på ett fi­ent­ligt upp­köp av Ast­ra Ze­neca un­der 2014. Sty­rel­sen med för­re Vol­vo­che­fen Leif Jo­hans­son i spet­sen, an­la­de mot­eld och sat­te upp sky­höga om­sätt­nings­pro­gno­ser fram till 2023 och ut­lo­va­de in­takt ak­ti­eut­del­ning. Pfi­zer gav upp fighten till slut.

FLE­RA AV DE

sto­ra in­ve­ste­rar­na ytt­ra­de sitt miss­nö­je, me­dan fors­ka­re och lo­kal­po­li­ti­ker an­da­des ut.

Trots all dra­ma­tik, al­la mot­gång­ar och för­sälj­nings­be­svi­kel­ser kan man kon­sta­te­ra att Ast­ra Ze­necas ak­tie ökat från 387 kro­nor 2014 till runt 640 kro­nor i dag.

Det dröj­de in­te länge in­nan näs­ta sto­ra orosmoln tor­na­de upp sig – brex­it­om­röst­ning­en 2016, då Stor­bri­tan­ni­ens väl­ja­re rös­ta­de ja till ut­trä­de ur EU. Ett be­slut som ska ge­nom­fö­ras den 29 mars näs­ta år.

EF­TERSOM AST­RA ZE­NECAS

hu­vud­kon­tor och en stor del av forsk­ning­en lig­ger i Cam­bridge kom­mer ut­trä­det att ska­pa en hel del pro­blem, bå­de i frå­ga om re­el­la kost­na­der, men ock­så i frå­ga om EU:s re­gel­verk och till­stånds­giv­ning.

Från Ast­ra Ze­neca har man gjort be­räk­ning­ar om att brex­it kom­mer att kos­ta fö­re­ta­get 300 mil­jo­ner kro­nor per år i hög­re tull­av­gif­ter och im­port­kost­na­der till Stor­bri­tan­ni­en.

Man kan få mag­sår för mind­re.

Ar­kiv­bil­der: ADAM IH­SE Mon­tage och gra­fik: EVA ÅKES­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.