Yo­gat­ren­den som loc­kar

En fle­ra 1 000 år gam­mal tra­di­tion, kom­bi­ne­rad med bond­gårds­djur. Tren­den att ut­fö­ra yo­ga till­sam­mans med get­ter har spritt sig värl­den över och har nu fått fäs­te i nor­ra Halland.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - MICHAELA KARLÉN michaela.kar­[email protected]

SOM­MAR: Tren­den att ut­fö­ra yo­ga till­sam­mans med get­ter har spritt sig värl­den över och har nu fått fäs­te i nor­ra Halland. Dju­ren kan läg­ga sig ner på mat­tor­na, naf­sa på del­ta­gar­nas tår och kans­ke till och med hop­pa upp på de­ras ryg­gar. ”Jag tänk­te att jag ba­ra mås­te pro­va om det här fun­ge­rar”, sä­ger Ti­na Strand­berg, som äger Rom­pens gård. I Sve­ri­ge har fle­ra går­dar nap­pat på tren­den.

Sätt ner hän­der­na i mat­tan och kom bak i plan­kan. Ra­ka ar­mar, blic­ken fram och hän­der­na rakt fram. An­das ut och kom till­ba­ka till hun­den, in­stru­e­rar Marie For­sell, yo­ga­lä­ra­re.

Hon står bar­fo­ta på sin blå mat­ta. Fram­för hen­ne står da­gens yo­gae­le­ver som mjukt föl­jer hen­nes an­vis­ning­ar och sträc­ker ut ar­mar, ben och rygg. Marie For­sells stäm­ma le­der grup­pen ge­nom näs­ta öv­ning när hon plöts­ligt av­bryts av ett ljud­ligt brä­kan­de som ekar mel­lan väg­gar­na. Nå­gon fnis­sar till och sträc­ker ut en hand för att klap­pa en av get­ter­na som klapp­rar fram mel­lan yo­ga­mat­tor­na.

Dju­ren hör hem­ma på Rom­pens gård som ägs av Ti­na Strand­berg. Hon har haft get­ter som kött- och be­tes­djur i fyra år, men att ut­ö­va yo­ga med dem är nytt för i år.

– Ef­tersom vi har haft get­ter någ­ra år skic­ka­de kom­pi­sar oli­ka klipp på so­ci­a­la me­di­er och jag har sett att det finns ge­tyo­ga i USA. Jag tänk­te att “jag ba­ra mås­te pro­va om det här fun­ge­rar”, sä­ger hon.

PASSEN KÖRDE IGÅNG ti­digt i vår och då var get­ter­na bå­de mind­re och mer osäk­ra än nu. Mel­lan yo­ga­mat­tor­na ligger hö­gar med mat för att upp­munt­ra dju­ren.

– Maten loc­kar såklart men get­ter­na går in av egen fri vil­ja. De förs­ta gång­er­na var de li­te tvek­sam­ma, men nu är det väl­digt lugnt bland dem. De kän­ner sig gans­ka be­kvä­ma, sä­ger Ti­na Strand­berg.

En­ligt Gun­nar Pal­mqvist, djur­skydds­hand­läg­ga­re på Jord­bruks­ver­ket, har in­te myn­dig­he­ten nå­got ut­tryck­ligt för­bud mot att ut­fö­ra ak­ti­vi­te­ter som yo­ga till­sam­mans med get­ter. Men en grund­för­ut­sätt­ning är att djur­hål­la­ren föl­jer de reg­ler som finns som ex­em­pel­vis djur­skydds­la­gen, smitt­skydds­la­gen och hy­gi­en­krav.

– Det kan fin­nas vis­sa risk­mo­ment, det be­ror på vem som hål­ler i det. Den som äger dju­ren an­sva­rar för att dju­ren skyd­das mot onö­digt li­dan­de och in­te över­an­strängs, men är det en duk­tig djur­hål­la­re som är in­satt och kan si­na djur kan det nog fun­ge­ra, sä­ger Gun­nar Pal­mqvist.

GE­TYO­GA SKA HA upp­stått i USA runt 2016. Fö­re det­ta fri­lans­fo­to­gra­fen Lai­ney Mor­se från del­sta­ten Ore­gon har kur­ser i ”go­at yo­ga” över he­la lan­det och svens­ka Instagram­kän­di­sen Rachel “Yo­ga Girl” Brathen vi­sar hur hon och hen­nes get Pen­ny ut­ö­var yo­ga ihop på so­ci­a­la me­di­er.

GRUN­DIDÉN ÄR SIM­PEL: man ut­för ett yo­ga­pass me­dan get­ter får rö­ra sig fritt bland ut­ö­var­na. Dju­ren kan läg­ga sig ner på mat­tor­na, naf­sa på del­ta­gar­nas tår och kans­ke till och med hop­pa upp på de­ras ryg­gar. I Sve­ri­ge har fle­ra går­dar nap­pat på tren­den – i nor­ra Halland har bå­de Rom­pens gård och Stät­ta­reds 4H-gård bju­dit in till yo­ga med get­ter un­der vå­ren.

När Ti­na Strand­berg be­stäm­de sig för att kö­ra igång med ge­tyo­ga hör­de hon av sig till vän­nen Marie For­sell för att frå­ga om hon vil­le in­stru­e­ra någ­ra pass.

– Jag fat­ta­de ingen­ting och bör­ja­de gap­skrat­ta, sä­ger Marie For­sell.

Hon har hål­lit på med yo­ga i 13 år och trots att hon var li­te tvek­sam till en början har hon nu anam­mat kon­cep­tet med get­ter.

– Det är trev­ligt och av­dra­ma­ti­se­rar det li­te. När jag in­stru­e­rar ki­kar jag myc­ket på hur folk står, men det släp­per jag här. Man mås­te in­te gö­ra all­ting per­fekt, sä­ger hon.

Till hös­ten bör­jar de van­li­ga passen igen men un­der som­ma­ren kan li­te stör­re grup­per bo­ka in en om­gång ge­tyo­ga. När da­gens pass är över får get­ter­na springa in i la­dans in­häg­nad igen.

Ti­na Strand­bergs dot­ter Ju­lia Strand­berg och hen­nes barn­domsvän Lou­i­se Wis­lan­der ska­kar av hö från si­na mat­tor för att sedan tor­ka av och rul­la ihop dem. Ju­lia kom ny­li­gen hem från en läng­re ut­lands­re­sa och Lou­i­se viss­te pre­cis vad de skul­le gö­ra när de åter­före­na­des igen.

– Jag har fun­de­rat på det­ta sedan jag hör­de att det bör­ja­de och jag nämn­de för hen­ne att jag jät­te­gär­na vil­le gå på ge­tyo­ga, sä­ger Lou­i­se Wis­lan­der.

De är bå­da nöj­da med da­gens pass, även om de in­te ser sig själ­va som någ­ra yo­gatje­jer.

– Jag har pro­vat yo­ga in­nan men har ald­rig rik­tigt fast­nat för det. Jag blir lätt uttrå­kad på ett yo­ga­pass men här är det nå­got kul att fo­ku­se­ra på. När de går runt och puf­far på en blir det un­der­hål­lan­de, oav­sett om man vill el­ler in­te, sä­ger Ju­lia Strand­berg.

”Jag har pro­vat yo­ga in­nan men har ald­rig rik­tigt fast­nat för det. Jag blir lätt uttrå­kad på ett yo­ga­pass men här är det nå­got kul att fo­ku­se­ra på.” JU­LIA STRAND­BERG.

Bild: NICK­LAS ELMRIN

KÖR ETT PASS. Grun­didén är sim­pel: man ut­för ett yo­ga­pass me­dan get­ter får rö­ra sig fritt bland ut­ö­var­na.

Bild: NICK­LAS ELMRIN

FULLT I LADAN. Ge­tyo­gan på Rom­pens gård har va­rit populär un­der vå­ren och Ti­na Strand­berg, som äger går­den, hop­pas att de kan fort­sät­ta till hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.