”Bac­ken” gjor­de Sve­ri­ges förs­ta mål mot Eng­land

Göteborgs-Posten - - SPORT - JO­EL TIVEMO jo­[email protected] FOT­BOLLS-VM

För 110 år se­dan möt­tes Sve­ri­ge och Eng­land för förs­ta gång­en i fot­bolls­sam­man­hang. Vis­ser­li­gen blev det stor­för­lust för svenskt vid­kom­man­de, men öi­sa­ren Erik Berg­ström skrev för evigt in sig i histo­rie­böc­ker­na. Hans 1-6 var Sve­ri­ges förs­ta mål mot fot­bol­lens fö­del­se­land.

Ny­in­vig­da Wal­hal­la IP, sep­tem­ber 1908. Häst­dros­kar, hat­tar, käp­par och cir­ka 2000 da­mer och her­rar tar sig Skå­ne­ga­tan ned mot Ör­gry­te­vä­gen. Så sto­ra folk­sam­ling­ar är en ovan­lig syn. Är det en demonstration för ar­be­ta­res rät­tig­he­ter på gång? Är det en folk­hop som vill ge kvin­nor röst­rätt? In­te då. Det är lands­kamp i fot­boll.

På de­ras vänst­ra si­da re­ser sig en läk­ta­re och ett tre me­ter högt sta­ket i lju­sa, gla­da fär­ger. Över hu­vu­den­trén, som vet­ter in mot läk­ta­ren, står att lä­sa: ”Man­lig id­rott fäd­rens arf”.

TVÅ MÅ­NA­DER TI­DI­GA­RE ha­de Sve­ri­ges ny­ska­pa­de fot­bolls­lands­lag för her­rar spe­lat sin all­ra förs­ta match. Även den gick i Gö­te­borg, men då var Idrotts­plat­sen (som se­na­re blev Gam­la Ul­le­vi) skå­de­plat­sen. Med 11-3 mot Nor­ge får verk­sam­he­ten bäs­ta möj­li­ga start.

Den här da­gen blir det job­bi­ga­re. Ör­gry­tes Os­kar ”Påsket” Bengts­son hål­ler vis­ser­li­gen Eng­land stång­en förs­ta halv­tim­men, men se­dan ra­sar må­len in bakom ho­nom. L.A. Louch punk­te­rar till­ställ­ning­en med två snab­ba mål fö­re pa­us och gör se­dan två till i and­ra halv­lek.

Trots att det är det eng­els­ka ama­tör­lands­la­get som Sve­ri­ge mö­ter har svens­kar­na in­te en chans. Eng­els­män­nen har råd att age­ra gent­le­man­na­mäs­sigt. De får en up­pen­bart fel­dömd straff och väl­jer helt so­ni­ka att med­ve­tet skju­ta den över rib­ban.

Sve­ri­ge lig­ger un­der med 0-6 när Erik Berg­ström lyc­kas gö­ra mål ef­ter en till­trass­lad si­tu­a­tion. För Berg­ström, med smek­nam­net ”Bac­ken” för sin po­si­tion på pla­nen, var lands­lagså­ret 1908 top­pen på en kar­riär med he­la sju SM-guld. Han var en mångsidig at­let, vil­ket SM-gul­det i fri­id­rotts­gre­nen gren­hopp från 1903 vi­sar.

DET BLEV INGA fler svensk­mål den gång­en. Näs­ta gång Sve­ri­ge möt­te eng­els­män­nen, i OS sam­ma höst, blev se­ger­siff­ror­na än stör­re. ”Påsket” fick släp­pa he­la 12 mål för­bi sig mot Stor­bri­tan­ni­en.

Det skul­le drö­ja 51 år in­nan Sve­ri­ge lyc­ka­des be­seg­ra brit­ter­na. Då, lik­som 1908, var det en öi­sa­re som ut­gjor­de svens­kar­nas sto­ra of­fen­si­va hot. Yt­ter­li­ga­re 49 år se­na­re möts län­der­na igen. Kan den ti­di­ga­re öi­sa­ren Ola To­i­vo­nen gö­ra vad Erik Berg­ström och Ag­ne Si­mons­son gjort fö­re ho­nom? Käl­la: Ör­gryte-histo­ri­kern Pon­tus Forslund, Svens­ka Fot­boll­för­bun­det

För Berg­ström, med smek­nam­net ”Bac­ken” för sin po­si­tion på pla­nen, var lands­lagså­ret 1908 top­pen på en kar­riär med he­la sju SM-guld.

Bild: CARL RECINE

ENG­LAND ANNO 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.