Vol­vo loc­kar ny­an­län­da

”Vi har fått in bra och vär­de­full kom­pe­tens i or­ga­ni­sa­tio­nen”

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - ARBETSMARK­NAD VAL­DE­MAR LÖNNROTH val­de­mar.lonn­roth@gp.se

EKO­NO­MI: AB Vol­vo är myc­ket po­pu­lärt bland ny­an­län­da aka­de­mi­ker. Det vi­sar sta­tistik från Kung­li­ga In­gen­jörs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en.

Last­bilsjät­ten på Hi­sing­en är myc­ket populär bland ny­an­län­da aka­de­mi­ker. Det vi­sar sta­tistik från Kung­li­ga In­gen­jörs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en (Iva) som dri­ver prak­tik­pro­jek­tet Jobbsprång­et. Iva dri­ver se­dan fle­ra år Tek­nik­språng­et, där ung­do­mar får prak­tik­plat­ser för att tes­ta in­gen­jörs­yr­ket. Bak­grun­den är att man vill säk­ra kom­pe­tens­för­sörj­ning­en för de för Sve­ri­ge vik­ti­ga tek­nik­fö­re­ta­gen. Med de sto­ra grup­per ny­an­län­da flyk­ting­ar och in­vand­ra­re som kom till Sve­ri­ge 2016 hör­de fle­ra fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner av sig till Iva och und­ra­de om de in­te kun­de dri­va ett mot­sva­ran­de pro­jekt med prak­tik­plats för ny­an­län­da aka­de­mi­ker. Re­sul­ta­tet blev Jobbsprång­et.

– Kom­pe­tens­för­sörj­ning­en är en ödes­frå­ga för Sve­ri­ge, sä­ger Alex­an­dra Rid­derstad, verk­sam­hets­an­sva­rig på Jobbsprång­et.

– Vi lär­de oss myc­ket kring vad ar­bets­gi­va­re vill ha av Tek­nik­språng­et. Det hand­lar om ak­tiv match­ning – ar­bets­gi­va­re och prak­ti­kan­ter väl­jer varand­ra, man sö­ker plat­ser och det är in­te nå­gon som till­de­lar en prak­tik­plats. YRKESGRUPP­ERNA som in­går i Jobbsprång­et är in­gen­jö­rer, eko­no­mer, ar­ki­tek­ter och na­tur­ve­ta­re. Av de som gått prak­tik­pro­gram­met hit­tills, som på­går un­der fy­ra må­na­der, har 70 pro­cent fått jobb.

– En­ligt Svenskt Nä­rings­liv kan de ta fem till tio år att få ar­be­te för ny­an­län­da. Det är för­ödan­de. Nyc­keln till det här pro­jek­tet är has­tig­he­ten – ar­bets­gi­va­re vill in­te sit­ta och vän­ta på en kan­di­dat och man vill ha rätt kom­pe­tens. Och de ny­an­län­da be­hö­ver kom­ma ut i ar­bets­li­vet fort.

Det till­freds­stäl­ler det här pro­jek­tet, sä­ger Alex­an­dra Rid­derstad.

Un­der vå­ren fick Iva in 5 737 an­sök­ning­ar om prak­tik­plat­ser hos de 150 ar­bets­gi­va­re som del­tar i pro­jek­tet. Och någ­ra ar­bets­gi­va­re var myc­ket po­pu­lä­ra, där de fem mest po­pu­lä­ra fick 36 pro­cent av al­la an­sök­ning­ar. Och mest populär var AB Vol­vo.

– Vol­vo del­tar på fle­ra or­ter och med fle­ra av­del­ning­ar i Jobbsprång­et. Jag tror att en bak­grund till att det går så bra för Vol­vo kan ha att gö­ra med att Vol­vo är va­na vid mång­falds­frå­gan – de är verk­sam­ma i många län­der och det ta­las många oli­ka språk i fö­re­ta­get, sä­ger Alex­an­dra Rid­derstad.

Pe­ter Grön­berg, an­sva­rig för fö­re­tagskul­tur och le­dar­skap på AB Vol­vo, kon­sta­te­rar att prak­tik­pro­jek­tet har fal­lit ut myc­ket väl.

– Vi har ta­git emot 53 per­so­ner och tar emot yt­ter­li­ga­re 30–40 per­so­ner till hös­ten. Jobbsprång­et har fått ett gott ryk­te i or­ga­ni­sa­tio­nen, vi har fått in bra och vär­de­full kom­pe­tens i or­ga­ni­sa­tio­nen. 80 pro­cent av dem som gjort prak­tik har fått jobb hos el­ler ut­an­för Vol­vo ef­teråt.

Han be­to­nar att fö­re­ta­get ar­be­tar myc­ket med att ha en in­klu­de­ran­de kultur.

– Det hand­lar dels om en vär­de­grund om al­las li­ka vär­de. Och dels om att vi har vik­ti­ga fram­tids­frå­gor att ta itu med in­om trans­port­me­dels­in­du­strin – det hän­der mer in­om tek­no­lo­gin i form av själv­sty­ran­de och elekt­ris­ka for­don än se­dan fö­re­ta­get star­ta­de. Det är en ut­ma­ning att lö­sa de pro­ble­men och då be­hövs en hög kol­lek­tiv in­tel­li­gens. Där har vi en grund­tro på att om det rå­der mång­fald i or­ga­ni­sa­tio­nen, så blir vi bätt­re på att lö­sa de pro­ble­men.

”Jobbsprång­et har fått ett gott ryk­te i or­ga­ni­sa­tio­nen, vi har fått in bra och vär­de­full kom­pe­ten” PE­TER GRÖN­BERG

an­sva­rig för fö­re­tagskul­tur och le­dar­skap på AB Vol­vo

POPULÄR AR­BETS­PLATS. Ny­an­län­da aka­de­mi­ker väl­jer gär­na att gö­ra prak­tik hos AB Vol­vo.

Käl­lor: IVA och Jobbsprång­et

Fak­ta: Po­pu­lä­ras­te ar­bets­gi­var­na bland ny­an­län­da 1. AB Vol­vo 2. Tra­fik­ver­ket 3. Vat­ten­fall 4. Ti­e­to 5. Evry

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.