Lyss­na och för­hand­la

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Ro­bert Zachris­son

Jag ser chan­sen till att åter­ska­pa gö­te­bor­gar­nas för­tro­en­de, men det för­ut­sät­ter öd­mjukt lyss­nan­de.

För att bry­ta 24 år av röd­grönt vansty­re fö­re­slår jag föl­jan­de:

Sätt er si­da vid si­da och bör­ja med att kom­ma över­ens om hur verk­lig­he­ten ser ut.

Un­der­sök ny­fi­ket: ”Hur skul­le det se ut om De­mo­kra­ter­na och Al­li­ans­par­ti­er­na styr­de Gö­te­borg till­sam­mans de när­mas­te fy­ra åren?”

Un­der­sök hur era ge­men­sam­ma in­tres­sen ser ut.

För­må­gan att sam­ar­be­ta är av­gö­ran­de för fram­gång. Det räc­ker in­te med skar­pa bud­get­för­slag, am­bi­tiö­sa mo­tio­ner el­ler ge­nom­tänk­ta idéer till för­änd­ring i sam­häl­let.

Det vik­ti­gas­te är att bli med­ve­ten om si­na oli­ka för­svars­be­te­en­den och att be­hål­la en sam­ar­bets­in­rik­tad at­ti­tyd.

Ut­an själv­kän­ne­dom och in­sikt i hur man på­ver­kar sin om­giv­ning blir man in­te tro­vär­dig. Til­lit byggs ge­nom tro­vär­dig­het och öp­pen­het. Och det be­hövs för att Al­li­an­sen och De­mo­kra­ter­na ska kun­na hit­ta kre­a­ti­va lös­ning­ar för Gö­te­borgs bäs­ta.

Jag hop­pas att mo­det finns att fullt ut sit­ta kvar vid för­hand­lings­bor­det och lyss­na på varand­ra, även om ni tän­ker an­norlun­da, ut­an att tap­pa bort era eg­na vik­ti­gas­te in­tres­sen.

Det är ni skyl­di­ga gö­te­bor­gar­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.