Bo­ta din kli­ma­tång­est

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Bo Sid­brant

Det var ett trå­ki­ga be­sked från FN:s kli­mat­pa­nel. Många kän­ner sä­kert att nå­got mås­te gö­ras nu. Den go­da ny­he­ten är att det går. Trans­port­sek­torn lär stå för en tred­je­del av de glo­ba­la ut­släp­pen. Då gör vi så här:

Håll has­tig­hets­grän­ser­na – det är in­te myc­ket tid som spa­ras ge­nom att kö­ra för fort. Man träf­far of­ta fort­kö­ra­ren vid näs­ta röd­ljus. Kol­la däcktryc­ket.

Gå en kurs i eco­driving. El­ler spa­ra kurs­peng­ar­na och läs på nä­tet. Är du täv­lings­in­rik­tad? Sätt färd­da­torn på mo­men­tan för­bruk­ning och täv­la mot dig själv. Mil­jön spa­ras och peng­ar tjä­nas.

Slu­ta hyck­la – bör­ja cyk­la. Nu är det dags att ta fram ho­jen. Är det långt och/el­ler du in­te vill bli svet­tig – köp en el­cy­kel. Jag fick en när jag fyll­de 60 år. Den har ra­de­rat näs­ta all min stads­kör­ning med bil. Cy­kel är ga­ran­te­rat snab­ba­re i Gö­te­borgs cen­tra­la de­lar än bi­len.

Samåk­ning? Bra idé men de som kan gör det nog re­dan, men kol­la runt li­te i al­la fall.

Kol­lek­tiv­tra­fi­ken? Ja såklart, där det fun­ge­rar … an­nars får vå­ra po­li­ti­ker för­bätt­ra den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.