Trou­vés fake-fak­ta

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - K Lars­son

Han­dels­kam­ma­rens vd, Jo­han Trou­vé, tyc­ker att det är ”dags att ta till sig li­te fak­ta” om den ”nöd­vän­di­ga” Väst­län­ken (GP De­batt 10/10). Var­för in­te? Trou­vé har hit­tills sjung­it Väst­län­kens lov ut­an fak­ta!

Fak­ta är att den po­li­tis­ka led­ning­en i Gö­te­borg 2007 val­de det dy­ras­te tun­ne­lal­ter­na­ti­vet, men ock­så väg­ra­de lös­ning­ar som in­te var en tun­nel i le­ran. Be­slu­ta­des 2009.

Sant är även att Väst­län­kens järn­vägs­plan an­togs av re­ge­ring­ens An­na Jo­hans­son (S) 2017 trots att fun­da­men­ta­la vill­kor i re­ge­ring­ens ”tillåt­lig­het” 2014 in­te upp­fylls.

”Kom­pro­miss­för­slag” sägs ge för­se­ning till 2030. Sen 2010 har kom­plet­ta al­ter­na­tiv re­do­vi­sats som har bätt­re ka­pa­ci­tet, känd tek­nik och låg risk till en tred­je­del av kost­na­den – ut­an upp­gräv­ning av sta­den och krä­ver ing­en ”lång pro­cess”.

Fak­ta är ock­så att ing­et av han­dels­kam­ma­rens med­lems­fö­re­tag är själ­va be­red­da att sat­sa över 30 mil­jar­der för obe­tyd­lig nyt­ta. Var­för skall då med­bor­gar­na gö­ra det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.