Fel ute – än­nu en gång ...

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Tom Hey­man

Jo­han Trou­vé, Väst­svens­ka han­dels­kam­ma­ren, har än en gång skri­vit om Väst­län­ken. Som van­ligt har det mesta bli­vit fel. (GP De­batt 10/10).

Fak­ta är in­te som Trou­vé skri­ver att Ban­ver­ket fö­re­språ­ka­de Väst­län­ken. Tvärtom – när man räk­nat fär­digt i ut­red­ning­en fann man att pro­jek­tet ald­rig bor­de ge­nom­fö­ras, man tog på egen hand fram ”För­stärk­nings­al­ter­na­ti­vet” med en tun­nel i Går­da­ber­get till hal­va pri­set. Det var po­li­ti­ker­na i re­gi­o­nen, som med sin nya di­rek­tiv­rätt för tra­fik­pla­ne­ring, fat­ta­de be­slu­tet om Väst­län­ken!

Sam­ma po­li­ti­ker tog be­slu­tet i så­väl Re­gi­o­nen som i Gö­te­borgs kom­mun­full­mäk­ti­ge och i Gö­te­borgs­re­gi­o­nens kom­munal­för­bund. Det kal­las för ”bred folk­lig för­ank­ring”.

Läns­sty­rel­sens tjäns­te­skri­vel­se för mil­jöpröv­ning­en är en lång ka­ta­log med ar­gu­ment som ta­lar emot byg­get, men när do­ku­men­tet skul­le un­der­teck­nas över­tog lands­höv­ding­en pen­nan och bi­föll an­sö­kan.

På sam­ma sätt kon­sta­te­ra­de mil­jö­dom­sto­len att man in­te ha­de upp­dra­get att över­prö­va re­ge­rings­be­slu­tet och mil­jöö­ver­dom­sto­len har på sam­ma grun­der av­stått från sak­pröv­ning­en.

Mil­jö­dom­sto­len fast­ställ­de där­e­mot ett an­tal vill­kor för byg­get, men Tra­fik­ver­ket har frankt för­kla­rat att man av­ser ba­ra att upp­fyl­la de vill­kor som pas­sar de eg­na ru­ti­ner­na, ing­en myn­dig­het kon­trol­le­rar Tra­fik­ver­ket som där­för kan gö­ra som det vill!

Jo­han Trou­vé bor­de gö­ra en stu­di­e­re­sa och tit­ta på de om­fat­tan­de sätt­nings­ska­dor­na från tun­nel­byg­get i Ams­ter­dam, det bort­tap­pa­de bib­li­o­te­ket i Köln och den sköv­la­de slottspar­ken, den spruck­na kal­ky­len och de ång­er­ful­la po­li­ti­ker­na i Stuttgart. Då kanske han bätt­re för­står de mil­jöpro­blem som Väst­län­ken ska­par och ock­så för­stå var­för mot­stån­det ald­rig tar slut!

Ar­kiv­bild: BENGT BENDIX

FAKE-FAK­TA. Fak­ta är in­te som Jo­han Trou­vé på Väst­svens­ka han­dels­kam­ma­ren skri­ver att Ban­ver­ket fö­re­språ­ka­de Väst­län­ken. Tvärtom – när man räk­nat fär­digt i ut­red­ning­en fann man att pro­jek­tet ald­rig bor­de ge­nom­fö­ras, skri­ver Tom Hey­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.