Bygg­ka­os kan or­sa­ka kon­kurs

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - HAMPUS DORIAN hampus.dorian@gp.se

Bu­ti­ker och kro­gar ho­tas av kon­kurs på grund av bygg­ar­be­te­na i cen­tra­la stan. För­e­ning­en Ci­ty­hand­lar­na ta­lar om ka­ta­stroflä­ge.

Stäng­da bro­ar och på­gåen­de tra­fik­ar­be­ten i cen­tra­la Gö­te­borg kan tvinga fle­ra bu­ti­ker att stänga. Det me­nar för­e­ning­en Ci­ty­hand­lar­na som krä­ver att kom­mu­nen gör mer för att hjäl­pa till.

– Det är ka­ta­stroflä­ge, sä­ger ta­les­per­so­nen Karin Lindberg, som dri­ver Eng­els­ka ta­pet­ma­ga­si­net.

Un­der tors­da­gen bjöd Tra­fik­kon­to­ret in hand­la­re och and­ra ak­tö­rer i cen­tra­la Gö­te­borg till ett mö­te kring tra­fik­lä­get in­för jul­han­deln. Det slu­ta­de i upp­rör­da käns­lor och än stör­re oro, en­ligt för­e­ning­en Ci­ty­hand­lar­na.

– Det var väl­digt upp­rört och fru­stre­rat, sä­ger ta­les­per­so­nen Karin Lindberg, som dri­ver Eng­els­ka ta­pet­ma­ga­si­net och är ny­vald le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge för De­mo­kra­ter­na.

– Vi får all­tid in­for­ma­tion om vad som ska hän­da, det kan man in­te kla­ga på, men det är in­te sär­skilt myc­ket fo­kus på lös­ning­ar för han­deln. Vi får mest ba­ra lyss­na. HON ME­NAR ATT de många tra­fik­ar­be­ten som på­går ris­ke­rar att för­sät­ta fle­ra bu­ti­ker i cen­tra­la sta­den i kon­kurs.

– Många hand­la­re går rik­tigt då­ligt. Det här vet po­li­ti­ker och tjäns­te­män om, än­då hän­der ingen­ting, sä­ger Karin Lindberg.

En­ligt hen­ne är ett av de sto­ra pro­ble­men att Va­sabron va­rit av­stängd se­dan bör­jan av för­ra som­ma­ren och, ef­ter fle­ra för­se­ning­ar, in­te kom­mer att stå klar för­rän som­ma­ren 2019. Det finns ock­så en risk för att Ro­senlunds­bron, som ska ri­vas näs­ta höst, stängs av in­nan Va­sabron är klar.

– Man täp­per till sta­den ut­i­från, den är knappt till­gäng­lig för var­ken kol­lek­tiv­tra­fik, fot­gäng­a­re el­ler bi­lis­ter. Al­la har pro­blem att ta sig in, även vå­ra kun­der, sä­ger Karin Lindberg.

– Väl­digt många tit­tar ef­ter lo­ka­ler ut­an­för in­nersta­den och fle­ra hand­la­re har nog in­te så många må­na­der på sig in­nan det går il­la.

Hon tyc­ker att kom­mu­nen gör all­de­les för li­te för att hjäl­pa in­nersta­dens nä­ringsid­ka­re i en svår si­tu­a­tion.

– Tjäns­te­män­nen vi mö­ter gör nog så gott de kan, det är inga on­da män­ni­skor, men kom­mu­nen mås­te ta de här pro­ble­men på all­var och ge­nom­fö­ra kon­kre­ta åt­gär­der för att un­der­lät­ta för män­ni­skor att ta sig in, sä­ger Karin Lindberg. HANNA KUSCHEL ÄR en­hets­chef på Tra­fik­kon­to­ret och job­bar för att fram­kom­lig­he­ten ska fun­ge­ra så bra som möj­ligt.

– Sta­den är in­ne i en tid där vi byg­ger re­kord­myc­ket på många oli­ka håll. Det är sto­ra in­fra­struk­tur­pro­jekt, sto­ra bo­stads­byg­gen och ex­plo­a­te­ring av oli­ka slag – plus om­fat­tan­de un­der­hållsin­sat­ser. Det gör att på­ver­kan blir stor, sä­ger hon.

– Vi gör allt vi kan för att mild­ra på­ver­kan så gott vi kan, fram­för-allt ge­nom sam­ver­kan med de oli­ka pro­jek­ten för att ko­or­di­ne­ra de här ar­be­te­na

”Fle­ra hand­la­re har nog in­te så många må­na­der på sig in­nan det går il­la.” KARIN LINDBERG (D) ta­les­per­son Ci­ty­hand­lar­na

på bäs­ta sätt. Vårt fo­kus är att få så bra fram­kom­lig­het i tra­fi­ken som möj­ligt även un­der bygg­tid.

Hanna Kuschel un­der­stry­ker ock­så att det är många ak­tö­rer som dri­ver oli­ka pro­jekt, vil­ket gör att Tra­fik­kon­to­rets möj­lig­het att på­ver­ka många gång­er är be­grän­sad. Ex­em­pel­vis an­sva­rar Tra­fik­ver­ket för ri­van­det av Ro­senlunds­bron, som är en del i byg­gan­det av Väst­län­ken.

– Tra­fik­kon­to­rets in­ten­tion har he­la ti­den va­rit att bro­ar­na in­te ska va­ra av­stäng­da sam­ti­digt och det är en frå­ga vi dri­ver. Den är jät­te­vik­tig för oss, sä­ger Hanna Kuschel. Hur stor är ris­ken för att det än­då blir så?

– Det kan jag in­te sva­ra på, jag har in­te den in­sy­nen.

En­hets­che­fen sä­ger att syf­tet med en stor del av de på­gåen­de pro­jek­ten är att öka fram­kom­lig­he­ten i sta­den, men att det­ta na­tur­ligt­vis kom­mer att ta li­te tid.

– Man mås­te ock­så ha re­spekt för att det här är en väl­digt stor upp­gift, det är otro­ligt myc­ket som hän­der på sam­ma gång och vi kan ba­ra på­ver­ka till en viss gräns. Att det byggs myc­ket har vi svårt att gö­ra någon­ting åt, sä­ger Hanna Kuschel.

Bild: ROBIN ARON

FÖRSENAD RENOVERING.Det finns risk för att Va­sabron (bil­den) och Ro­senlunds­bron kom­mer att va­ra av­stäng­da sam­ti­digt då re­no­ve­ring­en av den först­nämn­da dra­git ut kraf­tigt på ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.